Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu/va Policia Local, en règim funcionari de carrera, pel sistema de concurs-oposició

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu/va Policia Local, en règim funcionari de carrera, pel sistema de concurs-oposició

publicat el 29/05/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

29/05/2023

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar Administratiu/va Policia Local, en règim funcionari de carrera, pel sistema de concurs-oposició, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 30/05/2023 al 19/06/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases reguladores específiques del present procés selectiu.

Actualitzat el 27/6/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons Decret d’Alcalde número 1777/2023 de data 27/06/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es :

DNI

2925K

5086A

4732E

5693E

2963S

2903H

3254K

5462T

3373X

3615V

2990N

Aspirants admesos/es pendents coneixements nivell C1 de català:

DNI

4631A

0505N

Aspirants admesos/es pendents coneixements llengua espanyola:

DNI

8601J

Aspirants exclosos/es per no aportar algun dels requisits imprescindibles del punt 5 de les bases:

DNI

Motiu d’exclusió

6391Y

3, 4 (V.L.), 5

6314F

3, 4 (V.L. desactualitzada), 6, 7

4191T

1, 4 (C.V.), 6, 7

3131Q

6, 7

6343M

4 (V.L.)

7646J

2

4662M

4 (V.L.), 6, 7

0079G

4 (V.L.)

6209F

4 (V.L.), 7

6605Z

3, 4 (V.L. desactualitzada) 5, 6, 7

6337V

3, 7

7911V

3, 5, 7

6549H

1, 5, 7

9608J

3, 5, 7

1679L

4 (V.L. desactualitzada), 7

5703D

2

7464R

2

1808K

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1293E

7

8291K

7

0020S

7

Llegenda del motiu d’exclusió

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció

 2. Còpia simple del Document Nacional d’Identitat o document equivalent.

 3. Còpia simple del títol acadèmic necessari, i de tots aquells requisits específics d’accés que li corresponguin al lloc on es presenta la sol·licitud, d’acord amb la informació indicada al Annex I.

 4. Currículum vitae (C.V.) del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida laboral (V.L.) emès per la Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l’interessat.

 5. Còpia simple del certificat acreditatiu d’estar en possessió del nivell de llengua catalana, que correspongui al lloc on es presenta la sol·licitud d’acord amb la informació indicada al Annex I, i si s’escau també el de llengua castellana.

 6. Relació de mèrits a valorar en la fase de concurs, emplenant el formulari "Relació de mèrits en processos d’estabilització", si s’escau.

 7. Declaració responsable conforme es reuneixen els requisits generals de la base segona, emplenant el document normalitzat amb denominació "Declaració responsable per a la participació en procés d’estabilització" annexat a continuació de les bases.

Període d’al·legacions: del 28/06/2023 al 11/07/2023

Important: Els/les aspirants podran esmenar durant el període d’al·legacions, tota la documentació que s’indica al punt 5 de les bases de la convocatòria; en les bases de la convocatòria, hi consten tots els models de documents específics per a la participació en processos d’estabilització:

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Prova llengües oficials: nivell C1 de català i nivell superior de llengua castellana:

Dia:

18/07/2023

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, 2-4, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00 h

Resta de proves:

Dia:

25/07/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 1 i 2

Av. de la Ràpita, 43, planta 1

43870 – Amposta

Hora:

9,00 h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Josep Massana Iniesta, Inspector en Cap de la Policia Local de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionari de carrera

 • Suplent: Xavi Saragossa Sentis, Sots Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionari de carrera

Vocal 1:

 • Titular: Paula Calduch Moreno, Tècnica mitjana de l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera

 • Suplent: Sabina Sanón Monllau, Administrativa de l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera

Vocal 2:

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Dep. de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera

 • Suplent: Helena Drago Rosa, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral fix

Vocal 3:

 • Titular: Ruth Vallés Príncep, Administrativa del Dep. d’Activitats i secretària d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera

 • Suplent: Neus Serret Lor, Administrativa de l’Àrea de Serveis Socials i Serveis a les persones de l’Ajuntament d’Amposta, personal funcionària de carrera

Vocal 4:

 • Titular: Joan Roig Valldepérez, Unitat de Contractació de l’Ajuntament de Tortosa, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Mercè Grau Mestre, OAC de les Terres de l’Ebre del Dep. de la Presidència, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Per a la realització de les proves de les llengües oficials, el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es externs/es experts en la matèria, que tindran veu però no vot.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 12/7/2023

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 1962/2023 de data 12/07/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es

DNI

DNI

DNI

2925K

2990N

0020S

5086A

6343M

6314F

4732E

7646J

0079G

5693E

4662M

3131Q

2963S

6209F


2903H

7911V


3254K

1679L


5462T

5703D


3373X

7464R


3615V

1293E


Aspirants admesos/es pendents coneixements nivell C1 de català

DNI

4631A

0505N

Aspirants admesos/es pendents coneixements llengua espanyola

DNI

8601J

Aspirants exclosos/es per no aportar algun dels requisits imprescindibles del punt 5 de les bases

DNI

Motiu d’exclusió

6391Y

3, 4 (V.L.), 5

4191T

1, 4 (C.V.), 6, 7

6605Z

3, 4 (V.L. desactualitzada) 5, 6, 7

6337V

3, 7

6549H

1, 5, 7

9608J

7

1808K

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

8291K

7

Llegenda del motiu d’exclusió:

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció
 2. Còpia simple del Document Nacional d’Identitat o document equivalent.
 3. Còpia simple del títol acadèmic necessari, i de tots aquells requisits específics d’accés que li corresponguin al lloc on es presenta la sol·licitud, d’acord amb la informació indicada al Annex I.
 4. Currículum vitae (C.V.) del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida laboral (V.L.) emès per la Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l’interessat.
 5. Còpia simple del certificat acreditatiu d’estar en possessió del nivell de llengua catalana, que correspongui al lloc on es presenta la sol·licitud d’acord amb la informació indicada al Annex I, i si s’escau també el de llengua castellana.
 6. Relació de mèrits a valorar en la fase de concurs, emplenant el formulari "Relació de mèrits en processos d’estabilització", si s’escau.
 7. Declaració responsable conforme es reuneixen els requisits generals de la base segona, emplenant el document normalitzat amb denominació "Declaració responsable per a la participació en procés d’estabilització" annexat a continuació de les bases.

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament.

Prova llengües oficials: nivell superior de llengua castellana

Dia:

13/07/2023

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle
Plaça de l’Ajuntament, 2-4, planta 2
43870 - Amposta

Hora:

09,00 h

Prova llengües oficials: nivell C1 de català

Dia:

18/07/2023

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle
Plaça de l’Ajuntament, 2-4, planta 2
43870 - Amposta

Hora:

09,00 h

Resta de proves

Dia:

25/07/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 1 i 2
Av. de la Ràpita, 43, planta 1
43870 – Amposta

Hora:

9,00 h

Per a la realització de les proves de les llengües oficials, el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es externs/es experts en la matèria, que tindran veu però no vot:

 • Maria Gallego, professora llengua espanyola institut Ramon Berenguer IV d’Amposta
 • Isabel Obradós Ramos, tècnica del Consorci per la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/7/2023

Resultat prova coneixements llengua castellana

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de la prova de coneixements de llengua espanyola, realitzat avui dia 13 de juliol de 2023, ha estat:

DNI

Prova llengües oficials: castellà

8601J

Apte/a

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/7/2023

Resultat prova coneixements llengua catalana

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de la prova de coneixements de llengua catalana, realitzada el dia 18 de juliol de 2023, ha estat:

DNI

Prova llengües oficials: català

4631A

No apte/a

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/7/2023

Resultats fase oposició procés selectiu

Vista l’acta del Tribunal Qualificador sobre les proves realitzades el dia 25 de juliol, els resultats de la fase d’oposició, del procés selectiu per a cobrir de forma definitiva, un lloc d’Auxiliar Administratiu/va de la Policia Local, son els següents:

DNI

Assistència

2925K

No presentat/ada

5086A

Presentat/ada

4732E

Presentat/ada

5693E

No presentat/ada

2963S

No presentat/ada

2903H

Presentat/ada

3254K

No presentat/ada

5462T

No presentat/ada

3373X

Presentat/ada

3615V

Presentat/ada

2990N

Presentat/ada

6343M

Presentat/ada

7646J

No presentat/ada

4662M

Presentat/ada

6209F

Presentat/ada

7911V

Presentat/ada

1679L

No presentat/ada

5703D

Presentat/ada

7464R

Presentat/ada

1293E

No presentat/ada

0020S

Presentat/ada

6314F

Presentat/ada

0079G

No presentat/ada

3131Q

No presentat/ada

0505N

Presentat/ada

8601J

Presentat/ada

Resultats fase d’oposició. Preguntes teòriques i prova pràctica.

DNI

Preguntes teòriques

Prova pràctica

TOTAL

2990N

16

28,20

44,20

3373X

19

17,00

36,00

7911V

19

10,45

29,45

0505N

18

9,90

27,90

3615V

16

10,80

26,80

8601J

17

8,40

25,40

0020S

17

6,40

23,40

6343M

13

9,80

22,80

6314F

16

5,70

21,70

2903H

15

5,50

20,50

5703D

12

6,60

18,60

7464R

13

5,20

18,20

4662M

12

6,10

18,10

4732E

13

4,20

17,20

5086A

11

5,40

16,40

6209F

14

1,25

15,25

D’acord amb el punt quart de les bases reguladores, els aspirants que hagin superat la fase d’oposició, és a dir, els que han obtingut una puntuació superior a 30 punts entre les dos proves, disposen de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació, des del 27 de juliol al 7 d’agost, ambdós inclosos, per a presentar la documentació justificativa dels mèrits que hagin al·legat al Annex II al moment de presentar les sol·licituds.

Els aspirants que han superat la fase d’oposició i que poden presentar la documentació justificativa dels mèrits son els següents:

DNI

Preguntes teòriques

Prova pràctica

TOTAL

2990N

16

28,20

44,20

3373X

19

17,00

36,00

Es recorda als candidats/es que per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Sens perjudici de l’establert en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 11/8/2023

Resultats concurs-oposició 

Vista l’acta del Tribunal Qualificador sobre la sessió realitzada el dia 8 d’agost, amb l’objectiu de valorar els mèrits presentats per les persones aspirants que havien superat la fase d’oposició, els resultats de la fase de concurs son els següents:

DNI

EXPERIÈNCIA

SUP. PROCÉS

FORMACIÓ

TOTAL

2990N

28,34

5,00

5,00

38,34

3373X

10,37

0,00

5,00

15,37

Els resultats definitius del concurs-oposició per a ocupar de forma definitiva el lloc d’auxiliar administratiu/va de la policia local, son els següents:

DNI

OPOSICIÓ

CONCURS

TOTAL

2990N

44,2

38,34

82,54

3373X

36

15,37

51,37

D’acord amb els resultats, el Tribunal proposa per a prendre possessió de la plaça d’auxiliar administratiu/va de la policia local a l’aspirant amb DNI 2990N, i dona el procés per finalitzat.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies