• Webs Municipals  

Inici Comunicació Informació d’interès Bases i convocatòria per les subvencions a centres escolars per la sociabilització de llibres, llicències i material informàtic per al curs 2017-2018

Bases i convocatòria per les subvencions a centres escolars per la sociabilització de llibres, llicències i material informàtic per al curs 2017-2018

publicat el 20/03/2018

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’un ajut econòmic extraordinari, atorgat per l’Ajuntament d’Amposta per a la sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic per part dels centres escolars del municipi d’Amposta.

Segona. Activitats subvencionables

Les activitats i conceptes susceptibles de ser subvencionats seran, única i exclusivament, les de la sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic per part dels centres escolars públics.

Tercera. Finançament de les actuacions

La quantia màxima a atorgar serà de 20.000 euros, a repartir de forma equitativa entre tots els centres escolars que ho sol·licitin i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 48900.02.3260 del Pressupost Municipal de l’exercici 2018.

L’entitat beneficiària no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, si bé aquests hauran de ser comunicats a l’Ajuntament.

Quarta. Requisits de les entitats sol·licitants.

1. Podran sol·licitar les subvencions els centres escolars del municipi d’Amposta que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

2. Que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en la Llei General de Subvencions

Cinquena. Documentació a aportar.

a) Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, en el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquest Ajuntament pugui demanar el certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

d) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, o autorització expressa per comprovar-ho.

g) Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de l’entitat sol·licitant.

Sisena. Termini i lloc de justificació de sol·licituds.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 5 hauran de presentar-se fins del dia 13 d’abril de 2018 al Registre de l’Ajuntament d’Amposta: Plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Setena. Subsanació de deficiències.

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei LPAC per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21.1 de la LPAC.

Vuitena. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Novena. Instrucció i concessió

La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament d’ Amposta, i la seva resolució a la Junta de Govern Local. Un cop avaluades les sol·licituds, la Comissió deliberarà i del resultat obtingut emetrà informe en el que es concreti el resultat. A la vista d’aquest informe, s’elevarà proposta de resolució degudament motivada a la Junta de Govern Local, prèvia fiscalització d’intervenció, qui resoldrà.

En el supòsit de concessió, el beneficiari, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la concessió, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia de la subvenció, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s’escau.

Desena. Obligacions del beneficiari.

Són obligacions de les entitats beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.

Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a la present convocatòria.

Acceptar expressament la subvenció amb la finalitat de complir les condicions fixades a la seva aprovació.

Acceptar i complir la normativa aprovada per l’Ajuntament.

Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

Justificar l’aplicació dels fons rebuts, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

En tot cas, s’exigirà la justificació de la despesa realitzada objecte de subvenció, abans de l’abonament de la mateixa.

Complir íntegrament el projecte o activitat que va fonamentar la concessió de la subvenció.

Justificar davant l’Ajuntament el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i finalitat que determini la concessió de la subvenció.

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control degudament requerides pels òrgans municipals, aportant tota aquella documentació i informació que se li requereixi en l’exercici d’aquestes actuacions i que estiguin relacionades amb la concessió de la subvenció.

Comunicar a l’Ajuntament l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades procedents de qualsevol Administració o Ens Públic.

Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable o, en el seu cas, els estats comptables que garanteixin l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

Conservar els documents justificatius de l’aplicació de fons rebuts, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de control i comprovació.

Fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.

Procedir al reintegrament de fons públics rebuts en els supòsits contemplats a l’article 37 de la Llei General de Subvencions.

L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

Onzena. Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de forma indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzen en el termini establert a la convocatòria.

Es considera despesa realitzada la que s’hagi efectivament pagat durant el període a que fa referència (curs 2017-2018).

Dotzena. Pagament

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social o sigui deutor de l’Ajuntament.

El pagament de les subvencions s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de la subvenció, en un únic termini, un cop aprovada la justificació presentada i ordenat el pagament per part de la Junta de Govern Local.

Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del Regidor/a de l’Àrea, es podrà procedir al pagament d’una bestreta de fins el 90 per 100 de la subvenció atorgada, el pagament de la resta de la subvenció es realitzarà un cop presentada i aprovada la justificació prevista a la base desena anterior.

Tretzena. Gestió i justificació

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar:

- Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:

Els interessos deutors de comptes bancaris.

Interessos, recàrrecs i sancions administratives.

Despeses de procediments judicials.

Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

Catorzena. Termini de justificació.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 20 de juliol de 2018.

Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quinzena. Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, el BOPT, el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament d’Amposta.

Setzena. Infraccions i sancions administratives.

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions tipificades en la Llei General de Subvencions i seran sancionables inclòs a títol de simple negligència.

Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els col·lectius ciutadans i ens sense personalitat, que tinguin la condició de beneficiaris de les subvencions, així com, en el seu cas, les entitats col·laboradores i els representants legals dels beneficiaris de subvencions que estiguin mancats de capacitat d’obrar.

El procediment sancionador s’ajustarà a allò previst als articles 54 a 58 i 66 a 69 de la Llei General de Subvencions. Podran imposar-se les sancions que, així mateix, es tipifiquen en els articles 59 a 63 de la Llei.

Dissetena. Responsabilitat i règim sancionador.

Els beneficiaris de les subvencions queden sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, sobre infraccions administratives en matèria de subvencions, estableix el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Divuitena. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Dinovena. Protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Amposta, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria de l’Àrea d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix. Així mateix, s’informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat al Registre de l’Ajuntament d’Amposta.

Pròximament

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament