• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases Concurs de guarniments de balcons i portalades Nadal 2017

Bases Concurs de guarniments de balcons i portalades Nadal 2017

publicat el 14/11/2017

OBJECTE

Poden guarnir de forma individual o col·lectiva els propietaris o llogaters de totes les cases de la població.

El guarnit no pot fer menció de noms de marques ni empreses comercials.

FINALITAT DEL PREMI

Premiar el millor guarniment de balcó i portalada.

 1. Temàtica: Pau, tolerància, un món millor, Nadal de llum, Nadal blanc.
 2. Durada: els balcons i portalades hauran d’estar guarnits del dia 1 de desembre del 2017 al 10 de gener de 2018.
 3. El jurat l’integraran un representant de cada barri.
 4. Premi: s’atorgarà un premi de 150€ al balcó o portalada millor engalanat.
 5. El veredicte i lliurament de premis es farà saber el dia 17 de desembre al matí a la Plaça de l’Ajuntament dins del Mercat de Santa Llúcia. Es prega l’assistència a l’acte de tots els concursants.
 6. Termini: el termini de presentació de les inscripcions serà l’11 de desembre.
 7. Inscripcions: per formalitzar les inscripcions els concursants hauran de presentar la butlleta degudament emplenada de dilluns a divendres de 9h a 14h al Registre General de l’Ajuntament.
 8. Per poder ser beneficiari de la subvenció no s’han de tenir deutes amb l’Ajuntament, Hisenda i Seguretat Social.
 9. Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització i ha de ser acceptada pels participants obligatòriament.
 10. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes aquestes bases.
 11. Crèdit pressupostari: dotació pressupostària de 150 €. Partida pressupostaria 13/4311/48900.
 12. Publicitat: BOPT, Base de Datos Nacional de Subvenciones i www.amposta.cat
 13. Procediment: concurrència competitiva.
 14. L’òrgan competent per l’ordenació, instrucció és la regidoria de Comerç, i l’òrgan competent per a la resolució és la Junta de Govern Local.
 15. Termini resolució: 17 de desembre
 16. La resolució posa fi a la via administrativa.
 17. Legislació aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de subvencions.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

Notes: Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que s’estipuli en les disposicions legals vigents. L’Ajuntament d’Amposta garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la persona inscrita queda informada i autoritza el tractament de les seves dades per a l’única finalitat de facilitar la seva participació al Concurs de guarniments de balcons i portalades Nadal 2017, segons el que preveuen les bases. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat respecte als premiats, la qual és inapel·lable. Els premis podran quedar deserts si així ho estima el jurat. L’Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases. L’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les en posteriors campanyes de promoció comercial.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament