Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Bases i convocatòria per a convocar el 4t Concurs de Carrers Engalanats

Bases i convocatòria per a convocar el 4t Concurs de Carrers Engalanats

publicat el 17/07/2019

L’Ajuntament d’Amposta convoca el 4rt Concurs de Carrers Engalanats de la ciutat amb motiu de les Festes Majors del 2019.

1. Objecte

L’objecte de les bases del 4rt Concurs de Carrers Engalanats és premiar els millors guarnits de carrers que es duen a terme per Festes Majors. Des de l’Ajuntament d’Amposta es vol promoure i reconèixer les creacions artístiques i la convivència ciutadana que aquests projectes generen; és en aquest marc que es convoca el present concurs.

2. Participants

 • La participació està oberta a tota la ciutadania i a totes les associacions i entitats de la ciutat d’Amposta, sempre i quant no tinguin deutes pendents en l’Ajuntament d’Amposta i es trobin al corrent i sense obligacions pendents de pagament amb l’AEAT i la Seguretat Social.
 • Es pot engalanar una plaça, tot un carrer o bé un tram de carrer, sempre que aquest tingui coherència urbana.
 • Tota persona té dret d’unir-se i col·laborar en qualsevol carrer que es decori, a condició que parli amb les persones participants.
 • Per poder ser beneficiari d’aquest premi s’hauran de complir els requisits fixats a la Llei General de Subvencions. A més, trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Amposta.

3. Guarniments

 • El tema de l’engalanament i decoració és lliure.
 • El guarniment dels carrers es realitzarà amb elements que hauran de ser retirats un cop finalitzades les Festes Majors d’Amposta 2019.
 • En aquells carrers que es consideri que hi ha d’haver un alt volum de circulació, tant de persones, com de vehicles, com de cercaviles, els guarniments no podran suposar un obstacle per al pas d’aquests.
 • Quedaran eliminats directament aquells carrers amb guarniments ofensius a terceres persones.

4. Durada

Els carrers hauran de romandre engalanats des del 9 al 18 d’agost de 2019, ambdós inclosos.

5. Criteris de valoració

Els criteris de valoració del jurat seran: l’originalitat, la qualitat artística, el disseny i l’optimització dels materials.

6. Inscripcions

 • La inscripció al concurs és gratuïta i s’ha de formalitzar mitjançant una butlleta d’inscripció que es pot descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament (www.amposta.cat) o es pot recollir al registre de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Cada carrer participant haurà de nomenar un representant, sigui una persona o una entitat/associació, que serà qui constarà en la inscripció i que rebrà els premis corresponents.
 • El període d’inscripció al concurs serà des del 29 de juliol al 2 d’agost del 2019, ambdós inclosos.
 • Durant el període d’inscripció s’ha de presentar el projecte, del qual l’organització en farà una valoració.
 • La butlleta d’inscripció es formalitzarà, via personal o telemàtica, a través del registre general de l’Ajuntament d’Amposta.
 • La participació en el concurs suposa l’acceptació de les bases.

7. Premis

 • El jurat atorgarà un 1r premi.
 • En el cas que hi hagi més de 5 carrers participants, es donarà també premi al 2n i 3r classificat, que constarà d’un diploma.
 • El jurat que valorarà els carrers engalanats estarà format per artistes de la zona.
 • El dia 9 d’agost es valorarà tots els carrers engalanats i en finalitzar es farà l’entrega de premis.
 • El pagament d’aquests premis per participació, es realitzaran mitjançant transferència bancària amb data màxima del 25 d’octubre de 2019, havent-ho aprovat anteriorment per Junta de Govern Local i sempre i quan els participants hagin presentat tota la documentació.
 • El jurat podrà declarar desert algun/s dels premis en el cas que els treballs presentats no tinguin la suficient originalitat o qualitat, els quals també quedaran exclosos del premi per participació.
 • Els premis per participar seran de 1.700 euros, atorgant-se atenent a l’ordre de presentació de les sol·licituds fins a esgotar la partida de 8.500 euros. En cas de superar aquesta quantia, es repartiria a parts iguals a tots els carrers participants.
 • El primer premi serà en espècie, consistent en un dinar o sopar en un restaurant del municipi d’Amposta, per la quantitat de participants que hagin posat a la fitxa d’inscripció. En tot cas, aquest menjar, que s’haurà de realitzar amb data límit 30 de novembre, no podrà superar la xifra de 700 euros, amb un import màxim de 25€ per persona, IVA inclòs.
 • A més, també es posarà al carrer una placa que l’identifica com a guanyador.

8. Jurat

El jurat estarà format per 3 artistes del territori.

9. Règim Jurídic

 • Aquestes bases es regeixen segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de l’anterior llei.
 • Aquests premis estan subjectes a la llei de l’IRPF.

10. Partida pressupostària

La partida pressupostària d’aquestes bases és la següent: 01/3380/48900

11. Import

 • L’import dels premis ascendeix a 9.200 €.

12. Publicació de les Bases

 • Aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

13. Organització

 • L’Ajuntament d’Amposta és l’encarregat d’organitzar el "4t Concurs de Carrers Engalanats".

14. Final

 • Qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases serà resolt pel jurat i l’organització del concurs.

Per a més informació:

El Casal

Carretera Simpàtica, 6

Amposta

977 70 75 00

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies