• Webs Municipals  

Inici Comunicació Informació d’interès Bases i convocatòria Premi Biennal dʼArt Ciutat dʼAmposta 2018

Bases i convocatòria Premi Biennal dʼArt Ciutat dʼAmposta 2018

publicat el 12/03/2018

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta aprova les bases i convoca el Premi Biennal dʼArt Ciutat dʼAmposta 2018. El premi està destinat a artistes estatals amb l’objectiu de fomentar la creació emergent del país combinant artistes emergents i consolidats i aglutinant propostes dʼalt nivell i noms de trajectòria reconeguda. Es regeix per les bases que s’esmenten a continuació:

 1. El Premi Biennal dʼArt Ciutat dʼAmposta té caràcter biennal. S’atorga al millor projecte artístic.
 2. Poden optar al 15è premi Biennal dʼArt Ciutat dʼAmposta els artistes que, complint els requisits fixats a la llei 38/2003, general de subvencions, presentin una obra d’acord amb aquestes bases. Per poder participar hauran de presentar declaració responsable afirmant que compleixen els requisits fixats a la Llei 38/2003 General de Subvencions i que no tenen deutes pendents amb hisenda, seguretat social ni l’Ajuntament d’Amposta.
  La participació a la 15ena edició del Premi Biennal dʼArt Ciutat dʼAmposta està oberta a tots els artistes dʼàmbit estatal
 3. La dotació econòmica del premi serà de 4.000€ de la partida pressupostària 01/3343/48901. Un cop aprovat per la JGL, l’ajuntament d’Amposta publicarà l’obra premiada i es reserva el dret de fer-ho de forma complerta, en format paper i/o en suport digital. El premi no podrà declarar-se desert.
 4. Lʼobra guanyadora esdevindrà propietat de lʼAjuntament dʼAmposta, passant a formar part del seu Fons dʼArt i podrà fer-ne lʼús que en cregui oportú. LʼAjuntament dʼAmposta quedarà com a propietari de lʼobra premiada, inclosos tots elsdrets dʼexplotació de la propietat intel·lectual de la mateixa, amb caràcter exclusiu, sota qualsevol forma de les existents en aquesta data, sense límits de temps ni dʼàmbit territorial i en especial els drets de comunicació pública, reproducció total i parcial, inclòs el lloguer i la cessió a tercers.
 5. Només seran admeses obres originals i inèdites, que no hagin estat seleccionades ni premiades en un altre certamen.
 6. Tant el tema com la tècnica a emprar són lliures, així com les dimensions.
 7. Per a lʼadmissió en el certamen, i per a participar en la selecció, els artistes hauran de presentar una sol·licitud al Registre general de lʼAjuntament dʼAmposta, bé presencialment al 1r pis de lʼAjuntament dʼAmposta, o bé amb el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la web de lʻajuntament dʼAmposta i el departament de Secretaria en data límit 1 de maig de 2018.
  https://tramits.seu.cat/absis/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/Tramites/40EE3C1A3E7D458 193319C8B8B4563CB.asp?codent=128)
 8. Un cop realitzat aquest tràmit i amb data límit lʼ1 de maig, sʼhaurà dʼenviar un sol correu electrònic a comunicacio@lopati.cat amb el tema "BIAM 2018", amb tot el conjunt de lʼobra presentada a concurs. Aquest document sʼacompanyarà al mateix temps, de la còpia de la instància prèvia, presentada a lʼAjuntament dʼAmposta conforme s’ha sol·licitat participar al premi.
  - Un sol dossier en format PDF, de no més de 12 pàgines i de 5 Mb. Aquest dossier inclourà fins a un màxim de quatre obres, degudament fotografiades i realitzades en els darrers dos anys, amb les que es podrà optar al premi. A més de la fitxa tècnica (mides, tècnica i any dʼexecució) i de les fotografies esmentades, el dossier inclourà, com a mínim, un resum del currículum i una fotografia de lʼartista. Es pot ampliar ambinformació dʼobra anterior però en cap cas sʼacceptaran links de descàrrega, carpetes compartides i arxius més grans de 5 Mb.
 9. Qualsevol consulta relativa a la tramesa podrà fer-se a través del correu electrònic comunicacio@lopati.cat; i al telèfon 977 70 94 00, de dijous a dissabte, de 16:00 a 20:00 hores i els diumenges dʼ11:00 a 14:00h.
 10. El jurat estarà format per Joan Canela (curador independent, cofundador de BAR Project), Nuria Enguita (Directora de Bombas Gens Centre dʼArt), Alexandra Laudo (Crítica dʼart i comissària independent) i Martí Manen (Comissari independent i crític d’Art); i Manel Margalef, director de la Biennal.
 11. El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.
 12. Dʼentre les propostes, el jurat seleccionarà els artistes que participaran en la Biennal dʼArt, així com lʼobra que opta a premi.
 13. El veredicte del jurat es passarà a aprovació per Junta de Govern Local de lʼAjuntament dʼAmposta, acompanyat de la proposta dʼatorgament del premi per part de la Regidoria de Cultura.
 14. Una vegada notificada als artistes la seva selecció, a partir de la resolució de la Junta de Govern Local, aquests hauran de trametre a Lo Pati - Centre dʼArt de les Terres de lʼEbre, en el termini de dotze dies, lʼobra que li hagi estat seleccionada per optar al premi.
 15. Els artistes seleccionats hauran de cedir per escrit els drets de reproducció de la seva obra per a figurar en el catàleg que editarà lʼAjuntament dʼAmposta així com per a la difusió de la Biennal, sigui quin sigui el mitjà.
 16. Dʼentre les obres seleccionades, el jurat es reunirà novament per seleccionar una sola obra guanyadora del Premi de la Biennal. El procediment dʼatorgament serà el mateix que amb els artistes i obres seleccionades per participar en lʼexposició.
 17. Les obres seleccionades seran exposades del 16 de juny al 29 de juliol de 2018, al Centre dʼArt de les Terres de lʼEbre - Lo Pati. Aquestes dates podrien estar sotmeses a algun canvi.
 18. Lʼacte de proclamació del veredicte i el lliurament del 15è Premi Biennal dʼArt Ciutat dʼAmposta tindrà lloc el dia 16 de juny de 2018, coincidint amb lʼacte inaugural de la Biennal.
 19. Els artistes no seleccionats no tindran dret a reclamar la devolució dels dossiers.
 20. Lʼorganització vigilarà la correcta conservació i tracte adient de les obres presentades al premi.
 21. Les despeses de transport de les obres seleccionades, tant de tramesa com de devolució, així com lʼassegurança dʼaquestes, aniran a càrrec de lʼorganització.
 22. La participació en la 15ena edició del Premi Biennal dʼArt Ciutat dʼAmposta comporta l’acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases per part dels seus autors.
 23. El pagament del premi sʼefectuarà segons les previsions econòmiques de lʼAjuntament, tenint en compte la naturalesa del premi, en un únic termini, un cop acabat i lliurat el projecte i ordenat el pagament per part de la Junta de Govern Local. El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària.
 24. Règim jurídic aplicable: En tot allò no previst en aquestes bases és dʼaplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
 25. Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.
 26. La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la BDNS, la pàgina web municipal i la pàgina web del Centre dʼArt Lo Pati.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament