• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Ajuts a la recerca industrial i desenvolupament experimental

Ajuts a la recerca industrial i desenvolupament experimental

publicat el 11/10/2017

Descripció

Aquest procediment regula la concessió de l’ajut que atorga l’Ajuntament d’Amposta dirigit a empreses que inverteixin en recerca industrial i desenvolupament experimental, ubicades al terme municipal d’Amposta, dins els límits pressupostaris previstos, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta.


Qui el pot demanar?

Persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial o de serveis.

Període de l’any en què es pot demanar

Segons convocatòria.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació d’instàncies s’indicarà a la preceptiva convocatòria.

Requisits previs

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat:

 1. Que estigui ubicat al terme municipal d’Amposta.
 2. Que tinguin atorgada llicència d’activitat econòmica en aquest municipi (alta de IAE i declaració responsable llicència d’obertura).
 3. Que hagin formalitat conveni de recerca industrial i desenvolupament experimental amb la Fundació Eurecat (en endavant Eurecat), amb CIF núm. G-66210345.

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

 1. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol•licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 3. Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.
 4. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
 5. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 6. Haver presentat amb caràcter previ a l’inici de les actuacions objecte de subvenció, la documentació que consta a la clàusula setena d’aquestes bases, referent a la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.
 7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 8. Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
 9. Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s’haurà d’elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).
 10. En el cas que la realització de l’activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, complir la normativa sobre propietat intel•lectual
 11. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 12. Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació́ els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.


Preu/Taxa

No n’hi ha.


Documentació a aportar

A la comunicació prèvia:

Una memòria de l’activitat que contindrà, com a mínim, el següent contingut:

 • Denominació legal i comercial. Adreça, domicili fiscal i el de l’activitat. Objecte social, amb menció al CNAE. Informació relativa al Projecte d’activitat o actuacions, incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte, els objectius a aconseguir. Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol•licita i el detall de les fonts de finançament
 • Descripció dels participants. Descripció del projecte. Qualitat científica i tecnològica. Estructura de gestió del projecte i de l’agrupació si s’escau. Impacte del projecte. Memòria tècnica.
 • Informe de la Fundació Eurecat en virtut del qual s’acrediti que el projecte de recerca no s’ha iniciat dintre de l’exercici.
 • A la sol•licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
 • Declaració responsable relativa al compliment dels requisits als quals fa referència la base 4.
 • Còpia de l’ofici conforme van presentar al Registre General d’aquest Ajuntament la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.
 • Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol•licitud, el programa al qual s’acull, la quantia sol•licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol•licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’han sol•licitat
 • Autorització expressa per la qual es faculta l’Ajuntament, en qualsevol moment fins al pagament de l’ajut, a verificar la veracitat de les dades declarades. Autorització a l’Ajuntament d’Amposta per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics.
 • Còpia del conveni de recerca industrial i desenvolupament experimental entre el beneficiari i la Fundació Eurecat.
 1. Persones Físiques. Documentació, còpia validada de: DNI/NIF, numero afiliació seguretat social.
 2. Persones Jurídiques. Documentació, còpia validada de: Estatuts de la societat inscrits el registre mercantil. Si fora una societat participada, copia dels estatuts de la societat matriu.Normativa

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 39/2105, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
 • Bases reguladores per a la concessió de subvencions a la recerca industrial i desenvolupament experimental

Termini de Resolució

El termini màxim per resoldre les sol·licituds de subvenció serà el que es fixi en la convocatòria, i en cap cas podrà ser superior als 6 mesos des de l’aprovació de la convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de lesadministracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".

 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:

  Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”.

  També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.

 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.

 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

  Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 5. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”.
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 6. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 7. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.


Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”. Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament