• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Admesos i exclosos promoció interna d’un Administratiu/iva de Gestió per a l’Àrea de Serveis al Territori

Oferta de treball: Admesos i exclosos promoció interna d’un Administratiu/iva de Gestió per a l’Àrea de Serveis al Territori

publicat el 01/06/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Llista definitiva, tribunal i data realització proves de la promoció interna d’una plaça d’Administratiu de Gestió, escala d’Administració general. Grup C1 ( adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori, Subàrea d’Obres, Urbanisme i Activitats ) Havent estat publicat en el BOPT número 94, de 17 de maig de 2017, la llista provisional d’admesos i exclosos per a prendre part en les proves selectives per a cobrir per promoció interna mitjançant concurs – oposició restringit una plaça d’Administratiu de Gestió, escala d’administració general, grup C1 (adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori, Subàrea d’Obres, Urbanisme i Activitats) vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Amposta. Havent transcorregut el termini hàbil per presentar al·legacions, recusacions i abstencions, sense que se n’hagi presentat cap. Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i, el que disposa la clàusula sisena de les Bases Generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants de l’Ajuntament d’Amposta. PRIMER. Aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos següent: Admesos/es: DNI: 476235 Exclosos/es: Cap SEGON. Determinar que l’aspirant resta exempt de la realització de la prova per haver acreditat estar en possessió de la titulació de coneixement de llengua catalana – nivell C1 o equivalent. TERCER. Determinar que el Tribunal qualificador de les proves restarà format per: - President/a: Titular, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri Suplent, Sra. Maria del Mar Medall Gonzalez - Vocals: 1r. Vocal Titular (en representació de l’EAPC), Sra. Dolores Moncada Iniesta 2n Vocal Titular ( funcionari de l’Ajuntament), Sr. Emilio Toledo Avellaneda 3r. Vocal Titular ( funcionari de l’Ajuntament ), Sr. Joaquin Moya Benet 4art. Vocal Titular ( personal laboral de l’Ajuntament ), Sra. Isabel Villalví Forcadell Suplent del 1r. Vocal ( en representació de l’EAPC ), Sra. Montserrat M. Albiol Fornós Suplent del 2n Vocal ( funcionari de l’Ajuntament ), Sr. José Ramon Nadal Regolf Suplent del 3r Vocal ( funcionari de l’Ajuntament ), Sra. Marian Arasa Ventas Suplent del 4art Vocal ( personal laboral de l’Ajuntament ), Sr. Jaume Roselló Prats - Secretari/a Els membres del Tribunal de Selecció designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de Selecció. QUART. Fixar la data i hora de la realització dels dos supòsits pràctics ( Fase Oposició ): el dia 21 de juny de 2017, a les 9,00 hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial. CINQUÈ. Fixar la data i hora de la valoració de la Fase de Concurs: el dia 21 de juny de 2017, a les 14:00 hores, reunint-se el Tribunal al Saló de Sessions de la Casa Consistorial.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament