• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Bases reguladores atorgament llicència d’ús privatiu per a la col·locació i explotació de la barra de Fira de Mostres 2016

Bases reguladores atorgament llicència d’ús privatiu per a la col·locació i explotació de la barra de Fira de Mostres 2016

publicat el 14/09/2016

BASES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE FIRA DE MOSTRES 2016


PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquestes bases és regular els criteris que han de servir per a l’atorgament d’una llicència d’ús privatiu del domini públic consistent en la col·locació i explotació de la barra de la Fira de Mostres 2016.


SEGONA. REQUISITS DELS PETICIONARIS

Poden participar totes aquelles persones interessades que acreditin:

 1. En cas de persones físiques ser majors de 18 anys (mitjançant fotocòpia compulsada del DNI) i; en el cas de persones jurídiques es requereix fotocòpia del CIF de l’entitat, fotocòpia de les escriptures de constitució de l’entitat, fotocòpia dels poders d’apoderament de la persona que signi l’oferta i fotocòpia del DNI de l’apoderat.
 2. Desenvolupar legalment una activitat de bar i/o cafeteria, de bar i/o restauració al terme municipal d’Amposta (s’acreditarà el seu compliment adjuntant una fotocòpia compulsada de la cartolina d’obertura de l’establiment).
 3. Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de les quotes de la Seguretat Social (mitjançant declaració responsable del participant d’estar al corrent degudament signada).


TERCERA. CRITERIS DE FUNCIONAMENT DE LA BARRA DE LA FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA 2016

 1. Servei de begudes amb preus populars establerts. Cal que el contractant faciliti, els preus dels diferents tipus de begudes que demanarà al públic en cas de ser l’adjudicatari.
 2. Servei de menjar. Caldrà que faciliti els tipus de menjars que oferirà i els preus que demanarà al públic en cas de ser l’adjudicatari.
 3. Servei de cambrers: mínim tres persones.
 4. Horari d’obertura: el servei de bar haurà d’obrir 45 minuts abans de l’obertura de la Fira.
 5. Horari de tancament: al tancament de la Fira.
 6. Manteniment i neteja de l’indret en què anirà col·locada la barra de bar.
 7. Barra de mínim 4 metres.
 8. Pagament, en cas de ser l’adjudicatari, d’un cànon mínim de 1.000,00 € a l’Ajuntament d’Amposta abans del dia 15 d’octubre. Cas de no efectuar-se el pagament per l’adjudicatari en el termini establert a la tresoreria municipal, s’entendrà resolt el contracte i es procedirà a l’atorgament de la llicència al participant que hagués obtingut una major puntuació en segon lloc. Aquest cànon pot ser millorat per l’oferta presentada pels participants en el procediment d’atorgament d’aquesta llicència per l’explotació de la barra de la Fira de Mostres 2016.
 9. La barra està situada a l’interior del pavelló de fires amb toma de llum i aigua.
 10. La barra s’haurà de retirar per l’adjudicatari a l’endemà del darrer dia de la Fira de mostres 2016.


QUARTA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 1. Cada participant només podrà presentar una oferta.
 2. La presentació d’una oferta comporta l’acceptació d’aquestes bases i el seu compliment en cas de ser l’elegit.
 3. Els participants hauran d’acreditar el compliment dels requisits dels peticionaris (clàusula segona) en un sobre degudament tancat que posi: “DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS REQUISITS PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT CONVOCAT PER L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE LA FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA 2016”.
 4. Els participants posaran en un altre sobre que posi “MÈRITS AVALUABLES PER L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU PER LA COL·LOCACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE LA FIRA DE MOSTRES D’AMPOSTA 2016” l’oferta per ells presentada respecte als següents criteris:
- Cànon
- Preu popular de les begudes
- Preu popular del servei de menjar: entrepans, plats combinats i/o menú diari


CINQUENA. CRITERIS VALORABLES I PUNTUACIÓ

 1. Cànon: fins 30 punts.
 2. Preu popular de les begudes: fins 20 punts.
 3. Preu popular del servei de menjar: fins 30 punts.


SISENA. TERMINI DEL CONTRACTE

El termini del present contracte és per als dies següents: del 3 al 6 de desembre, ambdós inclosos.


SETENA. INFORMACIÓ PÚBLICA DE LES BASES

Una vegada aprovades les presents bases per la Junta de Govern Local, seran objecte d’informació pública per un termini de deu dies hàbils al BOPT, al tauler d’anuncis de la Corporació, i a la pàgina web de l’Ajuntament.


VUITENA. TERMINI I LLOC PER A PRESENTAR LA INSCRIPCIÓ

Els/les participants hauran de presentar les seves ofertes abans del dia 14 d’octubre del 2016 al Registre municipal de l’Ajuntament d’Amposta situat a la Plaça de l’Ajuntament, 2 – 4, 1r pis d’Amposta.


NOVENA. ÒRGAN COMPETENT PER A ATORGAR LA LLICÈNCIA I FORMA DE PAGAMENT

Un cop finalitzat el període de presentació de les ofertes de les persones interessades, prèvia proposta motivada de la Regidora de Fires, la Junta de Govern Local resoldrà a qui li ha estat atorgada la llicència d’ús privatiu en el termini màxim de 10 dies.


DESENA. DRET SUPLETORI.

En tot el no previst per les presents Bases, serà d’aplicació el Reglament de Patrimoni aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.


Descarregar bases en format pdfAjuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament