Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Bases i convocatòria L Concurs nacional de vestits de paper d’Amposta

Bases i convocatòria L Concurs nacional de vestits de paper d’Amposta

publicat el 28/02/2020


1. L’objecte de les bases i convocatòria és regular i fixar els criteris que han de regir el L Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta.

2. La finalitat d’aquests premis és premiar els millors vestits, segons el criteri d’un jurat qualificat, confeccionats a mà o a màquina amb el paper com a matèria primera i amb el condicionant afegit que està prohibit l’ús de qualsevol tipus de cola.


3. Característiques del Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta:

- Poden participar els/les modistes que ho desitgin amb l’únic requisit que els vestits, ornaments i complements (capes, abrics, vels, barrets, joies, etc.) han d’estar confeccionats, única i exclusivament, amb paper, cosit a mà o a màquina, no estant permès l’ús de coles o similars. que s’autoritza l’ús de frisulina de paper com a reforç del vestit.

- Cada concursant pot presentar només un vestit per a cada modalitat.

- El Concurs consta de quatre modalitats:

1) Moda Actual: tot tipus de vestits dins la moda actual (cocktail, passeig, nit, etc.).

2) Vestit d’Època: aquells que fan referència a esdeveniments o cerimònies d’època, adaptant-se el màxim al model original. En cas d’estar basats en algun quadre o fotografia, cal que s’aporti el document per poder comparar.

3) Vestit de Fantasia: inspirat en mitologies, llegendes, ciència-ficció, amb motius fantàstics, etc.

4) Infantil: Els vestits seran especialment dissenyats per a nens i els/les models no superaran els 14 anys d’edat.

- Cada participant ha de presentar-se a concurs amb un/-a model per a cada vestit inscrit. El/la modista pot exhibir el vestit que ha confeccionat, si es tracta d’un sol.

- Tots els vestits presentats han de ser inèdits, i no poden participar, ni abans ni després, en cap altre concurs o exhibició similar.

- El vestit guanyador del primer premi de cada modalitat quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Amposta.

- Els/les modistes concursants i els/les models hauran de presentar-se al parc dels Xiribecs el dia 27 de juny a partir de les 15h., amb els corresponents vestits, per efectuar, a partir de les 16h., el passi previ i privat davant el Jurat. La falta de puntualitat i assistència a aquest primer passi significarà la desqualificació del/la concursant, que no prendrà part en la desfilada. Posteriorment a la desfilada, els vestits restaran a les perxes per a què el Jurat pugui observar-los, sense la presència de modistes o models.

- El passi públic tindrà lloc el mateix dia 27 de juny a les 22,00h.

4. Sol·licitud per participar

- El termini de presentació de la butlleta d’inscripció acaba el 15 de juny de l’any en curs. Cal presentar-la al registre general de l’Ajuntament d’Amposta.

- Per a cada vestit concursant cal formalitzar la corresponent butlleta d’inscripció, on es consignaran les característiques de cada model amb els detalls més sobresortints del mateix. Aquestes seran enregistrades per rigorós ordre de recepció. Els primers inscrits seran els darrers en desfilar.

- Els/les modistes i els/les models hauran d’acatar estrictament les indicacions que, durant la celebració del concurs, siguin donades per la Comissió organitzadora.


5. El jurat

- Es formarà un jurat d’experts que decidirà la concessió dels premis als vestits que hagin obtingut una major puntuació.


6. Criteris de valoració

El Jurat aplicarà la puntuació als vestits de la següent manera:
Tallatge i confecció: de 0 a 10 punts.
Treball artesanal: de 0 a 10 punts.
Originalitat: de 0 a 10 punts.

- En tots els vestits presentats, el jurat tindrà en compte la imatge, el calçat i els complements, que han d’anar d’acord amb el vestit.

- En cas d’empat, es tindran en compte els punts de porte i si aquell persistís, s’efectuarà una nova votació en presència del Notari a fi de determinar l’ordre en què ha de quedar establerta la classificació definitiva.

- Seran desqualificats els vestits que el Jurat cregui oportú.

- La decisió del Jurat és inapel·lable.


7. Requisits per a ser beneficiari d’algun dels premis del L Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta:

- Per tindre la condició de beneficiari és requisit indispensable trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb hisenda i seguretat social i no tindre deutes pendents en l’Ajuntament d’Amposta i no incòrrer en alguna de les circumstàncies previstes als articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.


8. Premis

- Els premis, que s’atorgaran únicament als/les modistes concursants, es repartiran de la següent manera:

Moda Actual:

Vestit de Fantasia:

Vestit d’Època:

Infantil:

Primer premi: 1000€

Primer premi: 1200€

Primer premi: 1200€

Primer premi: 200€

Segon premi: 600€

Segon premi: 800€

Segon premi: 800€

Segon premi: 100€

Tercer premi: 300€

Tercer premi: 500€

Tercer premi: 500€

Tercer premi: 80€

- A més, s’atorgarà un premi de participació de 100€ a cada vestit no premiat en les modalitats d’època i fantasia; i de 70€ a la modalitat d’actual i 50€ a la modalitat d’infantil.

- El pressupost total del Concurs de Vestits de Paper 2020 és de 12.730€: resultant de màxim de participants en les modalitats d’època i fantasia 28 x 100€ a cadascun més; màxim de participants en la modalitat d’actual 25 x 70€ a cadascún; més màxim de participants en la modalitat infantil 18 x 50€ a cadascun; més l’import total dels premis 7.280€. Aquest pressupost anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 01/3380/48900, destinada a Aportacions festes populars, del Pressupost General de l’Ajuntament d’Amposta, aprovat en sessió plenària ordinària de 20 de desembre de 2019.

- El pagament dels premis s’efectuarà única i exclusivament mitjançant transferència bancària. Caldrà presentar el certificat del número de compte bancari a la Tresoreria General de l’Ajuntament (si han canviat les dades o no s’ha presentat abans).


9. Règim jurídic:

- Aquest premi es convoca en règim de concurrència competitiva.

- El termini de resolució i notificació és el 15 d’octubre de l’any en curs.

- En tot allò no previst en aquestes bases i convocatòria és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

10.Difusió

- La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.


11. Altres

- L’Organització es reserva el dret de modificar o suspendre, en tot o en part, l’acte per inclemències meteorològiques, o altres causes de força major alienes a l’organització.

- La participació en el Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta implica la cessió a l’Ajuntament d’Amposta dels drets d’imatge de totes les persones i elements que formen part de cada model que desfila en la passarel·la, a fi que puguin ser reproduïdes en/per qualsevol mitjà o suport.

- La inscripció i la participació en el Concurs Nacional de Vestits de Paper d’Amposta implica l’acceptació d’aquestes bases.Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies