Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar d’informació – TRFO Línia PANP

Oferta de treball: Auxiliar d’informació – TRFO Línia PANP

publicat el 19/09/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

19-09-2023

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar d’informació – TRFO Línia PANP

Categoria:

AgP. 8

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta mitjançant la subvenció atorgada per a la realització de les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC0262023 - SOC - TRFO EELL)

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

3

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 20-09 al 29-09
 • Publicació provisional admesos i exclosos: 02-10
 • Període d’al·legacions: Del 03-10 al 09-10
 • Publicació definitiva admesos i exclosos: 10-10

Funcions del lloc de treball:

 • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i acomplir les tasques administratives que se’n derivin.
 • Proporcionar una major cobertura i amb garanties de qualitat al servei d’informació a la ciutadania de cada edifici administratiu.
 • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives dels diferents ciutadans.
 • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
 • Dur a terme tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
 • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat
 • organitzativa d’adscripció.
 • Suport en la preparació dels elements materials necessaris per al funcionament de la unitat administrativa corresponent.
 • Suport en l’elaboració i formalització de la documentació precisa, utilitzant qualsevol equip ofimàtic, seguint els diferents models oficials existents en els òrgans administratius.

Requisits imprescindibles:

Poden participar les persones en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació.

S’entén per persones en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Requisits valorables:

 • Experiència laboral i/o formació relacionada amb el lloc de treball.
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.

Tipus de contracte:

Contracte de durada determinada per una millora de l’ocupabilitat

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Completa (35 hores/setmanals)

Horari:

A definir, segons les necessitats del departament; amb els descansos pertinents.

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans de l’1 de novembre de 2023

Descripció del procés de selecció:

Entrevista personal valorada mitjançant un sistema establert de puntuació amb criteris i barems a aplicar relacionats, entre d’altres, amb:

 • El nivell de qualificacions acreditades en el currículum en relació amb el lloc de treball.
 • L’antiguitat com a demandant d’ocupació.
 • L’experiència de treball acreditada en el currículum.
 • L’acreditació d’acord la persona forma part del col·lectiu de persones indicades com prioritàries en la selecció, les quals, en aquesta convocatòria, es consideren:
  • Les dones que siguin mares de famílies monoparentals.
  • Les persones de 45 anys o més

Les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta de treball vinculada al Programa Treball i Formació Entitats locals - Anticipada 2023 (SOC0262023 - SOC - TRFO EELL) Línia PANP.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Per poder ser partícip al procés de selecció s’han de seguir les següents instruccions, i realitzar les indicacions establertes:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb número de registre 20928, a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046). Truca, i consulta si compleixes amb els requisits e sol·licita la inscripció per poder ser partícip del procés de selecció.

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

Actualitzat el 2/10/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde núm. 2653/2023, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

9678L

2784J

4637S

2030B

1582J

0156G

4610E

3174A

2183A

0068V

1476K

3730J

2007Z

1501R

7425Y

0355Q

0110Y

8758F

5523P

7254X

3900W

Exclosos/es

DNI

Motiu

1938B

G

5464N

G

8446F

G

0031H

G

3277T

F, G

3760E

G

6452F

G

1805S

G

9574F

G

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.

F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

G: Exclòs per no inscriure’s a l’oferta de treball corresponent, a l’Oficina de Treball d’Amposta.

Període d’al·legacions: del 03/10/2023 al 09/10/2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

11/10/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1 i 3

43870 Amposta

Hora:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Mª Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot que seran les següents:

 • Sandra Aliau Pons
 • Nahbouha Haisala Verah

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/10/2023

Procés selectiu: 3 Auxiliar d’informació – TRFO Línia PANP (Núm. Oferta: 20928)

Segons Decret d’Alcalde núm. 2675/2023 de data d’avui, i de correcció d’acord del DA 2653/2023, per una errada material, hi ha una variació en el llistat provisional d’aspirants exclosos/es, quedant de la següent manera:

Exclosos/es

DNI

Motiu

1938B

G

5464N

G

8446F

G

0031H

G

3277T

F, G

3760E

G

6452F

G

1805S

G

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.

F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

G: Exclòs per no inscriure’s a l’oferta de treball corresponent, a l’Oficina de Treball d’Amposta.

IMPORTANT: S’informa que es manté la resta d’informació publicada en data 02-10-2023.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/10/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde núm. 2731/2023, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

9678L

2784J

4637S

2030B

1582J

5464N

0156G

4610E

8446F

3174A

2183A

0068V

1476K

3730J

3277T

3760E

2007Z

1501R

7425Y

6452F

0355Q

1805S

0110Y

8758F

5523P

7254X

3900W

Exclosos/es

DNI

Motiu

1938B

G

0031H

G

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.

F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

G: Exclòs per no complir els requisits de l’oferta de treball corresponent, segons l’Oficina de Treball d’Amposta.

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista:

Dia:

11/10/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 3

43870 Amposta

Hora:

Cada candidat/a té assignada una franja horària determinada.

Candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista personal:

DNI / NIE

Hora:

DNI / NIE

Hora:

9678L

9.00h

3760E

11.50h

2784J

9.10h

1476K

12.00h

4637S

9.20h

8758F

12.10h

1582J

9.30h

7425Y

12.20h

5464N

9.40h

1501R

12.30h

0156G

9.50h

5523P

12.40h

4610E

10.00h

1805S

12.50h

2030B

10.10h

0355Q

13.00h

8446F

10.20h

6452F

13.10h

2183A

10.30h

0110Y

13.20h

3174A

10.40h

7254X

13.30h

0068V

10.50h

3900W

13.40h

2007Z

11.30h

3277T

13.50h

3730J

11.40h

   

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a

 • Titular: Mª Cinta Montañés Princep
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot que seran les següents:

 • Sandra Aliau Pons

 • Nahbouha Haisala Verah

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/10/2023

Resultats definitius

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades, en data 11 d’octubre de 2023, és el següent:

DNI

RESULTAT

9678L

Seleccionat/da

2784J

No seleccionat/da

4637S

No seleccionat/da

1582J

No seleccionat/da

5464N

No seleccionat/da

0156G

No seleccionat/da

4610E

Seleccionat/da

2030B

Seleccionat/da

8446F

No presentat/da

2183A

No seleccionat/da

3174A

No seleccionat/da

0068V

No seleccionat/da

2007Z

No seleccionat/da

3730J

No presentat/da

3760E

No seleccionat/da

1476K

No seleccionat/da

8758F

Suplent

7425Y

No presentat/da

1501R

No seleccionat/da

5523P

Suplent

1805S

No seleccionat/da

0355Q

Suplent

6452F

No presentat/da

0110Y

No seleccionat/da

7254X

No presentat/da

3900W

No seleccionat/da

3277T

No seleccionat/da

Segons els resultats anteriors, el Tribunal proposa per estricte ordre de puntuació, als aspirants que es detallen a continuació, per ocupar els tres llocs de treball objecte de la convocatòria:

Ordre

DNI

Resultat

1

4610E

Seleccionat/da

2

2030B

Seleccionat/da

3

9678L

Seleccionat/da

 

Així mateix, el Tribunal proposa com a suplents dels aspirants proposats per ocupar aquestes places, i a cobrir només en cas que els aspirants seleccionats rebutgin ocupar el lloc de treball pel qual han estat seleccionats, als següents aspirants:

Ordre

DNI

RESULTAT

1

5523P

Suplent

2

0355Q

Suplent

3

8758F

Suplent

 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies