• Webs Municipals  

Inici Participació Tu fas Amposta! Pressupostos Participatius Documentació Acta de reunió de seguiment per als Pressupostos Participatius Amposta 2018

Acta de reunió de seguiment per als Pressupostos Participatius Amposta 2018

publicat el 31/10/2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Número de la sessió:

02

Data:

Dimecres, 24 d’octubre de 2018

Lloc:

Casal d’Amposta

Horari:

19:00h

 ASSISTENTS:

Ciutadania:

 • D.G.G.
 • J.G.M.
 • I.N.C.
 • J.F.F.
 • L.C.M.
 • M.D.A.
 • N.P.T.
 • P.C.M.

Disculpen la seva assistència:

 • V.D.G.
 • M.F.S.

Polítics:

 • Adam Tomàs i Roiget

Tècniques:

 • L.C.V.
 • M.L.B.

Facilitadora:

 • C.B.C.

 1. Introducció. Punt on ens trobem

L’Alcalde fa un agraïment a les persones de la Comissió i fa èmfasi en aconseguir que la participació en la fase de votació sigui significativa.

 2. Presentació de les propostes avaluades

C.B.C. presenta les 7 propostes resultants de la primera sessió, realitzada el 15 de setembre, i que tractava sobre la identitat. Algunes de les propostes, després de passar per la comissió tècnica, s’han hagut de desestimar pels motius que es mostren a continuació:

 1. Rehabilitar la façana fluvial (àrea biblioteca), fent èmfasi amb els voltants del Pont Penjant. ✔
 2. Re-valoritzar la serra del Montsià transformant-la en un espai educatiu.✔
 3. Enllaçar la via verda amb el nucli urbà, tot potenciant l’accés a la ciutat pel passeig canal.✔
 4. Instal·lar i millorar les senyals indicatives a la ciutat, i homogeneïtzar les plaques dels noms dels carrers amb la nova nomenclatura.✔
 5. Crear una escola esportiva municipal. ✘
  Queda desestimada perquè no és una proposta d’inversió municipal, sinó que generaria una despesa continuada ja que suposaria la creació d’un servei.
 1. Construir un auditori municipal. ✘
  Queda desestimada perquè no es  viable en 150.000€.
 1. Dinamitzar Amposta mitjançant panells informatius fixes a cada barri. ✔

 En conseqüència, les tres propostes que passen a votació popular de la primera sessió són:

1. Rehabilitar la façana fluvial (àrea biblioteca), fent èmfasi amb els voltants del Pont Penjant.

Àmbit: Des de l’arc gòtic aigües amunt, en direcció a la Carrova, concretament el tram entre l’arc  la descàrrega del canal, i els voltants del Pont Penjant.

Objectiu: Fer accessible i confortable aquest tram de la façana fluvial i millorar la imatge dels voltants del Pont Penjant.

Actuacions:

 • Netejar la vegetació i la brossa
 • Donar accessibilitat a peu de la zona de la descàrrega (passeig)
 • Instal·lar il·luminació
 • Instal·lar una plataforma multi-ús que permeti realitzar pícnic.
 • Realitzar els requeriments necessaris per condicionar els voltants del pont (condicionar la zona del pàrquing de terra, millorar la imatge de la façana d’escuma, netejar els sostres i façanes de la plaça Santa Susana...).

D’aquesta proposta és destaca que el darrer punt de les actuacions afecta zones que no són de competència municipal, motiu pel qual l’actuació de l’Ajuntament seria realitzar els requeriments a les persones propietàries de les zones afectades per netejar i acondicionar l’espai.

Membres de la Comissió de Seguiment destaquen que aquesta proposta anava vinculada a una actuació de millora dels accessos a la ciutat però que aquesta actuació no hi és dins la proposta i en pregunten el motiu. Des de la Comissió Tècnica es respon que no hi és perquè la millora dels accessos a la ciutat s’ha inclòs en una altra de les propostes.

2. Re-valoritzar la serra del Montsià

Àmbit: Serra del Montsià (terme municipal d’Amposta).

Objectiu: Promocionar l’espai i afavorir l’ús d’aquest com a espai educatiu i d’esbarjo.

Actuacions:

 • Senyalitzar l’accés des de la ciutat a diferents punts d’interès (Montsianell, Ermita del Montsià, Racó de les Cedrilles, Les 7 Piques...)
 • Adequar camins d’accés
 • Instal·lar panells informatius educatius a punts d’interès
 • Crear material didàctic educatiu per a que famílies i escoles en puguin fer ús i descobrir el Montsià.

En aquesta proposta, membres de la Comissió informen que creuen necessari que quedi constància que d’entrada aquesta proposta anava vinculada a la creació d’un esplai amb activitats educatives i de lleure en caps de setmana. Aquesta proposta, explica la Comissió tècnica que va haver de ser desestimada degut a que es tracta de la creació d’un servei i no una inversió; i per això es va reformular afegint la creació de material didàctic i de panells informatius. Finalment s’acorda que és important que quedi constància de la necessitat detectada d’un esplai i que aquest projecte estarà reflectit a l’històric dels projectes resultants de les tres sessions de pressupostos participatius, un document que serà públic.

3. Donar continuïtat al passeig canal

Àmbit: Des del passeig canal direcció al casc urbà i direcció via verda.

Objectiu: Potenciar i re-valoritzar uns dels principals accessos a la ciutat (Des de Sant Carles i Sant Jaume).

Actuacions:

 • Allargar el passeig fins al nucli urbà
 • Allargar el passeig fins a la via verda
 • Plantar vegetació
 • Instal·lar mobiliari urbà (bancs, papereres...)
 • Compatibilitzar l’ús de la bici amb la dels vianants.

En aquesta proposta, membres de la Comissió de Seguiment plantegen que en el moment de la seva formulació anava vinculada a la creació d’una passarel·la sota el pont penjant. Membres de la Comissió tècnica responen que es va desestimar l’actuació de la passarel·la perquè no era viable econòmicament. Degut a que membres de la Comissió de Seguiment consideren que aquesta actuació era important dins del projecte, es demana que en el projecte (quan es faci pública la proposta) quedi constància que aquest projecte anava vinculat a una passarel·la penjant per sota el pont.

A continuació, la facilitadora presenta els 10 projectes que van sorgir de la segona sessió participativa realitzada el 29 de setembre, i que tractava sobre "Els Llocs":

 1. Vegetar i ombrejar les zones verdes de la ciutat. ✔
 2. Crear una àrea de pernoctació d’autocaravanes. ✔
 3. Crear una àrea de pícnic. ✔
 4. Habilitar un espai jove. ✘
  No és viable en 150.000€.
 1. Adequar i millorar l’àrea de la Carrova. ✔
 2. Crear una programació de teatre, dansa i música clàssica per al 2019. ✔
 3. Rehabilitar i adequar el parc municipal d’Amposta. ✔
 4. Rehabilitar el Montsià. ✔
 5. Habilitar un local multi-ús per a entitats on es pugui practicar castellers. ✘
  No és viable en 150.000€.
 1. Crear un espai de festes i reunions de la 2a edat. ✘
  No és viable en 150.000€ i no és d’inversió municipal.

En conseqüència, les tres propostes que passen a votació popular de la segona sessió són:

1. Vegetar i ombrejar zones verdes

Àmbit: Parcs i zones verdes.

Objectiu: Ombrejar amb vegetació parcs i zones verdes de la ciutat.

Actuacions:

 • Estudiar com ombrejar parcs i zones verdes de la ciutat.
 • Plantar arbres que facin ombra a parcs i zones verdes.
 • Instal·lar mobiliari urbà acompanyant d’arbrat.

Membres de la Comissió Tècnica informen que els primers llocs on es va proposar instal·lar ombres han quedat descartats: Als barris del Grau i les Quintanes no hi ha espai suficient a les voreres per instal·lar arbrat. S’estaria parlant d’una actuació molt més àmplia que implicaria disminuir aparcaments, ampliar voreres... un projecte de molt més abast. Per tant, el projecte quedaria reformulat de manera que es plantejaria ampliar les ombres de la ciutat, especialment en parcs i zones verdes, com demanaven algunes propostes.

2. Crear una àrea de pernoctació d’autocaravanes

Àmbit: A determinar (que sigui fàcilment accessible).

Objectiu: Habilitar una zona per a rebre l’afluència d’autocaravanes, amb un gran potencial turístic i econòmic.

Actuacions:

 • Habilitar espai per aparcar les autocaravanes.
 • Ubicar els serveis necessaris.
 • Instal·lar un panell informatiu de rutes turístiques a peu i en bici.
 • Habilitar una zona amb mobiliari urbà-

La Comissió tècnica informa que aquesta proposta és viable però que el lloc on es durà a terme queda per determinar, estudiant i prioritzant els llocs especificats a la proposta.

3. Crear una àrea de pícnic

Àmbit: A determinar (que sigui fàcilment accessible sense vehicle).

Objectiu: Habilitar una zona de pícnic i d’esbarjo a la ciutat adequada per a fer rostides.

Actuacions:

 • Habilitar la zona de pícnic.
 • Instal·lar barbacoes.
 • Instal·lar taules i bancs.
 • Ubicar aigua corrent i serveis.
 • Habilitar zona ombrejada.
 • Habilitar espai verd d’esbarjo.

La Comissió tècnica informa que aquesta proposta és viable però que el lloc on es durà a terme queda per determinar, estudiant i prioritzant els llocs especificats a la proposta. Algun dels membres de la Comissió de Seguiment informen que un dels llocs on es podria dur a terme seria al costat del cementiri.

 

Seguidament, la facilitadora presenta els 14 projectes sorgits de la tercera sessió participativa, duta a terme el 6 d’octubre i que va tractar sobre "El Carrer" i exposa aquells que la Comissió Tècnica ha desestimat per algun dels motius previstos:

 1. Interconnectar els diferents trams de carril bici per a crear una gran xarxa de mobilitat sostenible. ✔
 2. Repensar i reformar l’Avinguda Catalunya. ✘
  Desestimat perquè no és viable en 150.000€.
 1. Recuperar i reubicar l’antiga font del Mercat Municipal. ✔
 2. Millorar els accessos a la ciutat. ✘
  Desestimat perquè no és de competència municipal i no és viable en 150.000€.
 1. Dotar d’usos alternatius el pàrquing de les piscines velles en caps de setmana, festius i temporada d’estiu. ✔
  La Comissió Tècnica informa que a la zona on està ubicada la proposta hi ha previst un projecte de canvi urbanístic en un futur, però és un projecte a mitjà-llarg termini que no impedeix que es pugui realitzar a curt termini la proposta presentada. Degut a que hi havia dubtes en aquest projecte es sotmetrà a votació de la Comissió de Seguiment si s’escau incloure’l en la votació final, ja que tampoc es trobava entre els projectes més votats d’aquella sessió; però en descartar-se el 2n i el 4t, quedaria entre els 3 primers.
 1. Reformar l’Avinguda Santa Bàrbara. ✘
  No és viable en 150.000€.
 1. Reformar l’Avinguda Generalitat. ✘
  No és viable tècnicament ni legal ni econòmica, degut a que forma part del Pla Parcial.
 1. Dotar de continuïtat l’Avinguda Aragonesa pel Pla d’Empúries fins a la C-12. ✘
  No és viable en 150.000€.
 1. Millorar els accessos i els espais verds de l’Ermita del Montsià. ✔
 2. Crear una rotonda entre el Carrer Barcelona i l’Avinguda Josep Tarradellas. ✘
  No és viable tècnicament ni legal.
 1. Dotar d’il·luminació el passeig que creua de la pista d’Atletisme fins a les pistes de futbol sala. ✔
 2. Peatonalitzar el Carrer Palau Quer. ✘
  No és de competència municipal.
 1. Ombrejar la Plaça del Mercat. ✔
 2. Peatonalitzar passatge Assumpció de la Verge. ✘

En conseqüència, les dues propostes que passen a votació popular de la tercera sessió són:

1. Crear una xarxa de carril bici

Àmbit: A tota la ciutat.

Objectiu: Fomentar l’ús de la bici amb la connexió i ampliació del recorregut de carril bici ja existent per afavorir la mobilitat sostenible entre joves i petits, permetent-los anar a l’escola i els espais d’esbarjo amb bici.

Actuacions:

 • Senyalitzar recorreguts.
 • Crear nous carrils bici on l’espai ho permeti.
 • Compatibilitzar l’espai de la bici i del cotxe en els espais on no es pot separar mitjançant la reducció de la velocitat dels vehicles (màx. 30 km/h.) i la senyalització.
 • Instal·lar aparcaments de bicis (estil "U" invertida) en punts d’interès com escoles, zona esportiva, mercat...

 

2. Reubicar l’antiga font de la plaça del mercat

Àmbit: A determinar.

Objectiu: Recuperar i reubicar l’antiga font que hi havia a la plaça del Mercat per tal de dignificar-la.

Actuacions:

 • Recuperar i restaurar l’antiga font.
 • Estudiar la seva reubicació.
 • Instal·lar-la.

La Comissió Tècnica informa que la ubicació de la font queda per definir i estudiar, en el cas que guanyés aquesta proposta, prioritzant els llocs proposats en la sessió.

 

A continuació la facilitadora explica que els membres de la Comissió de Seguiment i les persones assistents hauran de votar dos dels tres projectes següents, i els dos guanyadors seran els que passaran a votació popular:

1. Dotar d’altres usos el pàrquing de les piscines velles

Àmbit: Pàrquing de les piscines velles

Objectiu: Compatibilitzar l’ús del pàrquing amb altres usos d’oci i d’esbarjo permetent el gaudi de la façana fluvial.

Actuacions:

 • Instal·lar ombres i plantar vegetació.
 • Instal·lar mobiliari urbà.
 • Instal·lar alguna carpa per a que puntualment hi hagi servei de bar/restauració.

 

2. Millorar la senyalització de la ciutat

Àmbit: Diferents punts de la ciutat.

Objectiu: Millorar la senyalització de la ciutat.

Actuacions:

 • Incrementar el nombre de senyals i panells indicatius de les direccions.
 • Instal·lar panells informatius als diferents elements patrimonials, naturals i socials de la ciutat.
 • Homogeneïtzar el disseny de les plaques dels noms dels carrers.
 • Posar-ne a cada encreuament.

 

 1. Adequar l’àrea de la Carrova

Àmbit: Zona de la Carrova

Objectiu: Promocionar i dinamitzar l’entorn de l’àrea de la Carrova.

Actuacions:

 • Netejar l’entorn de la Vila Romana.
 • Instal·lar nou tancat.
 • Instal·lar nova senyalització i nous panells informatius.
 • Actualitzar la zona de pícnic.

 

Un cop explicats els tres projectes es reparteixen els papers de votació on hi ha els títols dels tres projectes i cada persona n’ha d’escollir dos. Un cop efectuada la votació, els resultats són els següents:

6 vots al projecte "Dotar d’altres usos el pàrquing de les piscines velles".

5 vots al projecte "Millorar la senyalització de la ciutat".

12 vots al projecte "Adequar l’àrea de la Carrova".

 

Així doncs, les persones membres de la Comissió de Seguiment han decidit que els 2 projectes que passaran a votació popular, a part dels abans esmentats, són "Adequar l’àrea de la Carrova" i "Dotar d’altres usos el pàrquing de les piscines velles".

 

 

 1. Torn obert de paraules

Un membre de la Comissió de Seguiment planteja dubtes sobre el projecte 1 (Rehabilitació de la façana fluvial) preguntant si les actuacions especificades no es preveuen ja des de l’Ajuntament i l’Alcalde li respon que concretament aquestes no estaven previstes a executar.

 

Finalment, la facilitadora recorda que el període de votació serà del 5 de novembre al 9 de desembre, que es podrà votar telemàticament i als baixos de l’Ajuntament s’establirà un servei per ajudar a la votació. D’altra banda, proposa per fer difusió dels projectes i del procés de votació, que les persones membres de la Comissió de Seguiment siguin les que expliquin els projectes a la ràdio o puguin gravar un tall de veu per fer difusió del procés i hi ha membres de la Comissió que s’inscriuen per col·laborar en la comunicació.

Com a tancament, la facilitadora agraeix a totes les persones que han format part de la Comissió la seva implicació en el procés i el temps que hi ha destinat.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament