• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases reguladores de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de Festes Majors 2015

Bases reguladores de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de Festes Majors 2015

El termini per presentar les sol·licituds acaba el dia 8 de juliol de 2015.

publicat el 13/05/2015

La Junta de Govern Local en la sessió duta a terme el dia 8 de maig de 2015, ha aprovat les bases reguladores de l’atorgament de la llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de Festes Majors 2015.

BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FESTES MAJORS 2015.


PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
L’objecte d’aquestes bases és regular els criteris que han de servir per a l’atorgament d’una llicència d’ús privatiu del domini públic consistent en la col—locació i explotació de la barra de Festes Majors 2015.
SEGONA. REQUISITS DELS PETICIONARIS
Poden participar totes aquelles persones interessades que acreditin:
1) En cas de persones físiques ser majors de 18 anys (mitjançant fotocòpia compulsada del DNI) i; en el cas de persones jurídiques es requereix fotocòpia del CIF de l’entitat, fotocòpia de les escriptures de constitució de l’entitat, fotocòpia dels poders d’apoderament de la persona que signi l’oferta i fotocòpia del DNI de l’apoderat.
2) Desenvolupar legalment una activitat de bar i/o cafeteria, de bar i/o restauració al terme municipal d’Amposta (s’acreditarà el seu compliment adjuntant una fotocòpia compulsada de la cartolina d’obertura de l’establiment).
3) Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de les quotes de la Seguretat Social (mitjançant declaració responsable del participant d’estar al corrent degudament signada).
TERCERA. CRITERIS DE FUNCIONAMENT DE LA BARRA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2015
1) Servei de begudes amb preus populars establerts. Cal que el contractant faciliti, els preus dels diferents tipus de begudes que demanarà al públic en cas de ser l’adjudicatari.
2) Servei de menjar, si el contractant ho considera oportú tenir-ne, caldrà que faciliti els tipus de menjars que oferirà i els preus que demanarà al públic en cas de ser l’adjudicatari.
3) Servei de cambrers: mínim tres persones.
4) Horari d’obertura: el servei de bar haurà d’obrir mitja hora abans de l’inici de cada actuació.
5) Horari de tancament: quan s’acabi el ball.
6) Manteniment i neteja de l’indret en què anirà col—locada la barra de bar.
7) Barra de mínim 4 metres.
8) Pagament, en cas de ser l’adjudicatari, d’un cànon mínim de 300,00 € a l’Ajuntament d’Amposta abans del dia 15 de juliol. Cas de no efectuar-se el pagament per l’adjudicatari en el termini establert a la tresoreria municipal, s’entendrà resolt el contracte i es procedirà a l’atorgament de la llicència al participant que hagués obtingut una major puntuació en segon lloc. Aquest cànon pot ser millorat per l’oferta presentada pels participants en el procediment d’atorgament d’aquesta llicència per l’explotació de la barra de festes majors.
9) L’àrea de cultura i festes de l’Ajuntament d’Amposta facilitarà la toma de llum i una carpa al contractant.
10) La barra s’haurà de retirar per l’adjudicatari a l’endemà del darrer dia de ball de les festes majors 2015.
QUARTA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
1) Cada participant només podrà presentar una oferta.
2) La presentació d’una oferta comporta l’acceptació d’aquestes bases i el seu compliment en cas de ser l’elegit.
3) Els participants hauran d’acreditar els compliment dels requisits dels peticionaris (clàusula segona) en un sobre degudament tancat que posi:
“DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT CONVOCAT PER L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL—LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2015”-
4) Els participants posaran en un altre sobre que posi “MÈRITS AVALUABLES PER L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL—LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FESTES MAJORS D’AMPOSTA 2015” l’oferta per ells presentada respecte als següents criteris:
- Cànon.
- Preu popular de les begudes.
- Preu popular del servei de menjar: en el cas de que el participant consideri oportú donar aquest servei.
CINQUENA. CRITERIS VALORABLES I PUNTUACIÓ
1) Cànon: fins 30 punts.
2) Preu popular de les begudes: fins 30 punts.
3) Preu popular del servei de menjar: fins 15 punts.
SISENA. TERMINI DEL CONTRACTE
El termini del present contracte és per als dies següents: el dissabte 25 de juliol i del divendres 14 d’agost al dissabte dia 22 d’agost, ambdós inclosos.
SETENA. INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES BASES
Una vegada aprovades les presents bases per la Junta de Govern Local, seran objecte d’informació pública per un termini de deu dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació, i en la pàgina web de l’Ajuntament.
VUITENA. TERMINI I LLOC PER A PRESENTAR LA INSCRIPCIÓ
Els/les participants hauran de presentar les seves ofertes abans del dia 8 de juliol de l’any en curs al Registre municipal de l’Ajuntament d’Amposta situat a la Plaça Espanya, 2 – 4, 1r pis d’Amposta.
NOVENA. ÒRGAN COMPETENT PER A ATORGAR LA LLICÈNCIA I FORMA DE PAGAMENT.
Un cop finalitzat el període de presentació de les ofertes de les persones interessades, prèvia proposta motivada de la Regidora de Cultura, la Junta de Govern Local resoldrà a qui li ha estat atorgada la llicència d’ús privatiu en el termini màxim de 10 dies.
DESENA. DRET SUPLETORI.
En tot el no previst per la presents Bases, serà d’aplicació EL Reglament de Patrimoni aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.


PROPOSTA D’ACORD

MARIA DEL MAR PANISELLO RODERA, com a Regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Amposta, exposa que atès la proximitat de la celebració de les Festes Majors d’Amposta i la necessitat de treure a licitació l’adjudicació d’una llicència d’ús privatiu per la col·locació i explotació de la barra de festes majors 2014, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Aprovar les Bases reguladores del procediment que ha de servir per seleccionar el beneficiari d’una llicència d’ús privatiu per la col—locació i explotació de la barra de festes majors 2014.
SEGON. Sotmetre les bases a exposició pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal.
TERCER. Obrir el termini de presentació de les ofertes per les persones interessades, les quals s’hauran de presentar abans del dia 8 de juliol de l’any en curs, al Registre municipal de l’Ajuntament d’Amposta.
QUART. Donar trasllat del present acord a la regidoria de cultura, al departament de Secretaria, a la Intervenció municipal i al departament de premsa ( per la seva inserció a la Revista Amposta i a la pàgina web de l’Ajuntament).

Amposta, 4 de juny de 2014
LA REGIDORA,
Maria del Mar Panisello Rodera.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament