Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar de suport centraleta telefònica, i creació de borsa. Oferta reservada per a persones amb discapacitat.

Oferta de treball: Auxiliar de suport centraleta telefònica, i creació de borsa. Oferta reservada per a persones amb discapacitat.

publicat el 18/02/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/02/2022

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar de suport centraleta telefònica, i creació de borsa. Oferta reservada per a persones amb discapacitat.

Categoria:

AgP

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Regim intern - OAC

Llocs de treball oferts:

1 plaça, amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 19/02/2022 al 23/02/2022.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en un termini màxim de 2 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 2 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

 • Suport atenció telefònica a la centraleta de l’Ajuntament.
 • Informar als usuaris que facin consultes telefònicament.
 • Distribució de trucades telefòniques als diferents departaments segons peticions dels usuaris.
 • Totes aquelles funcions relacionades amb el lloc de treball.

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

6 mesos amb possibilitat de pròrroga

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

1.135 € (per una jornada sencera)

Lloc de treball:

Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Entrevista i valoració de mèrits

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a divuit mesos dins un període de vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti,i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Els mèrits que es vulguin al·legar s’han de presentar durant el període d’inscripció de les sol·licituds, en fotocòpies dels originals.
 • Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i, en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.
 • L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.
 • El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

L’aspirant que obtingui una major puntuació, serà proposat per a incorporar-se de forma immediata amb una jornada de 4 hores diàries, amb horari de 9h a 13h.

La resta d’aspirants passaran a forma part de la borsa i podran ser cridats en funció de les necessitats del servei.

Procés de selecció

Fase I. Entrevista

10 punts (per superar aquesta prova caldrà obtenir un mínim de 5 punts).

Es realitzarà una entrevista personal a l’objecte de determinar si les persones aspirants estan en possessió de determinades competències que es consideren necessàries per al desenvolupament de les funcions de la plaça convocada.

També es podran fer preguntes sobre aspectes vinculats al currículum professional i formatiu de cada aspirant. Els factors a valorar en l’entrevista són els següents, referits a les característiques del lloc a proveir, i cadascun es puntuarà fins a un màxim de 2 punts:

 • Orientació al usuari - ciutadà/na
 • Empatia
 • Autocontrol
 • Comunicació
 • Flexibilitat i gestió del canvi

En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori.

Fase II

Valoració de mèrits. 5 punts.

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 5 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 2 punts)

 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,006 punts per dia treballat, fins a un màxim de 2 punts.

Formació (fins a un màxim de 3 punts)

Per titulacions acadèmiques, relacionades amb el lloc de treball que ens ocupa:

Titulació
Punts
CFGM 1
CFGS 2

Per cursos de formació i perfeccionament, relacionats amb el lloc de treball:

Cursos

Punts

Per cursos de 8 a 25 hores

0’20 punts per curs

Per cursos de 26 a 50 hores 0’30 punts per curs
Per cursos de 51 a 100 hores 0’40 punts per curs
Per cursos de durada superior a 100 hores 0,50 punts per curs


Actualitzat el 24/2/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

3534X

0128F

3070T

2252X

5295S

7816H

3677A

1925K

1809K

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7801G

No aporta el certificat de discapacitat

6526H

No aporta el certificat de discapacitat

2030B

No aporta el certificat de discapacitat

Període d’al·legacions: del 25/02/2022 al 28/02/2022 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria de les proves:  

Dia:

02/03/2022

En la propera publicació s’informarà del lloc on es desenvoluparan les proves, i les hores de l’entrevista segons el llistat definitiu dels/les aspirants admesos/es.

Tribunal qualificador:

President/a:  Isabel Panisello Pech

Vocal 1:  Anna Adell Monllau

Vocal 2:  Ruth Vallés Princep

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 1/3/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es, i convocatòria proves

Admesos/es

DNI

3534X

0128F

3070T

2252X

5295S

7816H

3677A

1925K

1809K

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7801G

No aporta el certificat de discapacitat

6526H

No aporta el certificat de discapacitat

2030B

No aporta el certificat de discapacitat

Convocatòria de les proves:  

Dia:

02/03/2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala de Premsa

Plaça de l’Ajuntament, 3-4 planta baixa

43870 - Amposta

Es convoca a tots/es els/les aspirants admesos/es segons l’hora que s’indica a continuació:

DNI

Hora

3534X

9,00h

0128F

9,20h

3070T

9,40h

2252X

10,00h

5295S

10,20h

7816H

11,00h

3677A

11,20h

1925K

11,40h

1809K

12,00h

Tribunal qualificador:

President/a:  Isabel Panisello Pech

Vocal 1:         Anna Adell Monllau

Vocal 2:         Ruth Vallés Princep

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/3/2022

Resultat proves

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, el resultat de les proves realitzades ha estat:

DNI

Puntuació

3534X

No presentat/ada

0128F

5

3070T

No apte/a

2252X

5,7

5295S

No apte/a

7816H

5,8

3677A

7,73

1925K

No apte/a

1809K

5,73

El Tribunal proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 3677-A per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria.

S’informa que l’ordre de la borsa del present procés de selecció, queda establert per ordre de puntuació, essent:

Ordre

DNI

1

3677A

2

7816H

3

1809K

4

2252X

5

0128F

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies