Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Bases concurs balcons XIII FMP 2021 semiconfinada

Bases concurs balcons XIII FMP 2021 semiconfinada

publicat el 12/04/2021

Bases del I Concurs de Balcons Engalanats XIII Festa del Mercat a la Plaça semiconfinada 2021

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la Regidoria de Comerç, convoca la "I edició del Concurs de balcons engalanats" dintre de la XIII Festa del Mercat a la Plaça "Semiconfinada" 2021, per tal d’impulsar l’animació i crear un ambient festiu que doni una bona imatge dels carrers d’Amposta a tots els seus veïns i visitants. Les presents bases contenen els requisits que hauran de complir les persones que participen en el "I Concurs de balcons engalanats" de la XIII Festa del Mercat a la Plaça "Semiconfinada" 2021.

 1. Participants: Poden guarnir de forma individual o col·lectiva els propietaris o llogaters de totes les cases i pisos del Terme Municipal d’Amposta que compleixin els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions. Per poder participar hauran de presentar declaració responsable que compleixin els requisits fixats a la Llei 38/2003, General de Subvencions i que no tenen deutes pendents en Hisenda, Seguretat Social ni en l’Ajuntament d’Amposta.
 1. Convocatoria: des de la data d’aprovació d’aquestes bases per la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Amposta fins el dia 10 de maig.
 1. Durada: els balcons hauran d’estar engalanats del dia 14 al 24 de maig de 2021.
 1. Presentació de sol·licituds: Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (planta Baixa) i per correu electrònic a: comerc@amposta.cat
 2. Termini de presentació de sol·licituds: Des de la publicació de la convocatòria fins el dia 10 de maig.
 1. Objecte: Poden guarnir els balcons de les cases i pisos del terme Municipal d’Amposta durant la celebració de la XIII Festa del Mercat a la Plaça "semiconfinada" 2021-
 2.  El jurat l’integraran 3 persones relacionades en el món de la indumentària i decoració de balcons de principis de segle XX. Aquest jurat exercitarà la valoració, la qual justificarà documentalment mitjançant acta firmada pels seus integrants, el dia 20 de maig. Així mateix, l’Ajuntament d’Amposta donarà publicitat del concurs i inclourà les imatges dels balcons engalanats premiats en les pàgines web municipals: amposta.cat i www.ampostacomercial.cat i la BDNS.
 1. Veredicte del jurat:Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix si aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi. Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització i ha de ser acceptada pels participants obligatòriament.
 2. Aplicació pressupostària: dotació pressupostària de 150 €. Partida pressupostaria 13/4310/48901.
 1. Publicitat: BOPT, Base de Datos Nacional de Subvenciones i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 2. Òrgan de resolució: L’òrgan competent per l’ordenació, instrucció és la Regidoria de Comerç i Mercat Municipal, i l’òrgan competent per a la resolució és la Junta de Govern Local.
 3. Termini resolució: 31 de maig de 2021. La resolució posa fi a la via administrativa.
 4. Legislació aplicable: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de subvencions. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
 1. Premi: s’atorgarà un premi de 150 € al balcó millor engalana.

Notes: Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que s’estipuli en les disposicions legals vigents. L’Ajuntament d’Amposta garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la persona inscrita queda informada i autoritza el tractament de les seves dades per a l’única finalitat de facilitar la seva participació al I Concurs de balcons engalanats de la XIII Festa del Mercat a la Plaça confinada 2021, segons el que preveuen les bases. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat respecte als premiat, la qual és inapel·lable. El premi podrà quedar deserts si així ho estima el jurat. L’Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.


Descarregar document (PDF)Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies