Anunci del procés de consulta popular sobre el model de mobilitat del Poble Nou del Delta

publicat el 11/05/2021

Anunci sobre el Procés de Participació Ciutadana en forma de consulta popular no referendària de caràcter sectorial a Poble nou del Delta, per conèixer les preferències dels veïns i veïnes del nucli sobre el model de mobilitat

Es fa públic que en data 20 d’abril de 2021, el Sr. Alcalde ha dictat el Decret número 834/2021, la part dispositiva del qual diu:

PRIMER. Aprovar la convocatòria del procés de participació ciutadana per a conèixer l’opinió dels habitants del nucli de població de Poble Nou del Delta sobre el model de mobilitat del nucli, els elements bàsics del qual són els següents:

 1. Persones legitimades per participar:
  • D’acord amb la convocatòria, poden participar en aquest procés de participació ciutadana les persones majors de 16 anys empadronades al nucli urbà del Poble Nou del Delta.
  • Únicament estan legitimats a participar els inscrits al padró municipal d’habitants, en l’àmbit del nucli urbà de Poble Nou del Delta.
  • El requisit de l’edat mínima per poder participar s’ha de complir el dia 30 de maig de 2021.
  • El requisit d’inscripció al padró municipal d’habitants en el nucli urbà corresponent s’ha de complir el dia 31 de març de 2021.
 2. Objectiu: garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per recollir l’opinió dels ciutadans respecte el model de mobilitat al nucli urbà de Poble Nou del Delta.
 3. Període i modalitat de participació: es realitzarà el procés de participació ciutadana durant el dia 30 de maig de 2021, entre les 10:00 hores i les 18:00 hores. La modalitat de votació serà mitjançant vot presencial ordinari davant la mesa, amb paperetes en sobre
 4. La pregunta que es formularà a la ciutadania és la següent:
  • "Estàs d’acord amb el fet que el Poble Nou del Delta esdevingui un nucli urbà peatonal amb accés restringit a vehicles, excepte veïns i veïnes i serveis, durant deu dies en Setmana Santa i entre el 15 de juny i el 15 de setembre?
   (Només es pot marcar una opció)
   • SI
   • NO"

SEGON. Aprovar les regles específiques de la consulta sectorial de caràcter no referendari a Poble Nou del Delta, per conèixer les preferències dels veïns del nucli sobre el model de mobilitat, així com la memòria econòmica que reflecteix les despeses que es deriven de la seva organització. Les regles específiques i la memòria econòmica es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.

TERCER. Obrir un període de campanya informativa i de debat públic el qual s’iniciarà el dia següent a la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà a les zero hores del dia 30 de maig de 2021, en el marc del qual s’informarà a la ciutadania pels mitjans adients al seu abast sobre l’objecte i els elements bàsics del procés.

QUART. Durant la campanya informativa, reservar l’edifici de la Casa de la Vila de Poble Nou del Delta, situada al carrer Major, 14 com a local i espai públic perquè les organitzacions i associacions interessades en el procés puguin fer actes informatius i/o debat públic en relació a les alternatives plantejades i publicar-ho al taulell d’anuncis i a la web de l’Ajuntament d’Amposta.

CINQUÈ. Designar i nomenar com a membres de la comissió de seguiment específica per al procés de participació ciutadana convocat a: Ramon Noche Arnau, Secretari accidental de l’Ajuntament, qui realitzarà les funcions de President i a Verònica Arasa Gallego, Josep Rallo Masià, Paula Calduch Moreno i Lídia Alfara Subirats.

SISÈ. Aprovar la convocatòria pública per tal de cobrir amb persones voluntàries els llocs de president i vocals de la mesa de participació, així com els seus suplents (dos per cada membre), obrint a tal efecte un període de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a publicació del present decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a la presentació de sol·licituds al Registre de l’Ajuntament. Les persones que desitgin ser voluntàries hauran de complir els següents requisits:

 • Ser majors de 18
 • Estar empadronades a Poble Nou, el dia 31 de març de

La designació dels membres de la mesa es realitzarà en sorteig públic el dia 10 de maig de 2021 a les 12,00 hores a l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament, 3-4).

SETÈ. Fixar una única mesa per al procés participatiu situada a la Pista poliesportiva coberta situada a la Ronda dels Pins del nucli de Poble Nou del Delta. Els membres de la comissió de seguiment seran els encarregats de donar suport a la constitució i el bon funcionament de la mesa i de fer la transmissió dels resultats a l’Òrgan de Control.

VUITÈ. Publicar aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte d’informació pública, així com al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.

ANNEX I: Regles específiques de la consulta popular no referendària de caràcter sectorial a Poble Nou del Delta per conèixer les preferències dels veïns i veïnes del nucli sobre el model de mobilitat.

Article 1: Període de la campanya informativa i de debat públic.

 1. El període durant el qual té lloc la campanya informativa i el debat públic s’inicia el dia següent a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del decret de convocatòria i finalitza a les zero hores del dia 30 de maig de
 2. Durant aquest període l’ajuntament informa a la ciutadania pels mitjans adients al seu abast sobre l’objecte i els elements bàsics del procés de participació ciutadana. Com a mínim, tenen el caràcter d’elements bàsics del procés: el col·lectiu de persones cridades a participar, l’objectiu del procés, les alternatives plantejades, el període de participació i les modalitats de participació.
 3. En aquest mateix període l’ajuntament ha de reservar locals i espais públics perquè les organitzacions i associacions interessades en el procés puguin fer-hi actes de campanya i/o debat públic en relació amb les alternatives plantejades en la proposta. La llista de locals i espais públics reservats es publiquen al tauler d’anuncis i aquesta publicació ha de contenir, com a mínim, el nom dels locals o espais, les adreces, els aforaments i la disponibilitat de dies i horaris. Els ajuntaments assignen, d’acord amb els principis de neutralitat, pluralitat i equitat, els locals i espais públics a les organitzacions interessades que ho sol·licitin.

Article 2: Organitzacions interessades.

 1. Són considerades organitzacions interessades en aquest procés de participació ciutadana les organitzacions socials o professionals, entitats o associacions que tinguin un especial interès en l’objecte del procés.
 2. En qualsevol cas, tindran la condició d’organitzacions interessades les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament d’Amposta.

Article 3: Comissió de seguiment.

 1. Es crea la comissió de seguiment per a la consulta popular no referendària de caràcter sectorial a Poble Nou del Delta, per conèixer les preferències dels veïns del nucli sobre el model de mobilitat, amb seu a l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament, 3-4. 43870 Amposta).
 2. Té la composició següent:
  • President: El Secretari accidental de l’Ajuntament d’Amposta.
  • Vocals: Quatre politòlegs o juristes, empleats públics de l’Ajuntament d’Amposta.
 3. Les seves funcions són:
  1. Garantir el bon desenvolupament de les fases de la consulta, d’acord amb la normativa i les regles específiques de la consulta i els criteris interpretatius fixats per la Comissió de Control.
  2. Fer les operacions de recompte i aixecar acta dels resultats, així com informar-ne a la Comissió de Control.
  3. Resoldre les queixes, consultes o incidències que es plantegin en relació al procés de la consulta en el termini de tres dies.
  4. Nomenar els representants, a proposta de les associacions i organitzacions interessades, perquè siguin presents en els actes de constitució de les meses de consulta, votació i en el recompte provisional i final.
  5. Exercir funcions d’assistència als voluntaris de la mesa el dia de la votació per garantir-ne el bon funcionament.
  6. Emetre un informe valoratiu del procés de participació ciutadana i dels resultats de la consulta.

Article 4: Meses de participació.

 1. Hi haurà una única mesa de participació, ubicada a la la Pista poliesportiva coberta situada a la Ronda dels Pins del nucli de Poble Nou del Delta.
 2. La mesa de participació és l’òrgan encarregat de recollir i gestionar les participacions de la jornada del 30 de maig i de realitzar el recompte provisional de les participacions al final de la jornada.
 3. La mesa de participació de la jornada del 30 de maig es constitueix amb tres persones voluntàries designades per l’ajuntament, que actuen com a president i vocals.
 4. Per tal de cobrir els llocs de president i vocals de la mesa de participació, l’ajuntament farà una convocatòria pública. A més dels membres titulars, cal preveure la selecció de membres suplents en nombre suficient per a cobrir possibles baixes.

Article 5: Persones legitimades per participar.

 1. D’acord amb la convocatòria, poden participar en aquest procés de participació ciutadana les persones més grans de 16 anys residents al nucli urbà del Poble Nou del Delta, i hauran de contar inscrits en el padró municipal d’habitants.
 2. El requisit de l’edat mínima per poder participar s’ha de complir el dia de la jornada de participació del 30 de maig de 2021.
 3. El requisit de la inscripció en el padró municipal corresponent s’ha de complir el 31 de març de 2021.
 4. La llista de persones cridades a participar segons les dades que constin en el padró municipal, s’elaborarà d’acord amb el procediment següent:
  • L’Ajuntament elaborarà la llistsa.
  • La comissió de seguiment aprovarà inicialment la llista i ordenarà la seva exposició pública a efectes d’al·legacions per un termini de cinc dies naturals.
  • La comissió de seguiment resoldrà les possibles al·legacions i aprovarà la llista definitiva de persones cridades a participar.
 5. Els mitjans vàlids per acreditar la identitat de les persones en el moment de participar són els següents:
  1. Les persones que tenen la condició política de catalanes s’identifiquen amb el DNI, passaport o permís de conduir.
  2. Les persones nacionals d’estats de la Unió Europea i d’altres estats que formin part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa (països signants de l’Acord) s’identifiquen amb el document d’identitat o passaport vigent acompanyat del Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea o la targeta d’identitat d’estranger.
  3. Les persones nacionals de tercers estats s’identifiquen amb la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent.
  4. Les persones cridades a participar hauran d’acreditar la seva identitat mitjançant els documents anteriorment citats en format original, no fotocòpia, encara que estiguin caducats.

  Article 6: Modalitat de participació.

  La modalitat de participació en aquest procés és la següent:

  1. La modalitat de participació serà mitjançant votació presencial ordinària davant la mesa el dia de la votació, amb paperetes en sobre tancat.
  2. Únicament es realitzarà el procés de participació ciutadana durant la jornada del 30 de maig de 2021.

  Article 7: Participació en la jornada del 30 de maig

  1. La participació del 30 de maig davant la meses de participació té lloc entre les 10,00 i les 18,00 hores.
  2. La mesa de participació disposa, en tot moment, d’una
  3. En les proximitats de la mesa de participació ha d’haver paperetes suficients i un espai adequat per tal que les persones participants hi puguin marcar l’opció escollida en les condicions adequades de privacitat i
  4. La participació del 30 de maig es desenvolupa de la manera següent:
   • La persona participant s’adreça a la mesa i acredita la seva identitat.
   • Els membres de la mesa comproven que consta a la llista de persones cridades a participar, indiquen en aquesta llista que vota i escriuen el seu nom i cognoms a la llista numerada que hi ha d’haver a cada mesa.
   • La persona participant diposita la papereta amb l’opció triada dins d’un sobre.

  Article 8: Recompte de les opcions de la jornada de participació del 30 de maig.

  1. El recompte definitiu de les paperetes un cop finalitzada la jornada de participació el realitza la mesa de participació de la manera següent:
   • Es compten les paperetes de cadascuna de les opcions afirmatives (Sí) o negatives (No) de resposta per a cada proposta, blanc i nuls.
   • Són vots en blanc:
    • Els sobres que no continguin papereta.
    • Les paperetes en les quals no s’hagi marcat cap resposta afirmativa o negativa.
   • Són vots nuls:
    • Els que s’emetin en sobres o paperetes diferents al model oficial.
    • Les paperetes sense sobre.
    • Les que s’emetin en sobres alterats.
    • Les paperetes en que s’hagin afegit altres opcions diferents a les que apareixen a la papereta.
    • Els sobres que continguin més d’una papereta amb respostes diferents (si inclouen paperetes amb la mateixa opció es compta com un sol vot vàlid).
    • Les paperetes en que s’hagi incorporat qualsevol alteració, símbol o marca que alteri el sentit de l’objecte de la consulta o no permeti discernir amb claredat el sentit del vot seran considerades nul·les. Si les alteracions, símbols o marques no alteren l’objecte de la consulta o el sentit del vol, seran considerades vàlides.
   • Acte seguit, el president o presidenta de la mesa estén l’acta de la sessió. L’acta ha de contenir les dades relatives al nombre de les persones cridades a participar, de les persones participants, dels vots obtinguts per cada opció, blancs i nuls. L’acta també ha d’incloure, si escau, les observacions dels membres de la mesa. L’acta es signarà per tots els membres de la mesa.
   • Les paperetes es destrueixen un cop acabat el recompte definitiu.
   • Els membres de la mesa distribueixen la documentació en dos sobres de la forma següent:
    • Sobre número 1: original de l’acta de la sessió, llista de persones cridades a participar utilitzada en la votació, llista numerada de participants i paperetes de votació declarades nul·les.
    • Sobre núm. 2: còpia de l’acta.
   • Els sobres, un cop tancats, han d’ésser signats pels membres de la mesa a la solapa i lliurats pel president o presidenta de la mesa a la comissió de seguiment per la realització del recompte definitiu. El sobre número 2 es lliurarà a l’Ajuntament, que l’haurà de conservar fins després del recompte definitiu.
  2. El recompte definitiu dels resultats el realitza la comissió de seguiment mitjançant la revisió de la documentació aportada per la mesa i emetrà el corresponent informe dels resultats.

  Article 9: Pregunta.

  Es proposa realitzar aquesta pregunta a la ciutadania del Poble Nou:

  "Estàs d’acord amb el fet que el Poble Nou del Delta esdevingui un nucli urbà peatonal amb accés restringit a vehicles, excepte veïns i veïnes i serveis, durant deu dies en Setmana Santa i entre el 15 de juny i el 15 de setembre? (Només es pot marcar una opció):

  • SI
  • NO"

  Article 10: Publicació de l’avaluació final.

  Dins del mes de juny, la comissió de seguiment publica en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament d’Amposta i de la Casa de la Vila de Poble Nou el resultat global de l’avaluació final del procés de participació ciutadana que, en tot cas, ha d’incloure el resum de resultats i de les conclusions de l’informe global valoratiu emès per l’òrgan de control.

  Article 11: Retiment de comptes.

  En sessió plenària, l’Alcalde d’Amposta realitzarà un pronunciament públic respecte a l’avaluació final i el posicionament sobre la consulta, tenint en compte que no és jurídicament vinculant.

  Article 12: Mesures sanitàries a adoptar amb motiu de la pandèmia ocasionada per la COVID-19.

  Durant la jornada de votació s’han d’adoptar les mesures de prevenció amb motiu de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 següents:

  • En les cues a l’exterior o a l’interior, cal respectar la distància d’1,5 metres i garantir el compliment de l’obligació de l’ús de mascareta.
  • S’organitzaran els espais per tal d’evitar les aglomeracions en tot moment, establint circuits de sentit únic que evitin haver de retrocedir per sortir i el creuament de persones.
  • Hi haurà un responsable de seguretat sanitària que controlarà l’accés ordenat dels votants al local electoral, organitzarà les cues i el flux dels votants dins dels locals, vetllarà perquè es mantinguin distàncies de seguretat, que s’entri i es surti pels accessos correctes i no es formin aglomeracions , garantirà el compliment de l’obligació de l’ús de la mascareta en tot moment, excepte en els casos que puntualment pugui ser incompatible amb la identificació de les persones o per raons de seguretat o d’impossibilitat d’ús per patologies dels electors i garantirà la neteja de mans dels electors/es i que s’eviti el contacte entre persones.
  • Als membres de la mesa electoral se’ls prendrà la temperatura que en tot cas haurà de ser inferior de 37.5ºC (sempre sense prendre antitèrmics). Si els membres de la mesa tenen símptomes, consultaran, abans d’adreçar-se al col·legi electoral, amb el centre d’atenció urgent corresponent (CUAP) o al 061 que farà la valoració corresponent i emetrà una IT en cas de que sigui necessari.
  • Als membres mesa se’ls facilitarà el següent material:
   • 4 mascaretes per la seva renovació al llarg del dia.
   • 1 pantalla facial.
   • 1 mascareta FFP2 i guants d’un sol ús per al moment del recompte.
   • Gel hidroalcohòlic suficient per a un ús freqüent al llarg del dia.
  • Els membres de la mesa electoral se situaran mantenint la distància lineal lateral mínima d’1,5 metres.

   Amposta, a la data de la signatura electrònica.

   L’ALCALDE,

   Adam Tomàs i Roiget.

   Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
   Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


   Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


   Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
   Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies