Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu/va, adscrit a Serveis Municipals, en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu/va, adscrit a Serveis Municipals, en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

publicat el 21/05/2024

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació BOE:

21/05/2024

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar Administratiu/va, adscrit a Serveis Municipals, en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

1 en règim funcionari de carrera, i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/05/2024 al 10/06/2024.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i Convocatòria del Procés de Selecció per a cobrir de forma definitiva el lloc d’Auxiliar Administratiu/va, adscrit a Serveis Municipals, Torn Lliure, de l’escala d’Administració General, Personal Funcionari de Carrera, de l’Ajuntament d’Amposta, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 495KB)

Actualitzat el 12/6/2024

Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 1523/2024, de data 12 de juny de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

0874M

0079G

6904D

3677A

7438F

7911V

2243V

4662M

3373X

7646J

2420S

3159V

5154C

6343M

 

7932F

9342E

0415J

2267H

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

9503D

4494G

1230W

5086X

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i nivell superior de llengua espanyola

DNI

0142L

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

0415Z

4

3101P

1, 5, 7

6947D

3, 6, 7

1882D

1, 4 , 7

8310L

2, 3, 4, 6

6712Z

3

8805Z

5, 6

8674K

5

0377V

5

7294T

2, 6

2055G

3, 6, 7

6570Q

2, 4, 5

5328X

2

1509X

1, 5

5437T

7, 8

4289Y

5, 6

7990G

5

7995J

3, 5

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció
 2. Fotocòpia DNI o document equivalent
 3. Còpia títol acadèmic o equivalent
 4. Currículum Vitae
 5. Vida Laboral
 6. Certificat nivell C1 de català
 7. Relació de mèrits
 8. Certificat nivell C1 castellà

Període d’al·legacions: del 13-06-2024 al 27-06-2024

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català i nivell superior de llengua castellana

Dia:

02-07-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

A determinar

Resta de proves fase d’oposició: preguntes teòriques  i pràctic

Dia:

03-07-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular:  Josep Rallo Masià, Cap de l’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular:  Isabel Panisello Pech, Administrativa de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Ruth Vallès Príncep, Administrativa d’Activitats i d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular:  Paula Calduch Moreno, Tècnica mig de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Alexandra Ripollés Forcadell, Auxiliar Administrativa d’Oficina de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular:   Joan Baptista Forcadell Bayarri, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent:  Eva Iglesias Mauri, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb l’assistència d’assessors externs experts en la matèria,  per a la realització de les proves de les llengües oficials, i per a la resta de proves.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/6/2024

Informació contingut DA 1547/2024 de rectificació d’errada existent en el DA 1523/2024  

Segons el Decret d’Alcalde núm. 1547/2024, de data 14 de juny de 2024, per una errada existent en el DA 1523/2024 de data 12 de juny de 2024, sobre el llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, a l’hora d’indicar als/les aspirants pendents d’acreditar el nivell C1 de català, no es va fer constar a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 2872-S. Seguint les instruccions del Decret d’Alcaldia núm. 1547/2024, s’informa i es fa constar que el llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es pendents d’acreditació del nivell C1 de català, queda de la següent manera:

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

9503D

4494G

1230W

5086X

2872S

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies