• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu/va tècnic/a d’integració del servei d’atenció diürna del Centre Obert: llista d’admesos/es

Oferta de treball: Administratiu/va tècnic/a d’integració del servei d’atenció diürna del Centre Obert: llista d’admesos/es

publicat el 06/10/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

El Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat el Decret número 2022/2017, de 5 d’octubre de 2017, que tot seguit es transcriu: 

"Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, un lloc de treball d’administratiu tècnic d’integració, Grup C1, per la realització del programa del servei d’integració d’atenció diürna (Centre Obert) de l’Ajuntament d’Amposta i la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat. 

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic , la normativa complementària i, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

HE RESOLT: 

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos: 

Admesos/es:

DNI

478555

476288

478210

478584

478623

476271

785801

478601

481375

 Exclosos/es:                      

DNI

Causa d’exclusió

478259

D

Causes d’exclusió:

D: No haver adjuntat la declaració jurada que es demana a la clàusula 2.4 de les Bases Específiques d’aquesta selecció. 

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts: 

Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

478555

476288

478210

478584

478623

476271

785801

478601

478259

No Exempts de realitzar la prova de català

DNI

481375

 TERCER. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de coneixements de castellà en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts: 

Exempts de realitzar la prova de castellà:

DNI

478555

476288

478210

478584

478623

476271

785801

478601

481375

478259

 No Exempts de realitzar la prova de castellà:

Cap 

QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català i de castellà, en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta. 

CINQUÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents:

- President/a:

Titular: Sra. Ma. Assumpció Eixarch Conesa

Suplent: Verònica Arasa Gallego

 - Vocals:

  1. Titular, Sra. M. Montserrat M. Albiol Farnós

Suplent: Sra. Dolores Moncada Iniesta

  1. Titular, Sra. Beatriz Fabra Arques

Suplent: Sr. Xavier Mèlich Porres

  1. Titular, Sra. Neus Serret Lor

Suplent: Sr. Jaume Rosselló Prats

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció. 

SISÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 SETÈ. Fixar que el dia de la realització del Primer Exercici de la Fase Oposició  serà el dia 14 de novembre de 2017. Els/les candidats/es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció. 

VUITÈ. Notificar a tots els interessats el present Decret d’Alcaldia i, donar-ne publicitat mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta”. 

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general 

Amposta, a 6 d’octubre de 2017 

L’Alcalde, 

 

Adam Tomàs i Roiget

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament