Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Ajuts econòmics a projectes municipals d’autocupació (2022-2023)

Ajuts econòmics a projectes municipals d’autocupació (2022-2023)

publicat el 25/01/2023


Modificació de les bases reguladores aprovada pel Ple el 26/06/2021.

Bases reguladores per a la sol·licitud i concessió d’ajuts econòmics a projectes municipals d’autoocupació (2022-2023)


Descarregar document (PDF)

Convocatòria aprovada per JGL el 28/12/2022.

Convocatòria anticipada d’ajuts a projectes municipals d’autoocupació (2022-23)

1. Objecte

Mitjançant la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2022, en règim de concurrència no competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts públics per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del municipi d’Amposta.

En posterioritat el Ple de la Corporació, en sessió del dia 25 de maig de 2020 va aprovar una primera modificació de les bases esmentades.

Finalment el Ple de la Corporació en sessió del dia 26 de juliol de 2021 va aprovar la modificació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics a projectes municipals d’autoocupació i es van publicar al BOPT en data 12 d’agost de 2021.

2. Aplicació pressupostària i import

L’ import màxim a atorgar en aquesta convocatòria serà de 30.000 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 04-2419-48900.

Aquesta convocatòria comporta una tramitació anticipada per tant s’adopta el compromís d’existència de crèdit adequat per a l’any 2023.

3. Sol·licituds i termini de presentació

Per poder sol·licitar aquesta subvenció s’ha de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament la documentació prevista a la clàusula sisena de les bases reguladores, tant per mitjans telemàtics com presencialment.

El termini de presentació de la sol·licitud entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la BDNS fins l’1 d’abril de 2023.

Les sol·licituds s’han de formular mitjançant l’imprès degudament complimentat que es trobarà a la web de l’Ajuntament d’Amposta.

4. Finalitat

Aquesta subvenció té com a finalitat ajudar a aquelles persones desocupades del municipi d’Amposta que han engegat o que engeguin un projecte d’autoocupació.

5. Beneficiaris

Podran ser beneficiàries dels ajuts, les persones que s’hagin donat d’alta d’autònoms entre l’1 d’abril de 2021 i el 31 de març de 2022 com a:

Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals, socis CB i SCP).

Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat amb alta al RETA.

6. Requisits

En el moment de la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

 • Disposar d’alta d’activitat (model 036) a efectes fiscals a la ciutat d’Amposta entre el dia 1 d’abril de 2021 i el 31 de març de 2022 i de forma continuada durant tot el període subvencionable.
 • Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament d’Amposta, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o empreses.
 • No haver estat donat d’alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per a la mateixa activitat en el últim any anterior a la data d’alta.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 • Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la seguretat Social.
 • Disposar de les llicències municipals o, en el seu defecte, disposar de la documentació que acrediti la seva sol·licitud de tramitació.
 • Les persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions d’alta.

7. Despeses subvencionables.

El període subvencionable és de 12 mesos des de la data d’alta al RETA.

Atès a la base cinquena de les bases reguladores, les despeses subvencionables seran:

 • Quotes de la Seguretat Social del primer any.
 • Les despeses de gestoria i/o assessorament per la posada en marxa de la nova activitat, la tramitació de l’alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials de la forma jurídica.
 • Les despeses d’arrendament associades als locals o despatxos del primer any afectes fiscalment a l’activitat. En cap cas l’arrendatari i l’arrendador han de tenir cap vinculació de consanguinitat.

No són conceptes subvencionables les despeses en inversions o obres d’adequació i l’IVA de les factures.

8. Import

L’import subvencionable serà com a màxim de 2.000 euros per sol·licitud, i es determinarà atenent a les despeses degudament justificades.

La resolució de les sol·licituds s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre en règim de concurrència no competitiva i fins a esgotar el crèdit de la partida pressupostària.

Es distribuirà el pressupost de la convocatòria entre totes les sol·licituds presentades i admeses, subvencionant el 100% de les depeses justificades amb el topall de 2.000 € per sol·licitud, sempre que hi hagi suficient crèdit pressupostari. En cas d’insuficiència de crèdit es farà un prorrateig entre totes les sol·licituds.

9. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

Finalitzat el termini de presentació de sol·licitud, l’òrgan competent, la Regidoria Polítiques Actives d’Ocupació i Empresa, verificarà la documentació i si aquesta no compleix els requisits es requerirà a les persones interessades, per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així s’entendrà que desisteix, d’acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Les subvencions, previ informe tècnic de la Regidoria Polítiques Actives d’Ocupació i Empresa, seran aprovades mitjançant Acord de la Junta de Govern Local. La manca de resolució d’atorgament en el termini indicat produeix l’efecte desestimatori.

La resolució d’atorgament indicarà el nom de les persones físiques beneficiàries de la subvenció, el seu número de NIF o NIE, i el import de la subvenció.

10. Pagament

Un cop aprovada la resolució de concessió, es realitzarà en un únic pagament per transferència bancària.

11. Termini de resolució i mitjà de notificació

El termini de resolució serà l’1 de juny de 2023 i les notificacions es practicaran per mitjans electrònics.

Aquesta resolució esgota la via administrativa.

12. Publicitat

La present convocatòria serà publicada al BOPT i a la BDNS.


Termini de presentació de les sol·licituds fins al 01/04/2023

Sol·licitud per a la concessió d’ajuts econòmics a projectes municipals d’autoocupació (2022-2023)

Descripció

Mitjançant la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2022, en règim de concurrència no competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts públics per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del municipi d’Amposta.

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiàries dels ajuts, les persones que s’hagin donat d’alta d’autònoms entre l’1 d’Abril de 2021 al 31 de març de 2022 com a:

 • Treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals, socis CB i SCP).
 • Noves persones sòcies de cooperatives de treball associat amb alta al RETA.

Període de l’any en què es pot demanar

El termini de presentació de la sol·licitud entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la BDNS fins l’1 d’abril de 2023.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació de la sol·licitud entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria a la BDNS fins l’1 d’abril de 2023.

Requisits previs

En el moment de la sol·licitud, les persones sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

 • Disposar d’alta d’activitat (model 036) a efectes fiscals a la ciutat d’Amposta entre l’1 d’Abril de 2021 al 31 de març de 2022 i de forma continuada durant tot el període subvencionable.
 • Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament d’Amposta, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o empreses.
 • No haver estat donat d’alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per a la mateixa activitat en el últim any anterior a la data d’alta.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 • Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la seguretat Social.
 • Disposar de les llicències municipals o, en el seu defecte, disposar de la documentació que acrediti la seva sol·licitud de tramitació.
 • Les persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA hauran de complir les mateixes condicions d’alta.

Preu/ Taxa

Aquest tràmit no té taxa associada.

Mitjans de pagament

No hi ha.

Documentació a aportar

En cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit.

La sol·licitud s’haurà de presentar amb la documentació següent:

 • Original de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant: DNI, NIF o NIE.
 • Fotocòpia de la declaració censal d’inici d’activitat (model 036/037) dels promotors/es i/o de l’empresa.
 • Fotocòpia de l’Alta inicial al RETA.
 • Rebut de pagament de la quota de primer mes del RETA.
 • En el cas que la persona hagi estat d’alta al RETA en l’últim any, còpia de la declaració Censal (036/037) on aparegui l’epígraf de l’activitat anterior.
 • Contracte de lloguer del local o l’espai on està ubicada l’activitat.
 • Declaració responsable conforme compleix tots els requisits per sol·licitar la subvenció.
 • Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte.
 • Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat.
 • Full de sol·licitud de transferència bancària i/o certificat bancari de titularitat del compte.
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (formulari PDF INS017) (només en el cas que sigui el primer cop que es demana aquest tràmit o bé el compte bancari hagi canviat).

NOTA OPCIONAL: L’Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual del domicili per comprovar la veracitat de les dades.

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de subvencions.

Termini de Resolució

El termini de resolució serà l’1 de juny de 2023.

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (OAC - Oficina d’Atenció al Ciutadà), situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (formulari PDF INS101, 78KB)

Documents addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència). En cas de tràmit electrònic aquesta autenticació és implícita amb l’ús del certificat electrònic.
 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (formulari PDF INS017) (només en el cas que sigui el primer cop que es demana aquest tràmit o bé el compte bancari hagi canviat).
 • Fotocòpia de la declaració censal d’inici d’activitat (model 036/037) dels promotors/es i/o de l’empresa.
 • Fotocòpia de l’Alta inicial al RETA.
 • Rebut de pagament de la quota de primer mes del RETA.
 • En el cas que la persona hagi estat d’alta al RETA en l’últim any, còpia de la declaració Censal (036/037) on aparegui l’epígraf de l’activitat anterior.
 • Contracte de lloguer del local o l’espai on està ubicada l’activitat.
 • Declaració responsable conforme compleix tots els requisits per sol·licitar la subvenció.
 • Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte.
 • Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat.
 • Memòria d’actuació justificativa - Annex (INS153, PDF, 206KB)

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haurà d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 6. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 7. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

 • Sol·licitud de les ajudes per projectes municipals d’autoocupació (formulari PDF INS101, 78KB).
 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (formulari PDF INS017) (només en el cas que sigui el primer cop que es demana aquest tràmit o bé el compte bancari hagi canviat).
 • Fotocòpia de la declaració censal d’inici d’activitat (model 036/037) dels promotors/es i/o de l’empresa.
 • Fotocòpia de l’Alta inicial al RETA.
 • Rebut de pagament de la quota de primer mes del RETA.
 • En el cas que la persona hagi estat d’alta al RETA en l’últim any, còpia de la declaració Censal (036/037) on aparegui l’epígraf de l’activitat anterior.
 • Contracte de lloguer del local o l’espai on està ubicada l’activitat.
 • Declaració responsable conforme compleix tots els requisits per sol·licitar la subvenció.
 • Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte.
 • Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat.
 • Memòria d’actuació justificativa - Annex (INS153, PDF, 206KB)

Atorgament

Empresa – Autònom/a

Quantia a atorgar

N.T.O

2.000,00 €

H.N

740,48 €

Los Piquis SCP

2.000,00 €

N.A.T

2.000,00 €

R.B.B

2.000,00 €

M.A.O

2.000,00 €

J.Q.H

2.000,00 €

A.C.T

2.000,00 €

L.C.R

1.813,41 €

N.S.A

620,70 €


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies