• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar administratiu/va per al departament de Serveis Municipals Manteniment (i borsa de treball)

Oferta de treball: Auxiliar administratiu/va per al departament de Serveis Municipals Manteniment (i borsa de treball)

publicat el 20/01/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

20/01/2020

Descripció del lloc de treball:

Auxiliar administratiu

Categoria:

C2

Departament:

Serveis Municipals

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 21/01/2020 al 27/01/2020
 • actualitzat Publicació provisional d’admesos i exclosos: 30/01/2020
 • actualitzat Període d’al·legacions: del 30/01/2020 al 03/02/2020
 • actualitzat Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 03/02/2020
 • Inici de les proves: 04/02/2020

Funcions del lloc de treball:

Execució

 • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i realitzar les tasques administratives que se’n derivin.
 • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
 • Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
 • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Mantenir les bases de dades i els arxius físics.
 • Registrar l’entrada i la sortida de la documentació.
 • Distribuir la correspondència.
 • Realitzar operacions comptables (despeses domiciliades, factures, bestretes de caixa, ...).
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Revisió

 • Revisar les pròpies tasques.

Millora

 • Proposar millores en les pròpies tasques.

Substitució

 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.

General

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció

Funcions específiques

 • Atendre a la ciutadania i facilitar-li o recavar informació sobre incidències, averies, etc. que tinguin relació amb el serveis que proporciona l’ajuntament (enllumenat, instal·lacions elèctriques, neteja zona viària, contenidors, ...)
 • Tramitar i fer el seguiment de la compra del material de la brigada o del corresponent a altres departaments. Controlar els materials del magatzem i els consumibles dels vehicles.
 • Fer el seguiment del material propietat de l’ajuntament que es deixa a la ciutadania o a altres departaments i controlar el seu estat en el moment de retornar-los.
 • Col·laborar amb el departament de Recursos humans en la tramitació i seguiment dels comunicats d’accident de treball, control i seguiment de la realització de vacances, incidències en el control horari, baixes i altres per malaltia comuna, realització de serveis extraordinaris, tramitació i seguiment de la compra de la roba de treball de la brigada i dels equips de protecció
 • individual, tramitació dels cursos de prevenció de riscos laborals de la brigada, etc.

Requisits imprescindibles:

Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.

Documentació a presentar:

  Titulació requerida:

  • Educació Secundària Obligatòria o equivalent
  • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
  • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

  Requisits valorables:

  • Estar en possessió del títol de CFGM en Gestió Administrativa o equivalent.
  • Experiència laboral com Auxiliar Administratiu d’Oficines.
  • Experiència laboral en Administració Pública.
  • Estar en possessió del curs d’ACTIC
  • Capacitat de motivació, treball en equip, pensament creatiu i innovador
  • Habilitats comunicatives
  • Empatia

  Tipus de contracte:

  Temporal

  Durada del contracte:

  3 mesos inicialment. Prorrogable en funció de les necessitats del servei.

  Horari:

  De 07:30h a 14:30h, de dilluns a divendres

  Lloc de treball:

  Departament de Serveis Municipals Manteniment (Brigada)

  Data prevista d’incorporació:

  Immediata

  Observacions (particularitats de la gestió):

  Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.

  Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat

  S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.


  Més informació

  Descripció del procés de selecció:

  • PROVA 1. Nivell C1 de català (Decret 161/2002, de 11 de juny) o equivalent (Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre) (Apte/a o no apte/a)
  • PROVA 2. Nivell Superior de Llengua Castellana ( RD 1137/2002, de 31 d’octubre) o equivalent (Apte/a o no apte/a)
  • PROVA 3. Entrevista personal i valoració curricular (puntuació màxima: 10 punts)

  Tribunal qualificador

  • President/a: Sandra Nàjera i Fernández
  • Vocal: Ruth Vallés i Princep
  • Vocal: Mª Isabel Panisello i Pech
  Actualitzat el 28/1/2020

  Actualització sobre els terminis

  S’informa a tots els aspirants que han presentat les sol·licituds per formar part d’aquest procés de selecció, que degut al volum d’aspirants al lloc de treball, ha estat impossible fer públic el llistat provisional d’admesos i exclosos.

  S’informa que aquest llistat es publicarà demà dia 29/01/2020.

  S’informa de l’actualització dels següents terminis:

  • Període d’al·legacions: del 29/01/2020 al 31/01/2020.
  • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 03/02/2020.
  • Inici de proves: 04/02/2020.

  Disculpin les molèsties i agraïm la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 30/1/2020

  Nova actualització sobre els terminis

  S’informa a tots els aspirants que han presentat les sol·licituds per formar part d’aquest procés de selecció, que degut al volum d’aspirants al lloc de treball, ha estat impossible fer públic el llistat provisional d’admesos i exclosos.

  S’informa de l’actualització dels següents terminis:

  • Període d’al·legacions: del 30/01/2020 al 03/02/2020.
  • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 03/02/2020.
  • Inici de proves: 04/02/2020.

  Disculpin les molèsties i agraïm la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 30/1/2020

  Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

  Admesos/es

  DNI

  515Y

  996A

  079G

  653F

  551V

  525R

  748K

  795L

  765X

  332G

  492J

  183M

  175E

  350R

  891W

  574V

  351P

  032E

  317Z

  440T

  659V

  620J

  823Z

  453N

  044H

  614K

  551B

  178D

  413N

  020S

  466S

  718R

  540T

  370T

  191T

  358M

  Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

  DNI

  679L

  570V

  032W

  337M

  705F

  621Y

  230H

  574F

  991L

  695X

  555M

  774Y

  Exclosos/es

  DNI

  Motiu

  704V

  F

  828P

  F

  013V

  C

  071G

  A, B, C, D, E, F

  MOTIU D’EXCLUSIÓ:

  1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
  2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
  3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
  4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
  5. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements C1 de Català.
  6. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

  S’informa als/les aspirants que han estat exclosos/es , que el període per esmenar el motiu de l’exclusió és: des del 30/01/2020 al 03/02/2020.

  Convocatòria a les proves

  Prova 1: nivell C1 de català

  (Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català).

  Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

  Dia:

  04/02/2020

  Lloc:

  Casal Municipal d’Amposta

  Carretera de la Simpàtica nº 6 – 2ona planta (Aula Magna)

  43870 Amposta

  Hora:

  09:00h

  En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

  Prova 2 : entrevista personal i valoració curricular

  Dia:

  05/02/2020

  Lloc:

  Casal Municipal d’Amposta

  Carretera de la Simpàtica nº 6 – 2ona planta (Aula Magna)

  43870 Amposta

  Hora:

  09:00h

  Tribunal qualificador

  El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

  • President/a: Sandra Nájera Fernández
  • Vocal: Ruth Vallés Princep
  • Vocal: Mª Isabel Panisello Pech

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 3/2/2020

  Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

  Admesos/es

  DNI

  515Y

  996A

  079G

  653F

  551V

  525R

  748K

  795L

  765X

  332G

  183M

  175E

  350R

  891W

  574V

  351P

  032E

  317Z

  440T

  659V

  620J

  823Z

  453N

  044H

  614K

  551B

  178D

  413N

  020S

  466S

  718R

  540T

  370T

  191T

  358M

  828P

  013V

  774Y

  Admesos/es pendents de realització del nivell C1 de català

  DNI

  679L

  570V

  032W

  337M

  705F

  621Y

  230H

  574F

  991L

  695X

  555M

  Exclosos/es

  DNI

  Motiu

  704V

  F

  492J

  F

  071G

  A, B, C, D, E, F

  MOTIU D’EXCLUSIÓ:

  1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
  2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
  3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
  4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
  5. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements C1 de Català.
  6. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

  Convocatòria a les proves

  Prova 1: nivell C1 de català

  Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català.

  Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents de realitzar la prova del nivell C1 de Català, a la realització d’aquesta prova:

  Dia:

  04/02/2020

  Lloc:

  Casal Municipal d’Amposta

  Carretera de la Simpàtica nº 6 – 2ona planta (Aula Magna)

  43870 Amposta

  Hora:

  09:00h

  En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

  Prova 2 : entrevista personal i valoració curricular

  Dies:

  05/02/2020 i 06/02/2020

  Lloc:

  Casal Municipal d’Amposta

  Carretera de la Simpàtica nº 6 – 2ona planta (Aula Magna)

  43870 Amposta

  S’informa a tots els/les aspirants que han estat admesos/es i als/les aspirants que hagin superat la prova del Nivell C1 de català, que el proper dia 04/02/2020 es publicarà el llistat amb les cites de les hores determinades de les entrevistes.

  S’informa a tots/es els/les aspirants que no es presentin dintre de l’horari en que se’ls convoca, que seran exclosos del procés de selecció.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 4/2/2020

  Resultats de la prova de nivell C1 de català i convocatòria per a les entrevistes

  Resultats prova nivell C1 català

  DNI

  Resultat

  679L

  Apte/a

  570V

  No apte/a

  032W

  Apte/a

  337M

  No apte/a

  705F

  No apte/a

  621Y

  No presentat/da

  230H

  No apte/a

  574F

  No apte/a

  991L

  Apte/a

  695X

  Apte/a

  555M

  No apte/a

  Convocatòria a les proves

  Prova 2 : entrevista personal i valoració curricular

  Lloc:

  Casal Municipal d’Amposta (El Casal)
  Carretera de la Simpàtica nº 6
  43870 Amposta

  Es convoca als/les aspirants que es detallen seguidament i segons l’horari indicat, a l’entrevista:

  DNI

  Data entrevista

  Hora entrevista

  Lloc entrevista

  515Y

  05/02/2020

  De 09:00h a 09:10h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  996A

  05/02/2020

  De 09:00h a 09:10h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  079G

  05/02/2020

  De 09:00h a 09:10h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  653F

  05/02/2020

  De 09:00h a 09:10h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  551V

  05/02/2020

  De 09:00h a 09:10h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  525R

  05/02/2020

  De 10:00h a 10:10h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  748K

  05/02/2020

  De 10:00h a 10:10h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  795L

  05/02/2020

  De 10:00h a 10:10h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  765X

  05/02/2020

  De 10:00h a 10:10h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  332G

  05/02/2020

  De 10:00h a 10:10h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  183M

  05/02/2020

  De 11:30h a 11:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  175E

  05/02/2020

  De 11:30h a 11:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  350R

  05/02/2020

  De 11:30h a 11:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  891W

  05/02/2020

  De 11:30h a 11:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  574V

  05/02/2020

  De 11:30h a 11:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  351P

  05/02/2020

  De 12:30h a 12:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  032E

  05/02/2020

  De 12:30h a 12:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  317Z

  05/02/2020

  De 12:30h a 12:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  440T

  05/02/2020

  De 12:30h a 12:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  659V

  05/02/2020

  De 12:30h a 12:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  620J

  05/02/2020

  De 13:30h a 13:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  823Z

  05/02/2020

  De 13:30h a 13:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  453N

  05/02/2020

  De 13:30h a 13:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  044H

  05/02/2020

  De 13:30h a 13:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  614K

  05/02/2020

  De 13:30h a 13:40h

  El Casal, 2a planta (Aula Magna)

  551B

  06/02/2020

  De 09:00h a 09:10h

  El Casal, planta baixa

  178D

  06/02/2020

  De 09:00h a 09:10h

  El Casal, planta baixa

  413N

  06/02/2020

  De 09:00h a 09:10h

  El Casal, planta baixa

  020S

  06/02/2020

  De 09:00h a 09:10h

  El Casal, planta baixa

  466S

  06/02/2020

  De 09:00h a 09:10h

  El Casal, planta baixa

  718R

  06/02/2020

  De 10:00h a 10:10h

  El Casal, planta baixa

  540T

  06/02/2020

  De 10:00h a 10:10h

  El Casal, planta baixa

  370T

  06/02/2020

  De 10:00h a 10:10h

  El Casal, planta baixa

  191T

  06/02/2020

  De 10:00h a 10:10h

  El Casal, planta baixa

  358M

  06/02/2020

  De 10:00h a 10:10h

  El Casal, planta baixa

  828P

  06/02/2020

  De 11:30h a 11:40h

  El Casal, planta baixa

  013V

  06/02/2020

  De 11:30h a 11:40h

  El Casal, planta baixa

  774Y

  06/02/2020

  De 11:30h a 11:40h

  El Casal, planta baixa

  679L

  06/02/2020

  De 11:30h a 11:40h

  El Casal, planta baixa

  032W

  06/02/2020

  De 11:30h a 11:40h

  El Casal, planta baixa

  991L

  06/02/2020

  De 12:30h a 12:40h

  El Casal, planta baixa

  695X

  06/02/2020

  De 12:30h a 12:40h

  El Casal, planta baixa


  S’informa a tots/es els/les aspirants que no es presentin dintre de l’horari en que se’ls convoca, seran exclosos del procés de selecció.

  S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que el resultat definitiu de les proves es publicarà el proper dia 07/02/2020.

  Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Actualitzat el 7/2/2020

  Resultats definitius

  S’informa que un cop realitzades les proves del procés de selecció, i segons es desprèn de l’acta realitzada pel Tribunal qualificador, els/les aspirants que han superat dites proves, i per tant formen part de la borsa, son els següents i en l’ordre que apareix a continuació:

  Ordre

  DNI

  1

  175E

  2

  020S

  3

  679L

  4

  515Y

  5

  440T

  6

  351P

  7

  718R

  8

  620J

  9

  191T

  10

  996A

  11

  991L

  12

  574V

  13

  317Z

  14

  332G

  15

  659V

  16

  178D

  17

  466S

  18

  891W

  19

  525R

  20

  748K

  S’informa que dels resultats anteriors indicats i segons l’acta del procés de selecció, es proposa com a aspirant per ocupar la el lloc de treball objecte de la convocatòria al DNI: 175E

  Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

  Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament