Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis X Concurs d’Aparadors de la XIII Festa del Mercat a la Plaça 2021

X Concurs d’Aparadors de la XIII Festa del Mercat a la Plaça 2021

publicat el 12/04/2021

Bases del X Concurs d’Aparadors de la XIII Festa del Mercat semiconfinada 2021

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la Regidoria de Comerç, convoca el "X Concurs d’Aparadors"  dintre de la XIII Festa del Mercat a la Plaça "Semiconfinada" 2021 per tal d’impulsar l’animació comercial i crear un ambient festiu que doni una bona imatge comercial d’Amposta a tots els seus veïns i visitants. Les presents bases contenen els requisits que hauran de complir els comerços que participen en el "X Concurs d’Aparadors" de la XIII Festa del Mercat a la Plaça "Semiconfinada" 2021.

 1. Participants: El "X Concurs d’Aparadors" per a establiments comercials tindrà un àmbit geogràfic circumscrit al municipi d’Amposta. Així mateix, podran participar els establiments públics inclosos en l’agrupació 67 (bars, cafeteries, restaurants), que compleixin els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.Per poder participar hauran de presentar declaració responsable que compleixin els requisits fixats a la Llei 38/2003, General de Subvencions i que no tenen deutes pendents en Hisenda, Seguretat Social ni en l’Ajuntament d’Amposta.

 2. Convocatòria: Des de la data d’aprovació d’aquestes bases per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Amposta fins al dia 10 de maig de 2021.

 3. Tema: Els transports a l’inici del segle XX.

 4. Durada: els aparadors hauran d’estar guarnits del dia 14 al 24 de maig de 2021.

 5. Presentació de sol·licituds: Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (planta baixa) i per correu electrònic a: comerc@amposta.cat Al moment de la inscripció s’adjuntarà l’identificatiu del concurs d’aparadors.

 6. Termini de presentació de sol·licituds: Des de la publicació de la convocatòria fins al 10 de maig de 2021.

 7. Objecte: Poden guarnir els aparadors dels comerços, entitats i centres eductius de la Ciutat durant la celebració de la XIII Festa del Mercat a la Plaça 2021 "semiconfinada".

 8. Jurat: Designat per l’Àrea de Comerç, integrat per un màxim de 5 experts en el sector del comerç integrants de l’Associació ACITTE (Associació de Comerç i Turisme de les Terres de l’Ebre. La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho. El jurat es basarà en l’Originalitat, Impacte comercial, la Qualitat artística, il·luminació, el respecte pel medi ambient i el tema "els transports a l’inici del segle XX". Aquest jurat exercitarà la valoració, la qual justificarà documentalment mitjançant acta firmada pels seus integrants, el dia 20 de maig. Així mateix, l’Ajuntament d’Amposta donarà publicitat del concurs i inclourà les imatges dels aparadors premiats en les pàgines web municipals: www.amposta.cat i www.ampostacomercial.cat i la BDNS.En relació al Premi del Públic al millor aparador, la puntuació es quantificarà per les interaccions a les fotos dels aparadors presentades a les xarxes socials. Des del Departament d’Informàtica i telecomunicacions de l’Ajuntament d’Amposta s’emetrà un informe amb el resultat de les votacions del públic per internet.

 9. Visita: S’efectuarà: entre els dies 17 a 20 de maig de 2021. S’efectuaran entre les 10:00 h del matí i les 14:00h de la tarda i de 16:30 h de la tarda a les 21:00 h de la nit. Els aparadors hauran d’estar visibles durant l’horari de visita. Els establiments que no tinguin aparadors visibles i il·luminats dins de l’horari de visita, no seran considerats per a la concessió dels premis. Els establiments que el dia de la visita no tinguin decorat l’aparador tampoc seran avaluats pel jurat. La visita del jurat a l’establiment és única, i es farà segons de termini l’organització, dins dels terminis i horaris fixats per les presents bases.

 10. Veredicte del jurat: Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix si aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi. Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització i ha de ser acceptada pels participants obligatòriament.

 11. Requisits dels beneficiaris: Per a tindre la condició de beneficiari, aquests tindran que trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, així com amb l’Ajuntament d’Amposta, i no concórrer alguna de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la LGS. Igualment, no poden accedir a lacondició de beneficiari les agrupacions previstes a l’article 11.3 de la LGS,quan concorrinalguna d’aquestes circumstàncies en qualsevol dels seus membres.
  La no concurrència d’aquestes circumstàncies es pot acreditar mitjançant la presentaciód’una declaració responsable davant l’Ajuntament d’Amposta. En cas de no presentar aquesta declaració s’haurà d’autoritzar a l’Ajuntament d’Amposta per poder comprovar aquestes dades.

 12. Aplicació pressupostària: dotació pressupostària de 600 €. Partida pressupostaria 13/4310/48901.

 13. Publicitat: BOPT, Base de Datos Nacional de Subvenciones i www.amposta.cat.

 14. Procediment: concurrència competitiva.

 15. Òrgan de resolució: L’òrgan competent per l’ordenació, instrucció és la Regidoria de Comerç i Mercat Municipal, i l’òrgan competent per a la resolució és la Junta de Govern Local.

 16. Termini resolució: 31 de maig de 2021. La resolució posa fi a la via administrativa.

 17. Pagament: transferència bancària, una vegada realitzada la resolució per la Junta de Govern Local.

 18. Legislació aplicable:Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de subvencions.Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

 19. Premis: L’Ajuntament d’Amposta atorgarà 5 premis als millors aparadors de la Ciutat, mitjançant el jurat qualificador, un premi del públic i un premi a la millor ambientació d’entitats i centre educatius, consistents en:


  Premi al millor aparador - Ambientació

  1r. premi

  150 € i diploma

  2n. premi

  100 € i diploma

  3r. premi

  50 € i diploma

  Premi del públic al millor aparador

  Premi

  Material valorat en 150 € i diploma

  Premi social a la millor ambientació d’entitats i centres educatius

  Premi

  Material valorat en 150 € i diploma

  Notes: Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció que s’estipuli en les disposicions legals vigents. L’Ajuntament d’Amposta garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la persona inscrita queda informada i autoritza el tractament de les seves dades per a l’única finalitat de facilitar la seva participació al "X Concurs d’Aparadors" de la XIII Festa del Mercat a la Plaça semiconfinada 2021, segons el que preveuen les bases. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la resolució del jurat respecte als premiats, la qual és inapel·lable. Els premis podran quedar deserts si així ho estima el jurat. L’Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases. L’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les en posteriors campanyes de promoció comercial.

Amposta, 18 de març de 2021


Pots consultar més informació a la web de la Festa del Mercat a la Plaça.


Descarregar document (PDF)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies