• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu Departament de Policia Local d’Amposta: llista definitiva admesos i exclosos

Oferta de treball: Administratiu Departament de Policia Local d’Amposta: llista definitiva admesos i exclosos

publicat el 26/10/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta, 

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de funcionari interí, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’auxiliar administratiu de règim funcionarial adscrita al departament de policia local d’Amposta, grup C2, i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisión convocat.

 Vist el Decret d’Alcaldia 1993/2017, de 29 de setembre, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com declarar que els aspirants de ser finalment inclosos en la llista definitiva  no estan tots exempts de realitzar la prova de català ni de castellà, la composició dels membres del tribunal, i les dates de realització dels exercicis d’acord amb les bases específiques. 

Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes d’exclusió i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal. 

FONAMENTS DE DRET

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària. 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió. 

SEGON. Aprovar la llista definitiva d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en  el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció: 

TERCER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de castellà  en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció:  

DNI

Resultat

Causa d’exclusió

Prova de català

Prova de castellà

476236

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

409277

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478237

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478584

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478253

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478604

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478200

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

476294

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478204

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

X65696

Admès/a

-

No exempt/a

No exempt/a

530256

Admès/a

-

No exempt/a

Exempt/a

476231

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478560

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478553

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478577

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478577

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478286

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478604

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478274

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

479372

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

785811

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

785803

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478564

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478267

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

478589

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

526079

Admès/a

-

No exempt

Exempt/a

785803

Admès/a

-

No exempt

Exempt/a

526046

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

526014

Admès/a

-

No exempt

Exempt/a

476200

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

526074

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

526014

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

409207

Admès/a

-

Exempt/a

Exempt/a

785803

Exclòs/a

E

-

-

 Causes d’exclusió:

E: Haver presentat la sol·licitud de participació fora del termini establert. 

QUART. Publicar el present Decret d’Alcaldia al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament