• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Agent policia local: designació nous membres tribunal

Oferta de treball: Agent policia local: designació nous membres tribunal

publicat el 25/01/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Vist el Decret d’Alcaldia 86/2018, de 17 de gener, pel qual es va aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter interí, mitjançant concurs-oposició lliure, tres places d’Agents Interins de la Policia Local d’Amposta, grup C1, escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Policia Local, escala bàsica, adscrites a la Policia Local d’Amposta, així com declarar que els aspirants finalment inclosos en la llista estan tots exempts de realitzar la prova de català i de castellà,  la composició dels membres del tribunal, i les dates de realització dels exercicis d’acord amb les bases específiques. 

Degut a un problema en la coordinació dels membres del Tribunal procedents de la Direcció General d’Administració de Seguretat pel qual cap dels dos membres, ni titular ni vocal, poden assistir el dia en que es convoquen les proves, el 6 de febrer de 2018. 

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària. 

HE RESOLT: 

PRIMER. Determinar la llista amb els nous membres del Tribunal qualificador procedent de la DGAS, la qual serà: 

- President/a:

Titular, Sr. Josep Massana Iniesta

Suplent, Sr. Xavier Saragossa Sentís

- Vocals:

  1. Titular, Sr. Albert Raül Esteban Ribas

Suplent: Sra. Francina Escoda Roca

  1. Titular, Sra. Lluïsa Bordas Yuste

Suplent: Sr. Basilio Rubio Bereda

  1. Titular, Sr. Jaume Roselló Prats

Suplent: Sra. Verònica Arasa Gallego

  1. Titular, Sr. Andreu Diez Antich

Suplent: Sr. Ruben Romero Lara

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció.

 

SEGON. Publicar el present Decret d’Alcaldia al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament

 

 

Amposta, 24 de gener de 2018

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament