• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu/va tècnic/a d’integració del servei d’atenció diürna del Centre Obert: llista definitiva d’admesos i exclosos

Oferta de treball: Administratiu/va tècnic/a d’integració del servei d’atenció diürna del Centre Obert: llista definitiva d’admesos i exclosos

publicat el 26/10/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta, 

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, un lloc de treball d’administratiu tècnic d’integració, Grup C1, per la realització del programa del servei d’integració d’atenció diürna (Centre Obert) de l’Ajuntament d’Amposta i la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

 Vist el Decret d’Alcaldia 2022/2017, de 5 d’octubre, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com declarar que els aspirants de ser finalment inclosos en la llista definitiva  no estan tots exempts de realitzar la prova de català i de castellà, la composició dels membres del tribunal, i les dates de realització dels exercicis d’acord amb les bases específiques.

 Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes d’exclusió i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal i havent-se subsanat per part d’un candidat la documentació que li mancava. 

FONAMENTS DE DRET

 Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.

 RESOLC 

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió: 

DNI

Resultat

478555

Admés/a

476288

Admés/a

478210

Admés/a

478584

Admés/a

478623

Admés/a

476271

Admés/a

785801

Admés/a

478601

Admés/a

481375

Admés/a

478259

Admés/a

SEGON. Aprovar la llista definitiva d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció: 

DNI

Prova català

478555

Exempt/a

476288

Exempt/a

478210

Exempt/a

478584

Exempt/a

478623

Exempt/a

476271

Exempt/a

785801

Exempt/a

478601

Exempt/a

481375

No Exempt/a

478259

Exempt/a

TERCER. Publicar el present Decret d’Alcaldia al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.

 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament