Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Ajuts per a estudis superiors del curs 2021/22

Ajuts per a estudis superiors del curs 2021/22

publicat el 05/12/2022


Convocatòria aprovada per Junta de Govern Local el 05/12/2022.

Convocatòria dels Ajuts per a estudis superiors del curs 2021/22


Descarregar document convocatòria (PDF 129 KB)


Termini de presentació de les sol·licituds fins al dimecres 30/01/2023.

Sol·licitud

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (formulari PDF INS198)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (formulari PDF INS017) Aquest formulari ha de ser signat i segellat pel vostre banc. Ha de ser l’original, no ha de ser una còpia. (només en el cas que sigui el primer cop que es demana aquest tràmit o bé el compte bancari hagi canviat).
 • Matrícula del curs acadèmic (2021-2022).
 • Comprovant de pagament de la matrícula del curs (2021-2022).
 • Expedient acadèmic del curs amb la qualificació de totes les assignatures i la nota mitjana del curs 2021-2022.
 • Declaració de la Renda de l’any 2021 o certificat negatiu emès per l’Agència Tributària.
 • Formulari de declaració responsable per a les subvencions, beques, concursos i premis (INS176).

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Actualitzat el 27/01/2023

Atorgaments provisionals

El present anunci s’efectua d’acord amb l’establert a l’apartat 15 de la convocatòria i l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En compliment de l’article 18 i 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a sol·licitar i atorgar subvencions d’acord amb l’establert a la convocatòria i bases reguladores ES FA PÚBLIC I ES NOTIFICA les relacions de sol·licitants atorgats i desestimats continguts en la proposta de resolució provisional d’atorgament i denegació de data 14 de juliol de 2023.

Tanmateix es fa la publicació de l’anunci d’acord amb l’establert a la Disposició Addicional sèptima de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, en col·lació amb les orientacions donades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a l’aplicació provisional de la disposició addicional sèptima de la LOPDGDD, tot donant compliment a les obligacions de transparència que l’article 8 i 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Relació d’inadmessos

Ordre

Nom i cognoms

DNI

Motiu exclusió

1

Adriana Cristina Drutu

***0305**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

2

Rosa Gomez Iranzo


***5728**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

3

Josep Becerra Panisello

***5604**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

4

Angela Esqueré Garcia

***6360**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

5

Maria Solà Adell

***5717**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

6

Ancuta Elena Farcas

***2909**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

7

Xènia Gavaldá Elias

***6056**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

8

Alexandra Kozel

***8860**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9

Shaila Chesti Ramirez

***6181**

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

10

Sara Flos Palacios

***6558**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

11

Marc Espuny Calvet

***6023**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

12

Emma Parrilla Fumado

***5756**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

13

Anas El idrissi

***8245**

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

14

Marc Labernia Marin

***8207**

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

15

Karim Chabab

***2392**

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

16

Iker Diaz Gil

***8816**

Sol·licitud fora de termini

Relació de beneficiaris

Ordre

Nom

DNI

Puntuació total

Import que li pertoca basat amb la matricula

Import sobrant

1

Mariona Duró Roig

***3800**

24

374,77 €


2

Judith Calduch fontanet

***6218**

22

343,54 €


3

Eric Vidal Marcos

***2974**

28

437,23 €


4

Laura Royo Lloria

***6751**

17

265,46 €


5

Arantxa Cortiella Segui

***5737**

23

359,15 €


6

Núria Nadal Reverte

***7906**

30

468,46 €


7

Ariadna Nadal reverte

***7906**

28

437,23 €


8

Roser Lafont Colomines

***6070**

31

484,07 €


9

Maria Descarrega Gil

***6141**

27

421,61 €


10

Núria Goñi Gràcia

***6344**

17

265,46 €


11

Judith Navarro Idiarte

***3792**

28

437,23 €


12

Alexandru Gabriel Nistor

***9367**

14

218,61 €


13

Amanda Notari Valmaña

***1331**

20

312,30 €


14

Pol Vazquez Cid

***6319**

12

187,38 €


15

Julià Segura Montagut

***6506**

16

249,84 €


16

Carla Vilaplana Sales

***3606**

26

406,00 €


17

Àngela Notari Valmaña

***1330**

27

421,61 €


18

Enia Sorribes Ortiz

***8485**

17

265,46 €


19

Marc Navarro Acosta

***8178**

26

406,00 €


20

Marina Garcia Badia

***6518**

26

406,00 €


21

Andrea Bertolero Donoyan

***3240**

32

499,69 €


22

Anais Faiges Tomas

***2812**

30

468,46 €


23

Sandra Tomas Front

***6291**

23

359,15 €


24

Christian Llobat Galiana

***7746**

33

515,30 €


25

Sulema Roig Perez

***6141**

7

109,31 €


26

Raquel Sancho Ruiz

***8355**

18

281,07 €


27

Noelia Lazaro Zapata

***6232**

28

437,23 €


28

Rosa Gomez Iranzo

***5728**

17

265,46 €


29

Roy Pierre Quezada Sanchez

***3667**

13

180,00 €

23,00 €

30

Eros Vilar Subirats

***6280**

24

374,77 €


31

Nerea Morales Cid

***6108**

27

421,61 €


32

Sara Aguilar Martinez

***6059**

12

187,38 €


33

Sara Aguilar Martinez

***6059**

11

171,77 €


34

Maria Diaz Gil

***5770**

19

296,69 €


35

Marc Martí Arasa

***5711**

31

484,07 €


36

Josep Ferran Sabaté Tomàs

***8846**

29

452,84 €


37

Lea Tomas Forne

***2990**

20

312,30 €


38

Jaume Rosa Miro

***6334**

27

421,61 €


39

Alfred Morales Roig

***6342**

24

374,77 €


40

Anna Esquerré Garcia

***6360**

26

406,00 €


41

Daria Torta Cid

***6232**

17

265,46 €


42

Albert Panisello Sanón

***7610**

12

187,38 €


43

Raquel Tirado German

***7893**

20

312,30 €


44

Anna Torta Valmaña

***6006**

30

468,46 €


45

Ariadna Roig Gonzàlez

***8124**

26

406,00 €


46

Aylin Britney Aguirre Moran

***3374**

22

343,54 €


47

Maria Solà Adell

***5717**

26

406,00 €


48

Elpidia Maria Gallen Roca

***6300**

10

156,15 €


49

Andrea Marti Franch

***6131**

9

140,54 €


50

Miriam Esteve Pique

***2287**

7

109,31 €


51

Altea Llorens Serrano

***3664**

22

343,54 €


52

Patricia Aure Porres

***2859**

20

312,30 €


53

Geanina Ungureanu Iliescu

***8302**

12

180,00 €

7,38 €

54

Ismael Gelida Arasa

***6160**

22

343,54 €


55

Ana Svorak Khrabatyn

***8339**

24

374,77 €


56

Maria Conde Pellisa

***5993**

28

437,23 €


57

Pau Rebull Boix

***6183**

24

374,77 €


58

Paula Caballe Bellot

***6283**

28

437,23 €


59

Rosa Esteban Esquerré

***7555**

24

374,77 €


60

Júlia Martorell Pagà

***5847**

28

437,23 €


61

Clara Sancho Balaguer

***3652**

29

452,84 €


62

Adrià Sànchez Falcó

***3607**

19

296,69 €


63

Ares Valldeperez Valldepez

***6213**

20

312,30 €


64

Gemma Miravete Castells

***8420**

26

406,00 €


65

Júlia Rebull Chavarria

***7772**

25

390,38 €


66

Clàudia Ferré Giné

***6139**

20

312,30 €


67

Laura Bertomeu Morales

***8167**

26

406,00 €


68

Francisco David Sanchez Panisello

***6318**

20

256,12 €

56,18 €

69

Alba Garriga Estelle

***8217**

28

437,23 €


70

Dídac Pardo Martínez

***8377**

26

406,00 €


71

Maria Fabregas Hervas

***7569**

16

249,84 €


72

Paula Queral Año

***6205**

24

374,77 €


73

Laia Bayerri Segura

***7832**

28

437,23 €


74

Íngrid Pagà Capseta

***3245**

29

452,84 €


75

Joel Reverter Lainez

***7910**

32

499,69 €


76

Tania Fornos Gonzalez

***7552**

19

296,69 €


77

Gemma Lluís Porres

***7660**

13

180,20 €

22,80 €

78

Aroa Morales Cid

***6108**

26

406,00 €


79

Joan Cano Grau

***3422**

27

421,61 €


80

Paula Cano Grau

***3298**

30

468,46 €


81

Anaïs Pujol Gil

***6530**

24

374,77 €


82

Helena Arenys Canes

***7945**

22

343,54 €


83

Laia Quinzà Batalla

***1572**

18

281,07 €


84

Carla Corella Panisello

***8302**

22

343,54 €


85

Ariana Vidal Monreal

***9460**

28

437,23 €


86

Carla Vàzquez Ferrando

***3738**

28

437,23 €


87

Marina Sabaté Margalef

***5914**

15

234,23 €


88

Gemma Sanchez escribano

***3639**

26

406,00 €


89

Clara Sancho Balaguer

***3652**

29

452,84 €


90

Marina Sabaté Margalef

***5914**

15

234,23 €


91

Jennifer Accensi Hernandez

***5951**

24

374,77 €


92

Anna Maria Grijalbo Ripolles

***6341**

29

452,84 €


93

Josep Roig Torres

***3826**

29

452,84 €


94

Jordi Pardo Martínez

***8377**

22

343,54 €


95

Sara Barrera Fabregat

***6128**

27

421,61 €


96

Andrea Cerrada Ariño

***7947**

17

265,46 €


97

Albert Sabater Cruz

***6187**

30

468,46 €


98

Pau Reverté Forcadell

***3832**

14

193,00 €

25,61 €

99

Claudia Orti Arrufat

***2992**

18

281,07 €


100

Joana López Arayo

***8298**

30

468,46 €


101

Pau Zaera Espuny

***5868**

26

406,00 €


102

Isabella solarte santacruz

***7907**

12

187,38 €


103

Paula Curto Temprado

***6011**

28

437,23 €


104

Daniel Fibra Pujol

***8076**

32

499,69 €


105

Andrea Casanova Ferré

***8083**

26

406,00 €


106

Nerea Borras Ruiz

***8175**

22

343,54 €


107

Ferran Jornet Margalef

***3876**

17

265,46 €


108

Xavier Colomo Miravete

***5966**

15

234,23 €


109

Zainab El Khayat

***1866**

18

180,00 €

101,07 €

110

Carla Montañes Valls

***6167**

19

296,69 €


111

Gemma Bailach Ripolles

***3880**

19

296,69 €


112

Uma Valldeperez Valldeperez

***6214**

18

281,07 €


113

Maria del carmen Casado Nadales

***3817**

28

437,23 €


114

Alba Andreu Morales

***7558**

28

437,23 €


115

Arnau Andreu Morales

***7558**

24

374,77 €


116

Júlia Sebastià Albiol

***6249**

12

187,38 €


117

Marta Grau Gisbert

***7558**

26

406,00 €


118

Gerard Garcia Rey

***6090**

20

312,30 €


119

Paula Vidal Solà

***3664**

27

421,61 €


120

Maria Pablo Longan

***6307**

24

374,77 €


121

Monserrat Guerrera Millán

***8225**

26

406,00 €


122

Mar fabregues Martí

***3895**

30

468,46 €


123

Andrea Roca Forner

***6189**

26

406,00 €


124

Maria Roiget safont

***7555**

29

452,84 €


125

Alba Torta Rallo

***7793**

16

249,84 €


126

Silvestre Bel Arasa

***3721**

28

437,23 €


127

Adelm Bel Arasa

***3490**

19

296,69 €


128

Monserrat Ferrando Sancho

***3881**

17

265,46 €


129

Paula Fumadó Ortiz

***6307**

26

406,00 €


130

Adrià Garcia Rey

***6090**

22

343,54 €


131

Isabel Gurrera Millan

***8226**

15

234,23 €


132

Ainoa Ramirez sabaté

***6505**

15

234,23 €


133

Josep Forcadell Gombau

***6022**

16

249,84 €


134

Jordi Pagà Gómez

***6202**

20

180,20 €

132,10 €

135

Edgar Nolla Mateu

***2160**

14

218,61 €


136

Susana Gisbrt Accensi

***7837**

16

249,84 €


137

Silvia Almenar Quixal

***5798**

30

468,46 €


138

Joan German Olivé

***5797**

19

296,69 €


139

Iris Garcia lluis

***6334**

17

265,46 €


140

Alba Conesa Fàbregas

***6021**

26

406,00 €


141

Edgar Lleti Ortiz

***8465**

13

203,00 €


142

Nerea Gonzalez guerrero

***6160**

3

46,85


143

Jordi Fosch Monteverde

***6526**

22

343,54


144

Alba Arayo Bonfill

***7532**

25

330

60,38


TOTAL


3202

49.571,46 €

428,54 €

Per tot l’anterior, a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament d’Amposta, se li atorga un termini de deu (10) dies hàbils per a la presentació d’al·legacions, que un cop resoltes o no havent-se presentat cap, es resoldrà definitivament per la Junta de Govern Local.

Actualitzat el 30/08/2023

Proposta d’acord per a junta de Govern local

Núria Marco Selma, regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta,

Informa:

Atès que l’ajuntament d’Amposta vol regular els ajuts que concedeix l’Ajuntament d’Amposta per contribuir a la formació de la ciutadania facilitant l’accés als estudis superiors i fent un reconeixement a l’excel·lència acadèmica.

Atès l’informe de la tècnica d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta relatiu a l’expedient d’atorgament dels ajuts per al curs acadèmic 2021-2022, i la simultània aprovació del pagament corresponent.

Atès que la convocatòria dels ajuts a estudis superiors per al curs 2021-2022 es va aprovar per junta de govern local de data 5 de desembre de 2022.

Atès que l’import dels ajuts per a l’any 2022 és de 50.000,00 € màxim, amb càrrec a la partida pressupostària 02/320/48002 del pressupost vigent i d’acord amb la clàusula tercera de la convocatòria.

Atès que s’han registrat 160 sol·licituds d’ajuts fins al dia 30 de gener de 2022, dia de termini per fer les sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (Oficina d’Atenció Ciutadana) i també de forma telemàtica i registrades a través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.

Atès que s’ha comprovat que tots els sol·licitants estiguin al corrent de pagament amb l’ajuntament i amb l’AEAT i la SS.SS., hi ha dos sol·licituds les quals no estan al corrent de pagament amb AEAT i per a aquestes dos sol·licituds, s’ha notificat via e-notum que en el termini de 10 dies hàbils han d’esmenar les deficiències indicades.

 • Els sol·licitants als quals vam fer els requeriments van ser:

  • Gemma Lluís Porres, amb DNI 47476600T, requeriment enviat en data 22/06/2023.
  • Jordi Pagà Gómez, amb DNI 47862020D, requeriment enviat en data 26/06/2023.

Atès que trasncorregut el termini, els dos sol·licitants han esmenat les dificiències i s’ha comprovat de nou que estiguin al corrent de pagament amb l’AEAT.

Atès que s’ha publicat l’atorgament provisional a la pàgina web de l’ajuntament i al tauler electrònic d’aquest, per un termini de deu dies hàbils que va iniciar-se el dia 28 de juliol de 2023 i finalitza l’11 d’agost de 2023., i que no hi ha hagut cap al·legació que afecti als resultats dels atorgaments.

D’acord amb tot el que s’exposa a l’informe de la tècnica.

Proposa:

1. Desestimar les següents 16 sol·licituds per incompliment de requisits:

 

NOM I COGNOMS

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

1

Adriana Cristina Drutu

***0305**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

2

Rosa Gomez Iranzo

***5728**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

3

Josep Becerra Panisello

***5604**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

4

Angela Esqueré Garcia

***6360**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

5

Maria Solà Adell

***5717**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

6

Ancuta Elena Farcas

***2909**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

7

Xènia Gavaldá Elias

***6056**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

8

Alexandra Kozel

***8860**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

9

Shaila Chesti Ramirez

***6181**

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

10

Sara Flos Palacios

***6558**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

11

Marc Espuny Calvet

***6023**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

12

Emma Parrilla Fumado

***5756**

No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria

13

Anas El idrissi

***8245**

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

14

Marc Labernia Marin

***8207**

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

15

Karim Chabab

***2392**

No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria

16

Iker Diaz Gil

***8816**

Sol·licitud fora de termini

2. Aprovar l’atorgament dels Ajuts per estudis superiors del curs 2021-2022 per un import total de 49.571,46 €, dels alumnes detallats a la taula següent i amb els imports que s’especifiquen:

 

NOM

DNI

PUNTUACIÓ TOTAL

IMPORT QUE LI PERTOCA BASAT AMB LA MATRICULA

IMPORT SOBRANT

1

Mariona Duró Roig

***3800**

24

374,77 €

 

2

Judith Calduch fontanet

***6218**

22

343,54 €

 

3

Eric Vidal Marcos

***2974**

28

437,23 €

 

4

Laura Royo Lloria

***6751**

17

265,46 €

 

5

Arantxa Cortiella Segui

***5737**

23

359,15 €

 

6

Núria Nadal Reverte

***7906**

30

468,46 €

 

7

Ariadna Nadal reverte

***7906**

28

437,23 €

 

8

Roser Lafont Colomines

***6070**

31

484,07 €

 

9

Maria Descarrega Gil

***6141**

27

421,61 €

 

10

Núria Goñi Gràcia

***6344**

17

265,46 €

 

11

Judith Navarro Idiarte

***3792**

28

437,23 €

 

12

Alexandru Gabriel Nistor

***9367**

14

218,61 €

 

13

Amanda Notari Valmaña

***1331**

20

312,30 €

 

14

Pol Vazquez Cid

***6319**

12

187,38 €

 

15

Julià Segura Montagut

***6506**

16

249,84 €

 

16

Carla Vilaplana Sales

***3606**

26

406,00 €

 

17

Àngela Notari Valmaña

***1330**

27

421,61 €

 

18

Enia Sorribes Ortiz

***8485**

17

265,46 €

 

19

Marc Navarro Acosta

***8178**

26

406,00 €

 

20

Marina Garcia Badia

***6518**

26

406,00 €

 

21

Andrea Bertolero Donoyan

***3240**

32

499,69 €

 

22

Anais Faiges Tomas

***2812**

30

468,46 €

 

23

Sandra Tomas Front

***6291**

23

359,15 €

 

24

Christian Llobat Galiana

***7746**

33

515,30 €

 

25

Sulema Roig Perez

***6141**

7

109,31 €

 

26

Raquel Sancho Ruiz

***8355**

18

281,07 €

 

27

Noelia Lazaro Zapata

***6232**

28

437,23 €

 

28

Rosa Gomez Iranzo

***5728**

17

265,46 €

 

29

Roy Pierre Quezada Sanchez

***3667**

13

180,00 €

23,00 €

30

Eros Vilar Subirats

***6280**

24

374,77 €

 

31

Nerea Morales Cid

***6108**

27

421,61 €

 

32

Sara Aguilar Martinez

***6059**

12

187,38 €

 

33

Sara Aguilar Martinez

***6059**

11

171,77 €

 

34

Maria Diaz Gil

***5770**

19

296,69 €

 

35

Marc Martí Arasa

***5711**

31

484,07 €

 

36

Josep Ferran Sabaté Tomàs

***8846**

29

452,84 €

 

37

Lea Tomas Forne

***2990**

20

312,30 €

 

38

Jaume Rosa Miro

***6334**

27

421,61 €

 

39

Alfred Morales Roig

***6342**

24

374,77 €

 

40

Anna Esquerré Garcia

***6360**

26

406,00 €

 

41

Daria Torta Cid

***6232**

17

265,46 €

 

42

Albert Panisello Sanón

***7610**

12

187,38 €

 

43

Raquel Tirado German

***7893**

20

312,30 €

 

44

Anna Torta Valmaña

***6006**

30

468,46 €

 

45

Ariadna Roig Gonzàlez

***8124**

26

406,00 €

 

46

Aylin Britney Aguirre Moran

***3374**

22

343,54 €

 

47

Maria Solà Adell

***5717**

26

406,00 €

 

48

Elpidia Maria Gallen Roca

***6300**

10

156,15 €

 

49

Andrea Marti Franch

***6131**

9

140,54 €

 

50

Miriam Esteve Pique

***2287**

7

109,31 €

 

51

Altea Llorens Serrano

***3664**

22

343,54 €

 

52

Patricia Aure Porres

***2859**

20

312,30 €

 

53

Geanina Ungureanu Iliescu

***8302**

12

180,00 €

7,38 €

54

Ismael Gelida Arasa

***6160**

22

343,54 €

 

55

Ana Svorak Khrabatyn

***8339**

24

374,77 €

 

56

Maria Conde Pellisa

***5993**

28

437,23 €

 

57

Pau Rebull Boix

***6183**

24

374,77 €

 

58

Paula Caballe Bellot

***6283**

28

437,23 €

 

59

Rosa Esteban Esquerré

***7555**

24

374,77 €

 

60

Júlia Martorell Pagà

***5847**

28

437,23 €

 

61

Clara Sancho Balaguer

***3652**

29

452,84 €

 

62

Adrià Sànchez Falcó

***3607**

19

296,69 €

 

63

Ares Valldeperez Valldepez

***6213**

20

312,30 €

 

64

Gemma Miravete Castells

***8420**

26

406,00 €

 

65

Júlia Rebull Chavarria

***7772**

25

390,38 €

 

66

Clàudia Ferré Giné

***6139**

20

312,30 €

 

67

Laura Bertomeu Morales

***8167**

26

406,00 €

 

68

Francisco David Sanchez Panisello

***6318**

20

256,12 €

56,18 €

69

Alba Garriga Estelle

***8217**

28

437,23 €

 

70

Dídac Pardo Martínez

***8377**

26

406,00 €

 

71

Maria Fabregas Hervas

***7569**

16

249,84 €

 

72

Paula Queral Año

***6205**

24

374,77 €

 

73

Laia Bayerri Segura

***7832**

28

437,23 €

 

74

Íngrid Pagà Capseta

***3245**

29

452,84 €

 

75

Joel Reverter Lainez

***7910**

32

499,69 €

 

76

Tania Fornos Gonzalez

***7552**

19

296,69 €

 

77

Gemma Lluís Porres

***7660**

13

180,20 €

22,80 €

78

Aroa Morales Cid

***6108**

26

406,00 €

 

79

Joan Cano Grau

***3422**

27

421,61 €

 

80

Paula Cano Grau

***3298**

30

468,46 €

 

81

Anaïs Pujol Gil

***6530**

24

374,77 €

 

82

Helena Arenys Canes

***7945**

22

343,54 €

 

83

Laia Quinzà Batalla

***1572**

18

281,07 €

 

84

Carla Corella Panisello

***8302**

22

343,54 €

 

85

Ariana Vidal Monreal

***9460**

28

437,23 €

 

86

Carla Vàzquez Ferrando

***3738**

28

437,23 €

 

87

Marina Sabaté Margalef

***5914**

15

234,23 €

 

88

Gemma Sanchez escribano

***3639**

26

406,00 €

 

89

Clara Sancho Balaguer

***3652**

29

452,84 €

 

90

Marina Sabaté Margalef

***5914**

15

234,23 €

 

91

Jennifer Accensi Hernandez

***5951**

24

374,77 €

 

92

Anna Maria Grijalbo Ripolles

***6341**

29

452,84 €

 

93

Josep Roig Torres

***3826**

29

452,84 €

 

94

Jordi Pardo Martínez

***8377**

22

343,54 €

 

95

Sara Barrera Fabregat

***6128**

27

421,61 €

 

96

Andrea Cerrada Ariño

***7947**

17

265,46 €

 

97

Albert Sabater Cruz

***6187**

30

468,46 €

 

98

Pau Reverté Forcadell

***3832**

14

193,00 €

25,61 €

99

Claudia Orti Arrufat

***2992**

18

281,07 €

 

100

Joana López Arayo

***8298**

30

468,46 €

 

101

Pau Zaera Espuny

***5868**

26

406,00 €

 

102

Isabella solarte santacruz

***7907**

12

187,38 €

 

103

Paula Curto Temprado

***6011**

28

437,23 €

 

104

Daniel Fibra Pujol

***8076**

32

499,69 €

 

105

Andrea Casanova Ferré

***8083**

26

406,00 €

 

106

Nerea Borras Ruiz

***8175**

22

343,54 €

 

107

Ferran Jornet Margalef

***3876**

17

265,46 €

 

108

Xavier Colomo Miravete

***5966**

15

234,23 €

 

109

Zainab El Khayat

***1866**

18

180,00 €

101,07 €

110

Carla Montañes Valls

***6167**

19

296,69 €

 

111

Gemma Bailach Ripolles

***3880**

19

296,69 €

 

112

Uma Valldeperez Valldeperez

***6214**

18

281,07 €

 

113

Maria del carmen Casado Nadales

***3817**

28

437,23 €

 

114

Alba Andreu Morales

***7558**

28

437,23 €

 

115

Arnau Andreu Morales

***7558**

24

374,77 €

 

116

Júlia Sebastià Albiol

***6249**

12

187,38 €

 

117

Marta Grau Gisbert

***7558**

26

406,00 €

 

118

Gerard Garcia Rey

***6090**

20

312,30 €

 

119

Paula Vidal Solà

***3664**

27

421,61 €

 

120

Maria Pablo Longan

***6307**

24

374,77 €

 

121

Monserrat Guerrera Millán

***8225**

26

406,00 €

 

122

Mar fabregues Martí

***3895**

30

468,46 €

 

123

Andrea Roca Forner

***6189**

26

406,00 €

 

124

Maria Roiget safont

***7555**

29

452,84 €

 

125

Alba Torta Rallo

***7793**

16

249,84 €

 

126

Silvestre Bel Arasa

***3721**

28

437,23 €

 

127

Adelm Bel Arasa

***3490**

19

296,69 €

 

128

Monserrat Ferrando Sancho

***3881**

17

265,46 €

 

129

Paula Fumadó Ortiz

***6307**

26

406,00 €

 

130

Adrià Garcia Rey

***6090**

22

343,54 €

 

131

Isabel Gurrera Millan

***8226**

15

234,23 €

 

132

Ainoa Ramirez sabaté

***6505**

15

234,23 €

 

133

Josep Forcadell Gombau

***6022**

16

249,84 €

 

134

Jordi Pagà Gómez

***6202**

20

180,20 €

132,10 €

135

Edgar Nolla Mateu

***2160**

14

218,61 €

 

136

Susana Gisbrt Accensi

***7837**

16

249,84 €

 

137

Silvia Almenar Quixal

***5798**

30

468,46 €

 

138

Joan German Olivé

***5797**

19

296,69 €

 

139

Iris Garcia lluis

***6334**

17

265,46 €

 

140

Alba Conesa Fàbregas

***6021**

26

406,00 €

 

141

Edgar Lleti Ortiz

***8465**

13

203,00 €

 

142

Nerea Gonzalez guerrero

***6160**

3

46,85

 

143

Jordi Fosch Monteverde

***6526**

22

343,54

 

144

Alba Arayo Bonfill

***7532**

25

330

60,38

TOTAL:     3202 49.571,46 € 428,54 €

3. Autoritzar i disposar de la despesa per import de 50.000,00 €, en càrrec a l’aplicació pressupostària 02/320/48002 del pressupost vigent.

4. Reconèixer l’obligació dels imports reflexats en la taula anterior per import total de 49.571,46 € ,en favor de cadascun dels/les sol·licitants.

5. Donar trasllat del present acord a la regidoria d’Educació, Secretaria, Intervenció Municipal i a Tresoreria i a l’àrea d’Informàtica per fer la publicació dels ajuts desestimats i atorgats a la pàgina web de l’ajuntament d’Amposta.

Amposta, a 14 d’agost de 2023

LA REGIDORA,

Núria Marco Selma

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies