• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Administratiu Departament de Policia Local d’Amposta: Llista d’admesos i exclosos

Oferta de treball: Administratiu Departament de Policia Local d’Amposta: Llista d’admesos i exclosos

publicat el 29/09/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

El Sr. Alcalde – President de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat el Decret número 1993/2017, de 29 de setembre de 2017, que tot seguit es transcriu:

 ANTECEDENTS

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de funcionari interí, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’auxiliar administratiu de règim funcionarial adscrita al departament de policia local d’Amposta, grup C2, i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.  

FONAMENTS DE DRET

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic , la normativa complementària i, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

HE RESOLT: 

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos: 

Admesos/es:    

DNI

476236

409277

478237

478584

478253

478604

478200

476294

478204

X65696

530256

476231

478560

478553

478577

478577

478286

478604

478274

479372

785811

785803

478564

478267

478589

526079

785803

526046

526014

476200

526074

526014

409207

 

Exclosos/es:   

DNI Causes d’exclusió
785803 E

Causes d’exclusió:

E: Haver presentat la sol·licitud de participació fora del termini establert. 

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts: 

Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

476236

409277

478237

478584

478253

478604

478200

476294

478204

476231

478560

478553

478577

478577

478286

478274

479372

785811

785803

478564

478267

478589

526046

526014

476200

526074

409207

785803

 No Exempts de realitzar la prova de català: 

DNI

X65696

530256

478604

526079

785803

526014

TERCER. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de coneixements de castellà en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts: 

Exempts de realitzar la prova de castellà:

DNI

476236

409277

478237

478584

478253

478604

478200

476294

478204

530256

476231

478560

478553

478577

478577

478286

478604

478274

479372

785811

785803

478564

478267

478589

526079

785803

526046

526014

476200

526074

526014

409207

785803

 No Exempts de realitzar la prova de castellà:

DNI

X65696

 QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català i de castellà, en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

 CINQUÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents:

- President/a:

Titular, Sr. Josep Massana i Iniesta

Suplent, Sr. Emilio Toledo Avellaneda

 - Vocals:

  1. Titular, Sra. M. Teresa Albiol Musté

Suplent: Sra. Joanna Arasa Benet

  1. Titular, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri

Suplent: Sra. Verònica Arasa Gallego

  1. Titular, Sr. Jaume Rosselló Prats

Suplent: Sra. Lídia Alfara Subirats

  1. Titular, Sr. Ramon Noche Arnau

Suplent: Sra. Sabina Sanon Monllau

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció. 

SISÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

SETÈ. Fixar que el dia de la realització del Primer Exercici de la Fase Oposició  serà el dia 24 de novembre de 2017 a les 9:00 hores, a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó, ubicada al carrer Castell, número 13-15 d’Amposta. Els/les candidats/es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció. 

VUITÈ. Notificar a tots els interessats el present Decret d’Alcaldia i, donar-ne publicitat mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta “.

 La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general 

Amposta, a 29 de setembre de 2017 

L’Alcalde, 

Adam Tomàs i Roiget

 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament