Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar d’informació – TRFO Línia MG52

Oferta de treball: Auxiliar d’informació – TRFO Línia MG52

publicat el 19/09/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

19-09-2023

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar d’informació – TRFO Línia MG52

Categoria:

AgP. 8

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta mitjançant la subvenció atorgada per a la realització de les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC0262023 - SOC - TRFO EELL)

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 20-09 al 29-09
 • Publicació provisional admesos i exclosos: 02-10
 • Període d’al·legacions: Del 03-10 al 09-10
 • Publicació definitiva admesos i exclosos: 10-10

Funcions del lloc de treball:

 • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i acomplir les tasques administratives que se’n derivin.
 • Proporcionar una major cobertura i amb garanties de qualitat al servei d’informació a la ciutadania de cada edifici administratiu.
 • Respondre al compromís de satisfacció de les necessitats i expectatives dels diferents ciutadans.
 • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
 • Dur a terme tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
 • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat
 • organitzativa d’adscripció.
 • Suport en la preparació dels elements materials necessaris per al funcionament de la unitat administrativa corresponent.
 • Suport en l’elaboració i formalització de la documentació precisa, utilitzant qualsevol equip ofimàtic, seguint els diferents models oficials existents en els òrgans administratius.

Requisits imprescindibles:

 • Tenir 52 anys o més.
 • Estar en situació d’atur inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat/da (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Requisits valorables:

 • Experiència laboral i/o formació relacionada amb el lloc de treball.
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.

Tipus de contracte:

Contracte de durada determinada per una millora de l’ocupabilitat

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Completa (35 hores/setmanals)

Horari:

A definir, segons les necessitats del departament; amb els descansos pertinents.

Lloc de treball:

Dependències municipals

Data prevista d’incorporació:

Abans de l’1 de novembre de 2023

Descripció del procés de selecció:

Entrevista personal valorada mitjançant un sistema establert de puntuació amb criteris i barems a aplicar relacionats, entre d’altres, amb:

 • El nivell de qualificacions acreditades en el currículum en relació amb el lloc de treball.
 • L’antiguitat com a demandant d’ocupació.
 • L’experiència de treball acreditada en el currículum.
 • L’acreditació d’acord la persona forma part del col·lectiu de persones indicades com prioritàries en la selecció, les quals, en aquesta convocatòria, es consideren:
  • Les dones que siguin mares de famílies monoparentals.
  • Les persones de 45 anys o més
  • Les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta de treball vinculada al Programa Treball i Formació Entitats locals - Anticipada 2023 (SOC0262023 - SOC - TRFO EELL) Línia MG52.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Per poder ser partícip al procés de selecció s’han de seguir les següents instruccions, i realitzar les indicacions establertes:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb número de registre 20937, a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046). Truca, i consulta si compleixes amb els requisits e sol·licita la inscripció per poder ser partícip del procés de selecció.

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

Actualitzat el 2/10/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons Decret d’Alcalde núm. 2654/2023, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

5494N

4637S

2030B

1582J

4415D

4038L

0031H

2183A

1297Z

5174D

2007Z

1501R

0240G

1462D

3336Y

7425Y

0355Q

2490X

5040J

5523P

3900W

Exclosos/es

DNI

Motiu

5464N

G

3760E

G

5243D

F, G

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.

F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

G: Exclòs per no inscriure’s a l’oferta de treball corresponent, a l’Oficina de Treball d’Amposta.

Període d’al·legacions: del 03/10/2023 al 09/10/2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

20/10/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1 i 3

43870 Amposta

Hora:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Anna De Ramon Senar
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot que seran les següents:

 • Sandra Aliau Pons
 • Nahbouha Haisala Verah

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/10/2023

Procés selectiu: 1 AUXILIAR D’INFORMACIÓ- TRFO Línia MG52 (Núm. Oferta: 20937)

Segons Decret d’Alcalde núm. 2672/2023 de data d’avui, i de correcció d’acord del DA 2654/2023, per una errada material, hi ha una variació en el llistat provisional d’aspirants exclosos/es, quedant de la següent manera:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

5494N

0031H

0240G

5040J

4637S

2183A

1462D

5523P

2030B

1297Z

3336Y

3900W

1582J

5174D

7425Y

9574F

4415D

2007Z

0355Q

0031H

4038L

1501R

2490X

 

Convocatòria inici de les proves: ATENCIÓ CANVI DE DATA!!!

Dia:

17/10/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1 i 3

43870 Amposta

Hora:

A determinar

IMPORTANT: S’informa que es manté la resta d’informació publicada en data 02-10-2023.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/10/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde núm. 2739/2023, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

5494N

1297Z

7425Y

4637S

5174D

0355Q

2030B

2007Z

2490X

1582J

3760E

5040J

5464N

1501R

5523P

4415D

0240G

3900W

4038L

1462D

9574F

2183A

3336Y

0031H

Exclosos/es

DNI

Motiu

5243D

F

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.

F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

G: Exclòs per no complir els requisits de l’oferta de treball corresponent, segons l’Oficina de Treball d’Amposta.

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista:

Dia:

17/10/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 3

43870 Amposta

Hora:

Cada candidat/a té assignada una franja horària determinada.

Candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista personal:

DNI / NIE

Hora:

DNI / NIE

Hora:

5494N

9.00h

0240G

11.30h

4637S

9.10h

1462D

11.40h

2030B

9.20h

3336Y

11.50h

1582J

9.30h

7425Y

12.00h

5464N

9.40h

0355Q

12.10h

4415D

9.50h

2490X

12.20h

4038L

10.00h

25040J

12.30h

2183A

10.10h

5523P

12.40h

1297Z

10.20h

3900W

12.50h

2007Z

10.30h

9574F

13.00h

3760E

10.40h

0031H

13.10h

1501R

10.50h

5174D

13.20h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a

 • Titular: Helena Drago Rosa
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Anna De Ramon Senar
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot que seran les següents:

 • Sandra Aliau Pons

 • Nahbouha Haisala Verah

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/10/2023

Resultats definitius

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades, en data 17 d’octubre de 2023, és el següent:

DNI

RESULTAT

5494N

No seleccionat/da

4637S

No seleccionat/da

2030B

No seleccionat/da

1582J

No seleccionat/da

5464N

No seleccionat/da

4415D

Seleccionat/da

4038L

No seleccionat/da

2183A

No seleccionat/da

1297Z

No seleccionat/da

2007Z

No seleccionat/da

3760E

No seleccionat/da

1501R

No seleccionat/da

0240G

No seleccionat/da

1462D

No seleccionat/da

3336Y

No seleccionat/da

7425Y

No seleccionat/da

0355Q

No seleccionat/da

2490X

No seleccionat/da

5040J

No seleccionat/da

5523P

No seleccionat/da

3900W

No seleccionat/da

9574F

No seleccionat/da

0031H

No seleccionat/da

5174D

Suplent

Segons els resultats anteriors i per estricte ordre de puntuació de les proves realitzades, el Tribunal proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 4415-D, per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria.

Així mateix el Tribunal proposa com a suplent d’aquesta plaça, a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 5174-D, a cobrir en cas que l’aspirant seleccionat/da rebutgi ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria per la qual ha estat seleccionat/da.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies