Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a entitats i associacions esportives any 2017

Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a entitats i associacions esportives any 2017

publicat el 10/09/2017

Primera. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts i subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats de promoció i participació esportiva, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament o que queden englobades en els convenis de col·laboració signats amb l’Ajuntament d’Amposta.

Segona. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Tercera. Activitats subvencionables

Poden ser objecte de subvenció les següents Activitats o programes d’esports:

A.1. Programes per a activitats anuals.

A.2. Organització d’events esportius extraordinaris.(campionats reconeguts per la federació corresponent)

A.3. Ajudes per a desplaçaments a campionats oficials d’àmbit estatal, europeu o mundial, reconeguts per la federació internacional corresponent.

De la partida corresponent a aquesta convocatòria es destinarà un:

 • 60% al programa A.1.
 • 30% al programa A.2.
 • 10% al programa A.3.

En cap cas són subvencionables les despeses corresponents a atencions protocol·laris, representatives, sopars i dinars de festa o “treball”, “gales”, “homenatges”, “presentacions”, “cloendes”, “excursions” o similars, ni material inventariable.

La subvenció te per objecte la realització d’activitats esportives directes.

Quarta. Finançament de les actuacions

La quantia de la concessió serà el resultant de la distribució de la consignació pressupostària de la partida corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible. La quantia màxima a atorgar serà de 23.000 € i es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03/341/48900.

L’entitat beneficiaria no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació.

En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.

Cinquena. Beneficiaris

Podran acollir-se a aquestes bases totes les Associacions Esportives i Clubs esportius sense ànim de lucre que tinguin el seu domicili social a Amposta, inscrites al registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i federació corresponent amb l’excepció d’aquelles entitats que tinguin signats un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta que cobreix un o tots els objectius de la convocatòria.

També podran acollir-se al programa A3, les persones físiques (o representant legal, si s’escau) amb domicili fiscal a Amposta i que no formin part d’un club o entitat que tingui conveni amb l’ajuntament o que demani la mateixa ajuda com a entitat.

Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions:

Les entitats beneficiàries han de complir, en tot cas, els requisitssegüents:

No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

El personal tècnic de l’entitat ha de complir els requisits generals que s’hi estableixen a la LLEI 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, per poder exercir les professions de l’esport regulades en aquesta norma.

Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip de l’Àrea d’Esports i la col·laboració d’aquest Ajuntament.

Sisena. Sol·licituds

1. Documentació:

Les sol·licituds segons Models Annex I, degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, en el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquesta Ajuntament pugui demanar el certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Cas que el sol·licitant sigui una associació, pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació previst per a l’any 2017.

Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació i fotocòpia del DNI del sol·licitant.

Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

Relació actualitzada dels membres de la junta directiva (model RJD).

En aquelles sol·licituds per programes anuals de l’activitat esportiva s’haurà d’afegir:

Model Memòria explicativa del Projecte esportiu programa A.1.

Relació de participants (model VEI o VEE)

Fotocopies títols entrenadors o monitors

Adjuntar Memòria esportiva de l’any anterior (Programa A.1.)

En aquelles sol·licituds per organització d’events esportius extraordinaris s’haurà d’afegir:

Explicació detallada de l’activitat. (memòria del projecte)

Àmbit de la competició i participants

Pressupost d’ingressos i despeses de l’activitat

Organigrama organitzatiu de l’activitat a subvencionar.

(model Memòria explicativa programa A.2.)

Les sol·licituds per ajudes per a desplaçaments a campionats oficials que no siguin sufragats per la mateixa federació nacional, s’haurà d’afegir:

Explicació detallada de l’activitat. (memòria del projecte)

Àmbit de la competició i participants

Objectius que es pretenen assolir.

Pressupost d’ingressos i despeses de l’activitat

(model Memòria explicativa programa A.3.)

Les sol·licituds deuran presentar-se abans de les 14h del dia 20 d’octubre 2017.

Setena. Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituds

En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris arbitraris o de total lliberalitat. Els criteris de distribució s’establiran en funció de la representativitat de les entitats, el grau d’interès o la utilitat pública, la capacitat econòmica i els ajuts que reben d’altres instàncies i, més concretament, d’acord amb els criteris tècnics que es valoraran de manera conjunta:

1. Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració següents:

Qualitat del programa esportiu o projecte d’activitat presentat

Que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat segons els requisits generals que s’hi estableixen a la LLEI 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

El nivell de competició i nombre de participants amb llicencia esportiva.

L’interès social o esportiu del programa o projecte.

Tipus d’activitat a realitzar i durada.

L’eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament esportiu en anys anteriors per l’entitat sol·licitant.

Que el programa o projecte sigui obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció.

Pressupost anual de l’entitat sol·licitant.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Els criteris de valoració s’aplicaran d’acord amb el quadre que figura com Annex II.

Vuitena. Instrucció i concessió

La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon als tècnics de l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Amposta, i la seva resolució a la Junta de Govern Local.

En el supòsit de concessió, el beneficiari, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la concessió, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia de la subvenció, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s’escau.

Novena. Gestió i justificació

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament emplenat el compte justificatiu amb la següent documentació:

Certificat d’ingressos i despeses (Annex III)

Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtingut i certificació del representant.

Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, objecte de la despesa i data de pagament.

Balanç econòmic de l’activitat subvencionada, en que es posi de manifest el resultat així com les subvencions I altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.

Factures o documents originals, que seran segellades i retornades a l’entitat, de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament. En cap cas s’admetran com a justificants:

 • Els interessos deutors de comptes bancaris
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives
 • Despeses de procediments judicials
 • Factures proforma, tiquets de caixa, albarans,…

En cap cas són elegibles les despeses corresponents a atencions protocol·laris, representatives, sopars i dinars de festa o “treball”, “gales”, “homenatges”, “presentacions”, “cloendes” o similars, ni material inventariable. La subvenció te per objecte la realització d’activitats esportives directes.

D’acord amb el que estableix el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, les factures han de contenir com a mínim:

 • Número i sèrie, si s’escau.
 • Nom i cognoms o denominació social,
 • Número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor i del destinatari.
 • Descripció detallada de l’operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc.. i contraprestació total.
 • Base imposable.
 • Tipus tributari i quota repercutible (no es suficient la referència “Iva inclòs).
 • Lloc i data d’emissió

En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció i adjuntarà copia de l’acord de reconeixement nominatiu a favor de l’emissor de la factura, realitzada per la corresponent Administració de l’Agència Tributària.

Pel que fa a la documentació acreditativa del pagament, s’adjuntarà a la factura comprovant bancari de pagament. No obstant, en el cas de factures de petit import, es permet el pagament en metàl·lic, si bé a cada factura ha de constar el seu rebut mitjançant el text "rebut”; “cobrat” o “venda al comptat", no el “pagat o comptabilitzat”, el qual anirà acompanyat per la signatura del perceptor identificada de forma clara amb nom i cognoms i representació en la que actua, copia del DNI i la data. En tot cas, es recomana, que l’import d’aquestes factures no excedeixi els 150,00 euros.

Pel que fa als Salaris, es podran justificar, en el seu cas, els corresponents a les persones subjectes a una relació laboral amb l’entitat perceptora. Aquesta justificació es farà mitjançant rebut o nòmina, signat per l’interessat, amb comprovant bancari d’ingrés i fotocopia del DNI.

El període al que es concreta l’activitat subvencionada, és el referent a la temporada esportiva 2016/17 (1 de setembre 2016, al 31 d’agost 2017). Per tant, els justificants han de correspondre a despeses d’activitats portades a terme en els esmentats períodes i abonades en el mateix.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 21 de novembre de 2017.

Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

S’hi haurà d’adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s’hagi produït.

Desena. Pagament

Un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, l’import concedit es lliurarà en un termini màxim de tres mesos des de l’aprovació del pagament.

Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del Regidor/a de l’Àrea, es podrà procedir al pagament d’una bestreta de fins el 80 % de la subvenció atorgada. El pagament de la resta de la subvenció es realitzarà un cop presentada la justificació prevista a la base novena anterior.

Onzena. Reintegrament parcial de la subvenció

D’acord amb les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament, és possible el reintegrament parcial de les quantitats percebudes quan el compliment per part del beneficiari s’aproximi de manera significativa al compliment total i aquest acrediti una actuació inequívocament adreçada a la satisfacció dels seus compromisos.

Dotzena. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta.

Constitueixen infraccions administratives, en matèria de subvencions i ajudes, les següents conductes, quan en elles intervinguin dolo, culpa o simple negligència:

Obtenció de la subvenció o ajuda, falsejant les condicions requerides per la seva concessió o ocultant les que ja hagués impedit o limitat.

No aplicació de les quantitats rebudes al fins per als quals fou concedida, sempre que no s’hagi procedit a la seva devolució sense previ requeriment.

Incompliment per raons imputables al beneficiari de les obligacions assumides com a conseqüència de la concessió de la subvenció.

Falta de justificació del destí atorgat als fons rebuts en el termini establert.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies