• Webs Municipals  

Inici Participació Tu fas Amposta! Pressupostos Participatius Documentació Acta de constitució de la comissió de seguiment per als pressupostos participatius Amposta 2018

Acta de constitució de la comissió de seguiment per als pressupostos participatius Amposta 2018

publicat el 09/08/2018

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Número de la sessió 01
Data Dimarts, 31 de Juliol de 2018
Lloc Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Horari 19:30h

ASSISTENTS:

Ciutadania:

 • P.C.M.
 • D.G.G.
 • M.D.A.
 • J.F.F.
 • L.C.M.
 • I.N.C.
 • F.J.G.M.
 • N.P.T.
 • V.D.G.

Ciutadania inscrita però que no assisteixen:

 • M.F.S.
 • G.G.C.
 • N.F.C.

Polítics

 • Tomàs Bertomeu Balart per delegació d’Adam Tomàs i Roiget

Tècniques:

 • L.C.V.: Tècnica de Joventut i Participació Ciutadana
 • M.L.B.: Tècnica d’Urbanisme

Dinamització:

 • C.B.C.: Empresa Microveus, encarregada del disseny i realització del projecte

1ª part

Introducció

Benvinguda a càrrec de Tomàs Bertomeu i roda de presentació dels assistents.

La dinamitzadora fa una revisió de les diferents fases que conformen el projecte i explica que fins ara s’ha treballat en el disseny, comunicació i difusió del procés, amb accions com l’assemblea informativa o la difusió mitjançant tríptics. A partir del setembre s’iniciarà les sessions participatives obertes a tota la ciutadania, que seran els dies 15 i 29 de setembre i 6 d’octubre. Posteriorment hi haurà el seguiment del procés participatiu i la priorització popular [votació] de les propostes, i finalment es farà el retorn a la ciutadania dels resultats obtinguts.

Què és la comissió de seguiment i quines son les seves funcions generals

La dinamitzadora explica que les comissions de seguiment són òrgans de debat i generació d’acords que es creen per a cada procés participatiu o consulta ciutadana específica i estan formades per la ciutadania, personal tècnic i polític municipal. En el cas d’aquesta comissió, el procés participatiu al qual sustenta és el dels pressupostos participatius d’Amposta 2018. L’objectiu principal del qual és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics (150.000 €), a través d’un sistema reglat de participació.

A més, afegeix que les funcions generals d’aquesta Comissió de Seguiment són les següents:

 1. Fer el seguiment del funcionament i eficàcia dels instruments de debat i la qualitat del procés participatiu i recomanar millores.
 2. Vetllar pel procés participatiu i donar suport a les sessions de participació que es celebraran els dies 15 de setembre, 29 de setembre i 6 d’octubre de 2018.
 3. Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, fer propostes i suggeriments de millora que consideri oportuns.
 4. Conèixer, debatre i acordar els informes de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o millores.
 5. Sempre que sigui necessari emetre informes sobre esmenes presentades per part de persones participants que manifestin algun dubte o objecció sobre el procés.

Concretament, les funcions de la Comissió de Seguiment abans de les sessions participatives serà la de fomentar la participació tot buscant possibles interessats a participar de les sessions. Durant les sessions, els membres de la Comissió hauran de participar dels debats i propostes i fer d’amfitrions de les meses de participació prenent notes, moderant la seva taula i fent de portaveus. Afegeix que les funcions de la tècnica de participació seran les de donar suport als facilitadors. Un cop finalitzades les sessions, tots els membres de la Comissió hauran d’aprovar les propostes resultat de les sessions participatives ja avaluades per la comissió tècnica i que passaran a ser prioritzades a la següent fase. També tindran el deure de fomentar la participació a la priorització popular i conèixer i debatre l’informe de resultats del procés i realitzar suggeriments o millores.

Creació de la comissió

Es procedeix a la constitució de la comissió mitjançant la signatura de tots els membres presents del document de constitució.

2ª part

Compromís i tasques especifiques a les sessions de participació dels dies 15 i 29 de setembre i 6 d’octubre

La dinamitzadora explica que hi haurà tres sessions de participació:

 • 15 de setembre de 10h a 13h, on el tema serà la IDENTITAT.
 • 29 de setembre de 10h a 13h, on el tema serà ELS LLOCS.
 • 6 d’octubre de 10h a 13h, on el tema serà EL CARRER

Afegeix que en cada sessió es constituiran 5 taules corresponents, en la mesura del possible, a 5 àmbits territorials diferents d’Amposta; i que cada taula s’intentarà que sigui el més heterogènia possible pel que fa a les edats.

A continuació, la dinamitzadora explica com serà el desenvolupament d’una sessió de participació habitual:

 1. 10 min. D’introducció general: Normes, límits, context, criteris i dinàmiques.
 2. 5 min. De Presentació de la temàtica de la sessió.
 3. 5 min. Torn de preguntes.
 4. 60 min. Dinàmica: Café Mundial, amb una reflexió personal inicial i la realització de propostes conjuntes per cada taula.
 5. 15 min. Pausa-esmorzar.
 6. 20 min. Posada en comú entre totes les taules de les propostes.
 7. 30 min. Dinàmica per establir l’ordre de prioritats en conjunt.
 8. 10 min. Puntuació de les propostes sorgides.
 9. Valoració i filtratge de les propostes per part de la comissió tècnica de participació.

Fruit de les sessions participatives sorgiran propostes que hauran de ser avaluades i prioritzades en 9 propostes (3 de cada sessió) per la comissió tècnica de seguiment. Els criteris per filtrar-les seran la viabilitat tècnica i legal, la competència municipal, l’interès general, la inclusivitat, la viabilitat econòmica, el límit econòmic de la proposta i que no estiguin previstes en la despesa ordinària o d’inversió de l’Ajuntament.

Finalment, les propostes sortints passaran a ser prioritzades per la ciutadania obertament a través de la web tufas.amposta.cat, l’App de la ciutat d’Amposta i les butlletes de paper.

Tancament i torn obert de paraules

Un membre de la comissió pregunta si només podrà participar gent d’Amposta en aquest procés i la dinamitzadora li respon que per participar han d’estar empadronats a Amposta o haver-hi estat anteriorment.

Una membre de la comissió demana un aclariment sobre els continguts de les 3 sessions i la diferència entre elles i la dinamitzadora respon que en la sessió sobre la identitat es tractaran aspectes vinculats a tots aquells elements patrimonials, en la sessió dels llocs es tractarà la vinculació entre espais i activitats, és a dir, es plantejarà si les activitats tenen espais per realitzar-se, si els espais tenen activitat. Finalment, a la sessió del carrer es tractarà el carrer com a espai de mobilitat. D’altra banda, afegeix que la voluntat de dividir-ho en tres temes no és encaixonar sinó obrir debats i reflexions.

La dinamitzadora destaca la paritat de gènere i la diversitat d’edats, origen... en les taules. D’altra banda, afegeix que la inscripció a les sessions anirà per odre d’inscripció i a les sessions, hi haurà 5 taules de treball, i cada membre de la comissió estarà a una taula, per tant, hi haurà 2 membres de la comissió per taula.

Un cop finalitzades les sessions de participació i avaluades per la comissió tècnica, la comissió de seguiment podrà afegir una proposta, si ho considera convenient, sumant així, 10 propostes a ser prioritzades.

Un dels assistents pregunta si totes les propostes han de ser d’inversions noves o poden ser millores i la dinamitzadora respon que també poden ser millores, però han de fer propostes que siguin d’inversió.

Un altre dels membres de la comissió pregunta si també pot participar i proposar temes i la dinamitzadora respon que evidentment poden proposar iniciatives.

Es demana que s’aclareixi quins dies s’ha de participar, han de presentar-se i la dinamitzadora informa que seran els tres dies de sessions participatives i un altre dia que està per confirmar però se’ls convocarà amb anterioritat.

Es pregunta sobre la demanda per participar en les sessions i la dinamitzadora respon que no hi ha molta gent inscrita per ara, per això cal que els membres de la comissió facin d’amfitrions de les sessions i convidin a gent interessada.

Un dels membres pregunta sobre la possibilitat de crear un text per compartir per whatsapp i la dinamitzadora respon que els ho pot enviar als membres de la comissió per a que ells ho comparteixin, si li donen el vist-i-plau. S’acorda que s’enviarà un text per a whatsapp, per poder-lo compartir.

Un dels assistents pregunta per què són 150.000€ i per què és bianual. La dinamitzadora respon que és bianual perquè un any es decideix i el següent s’executa. D’altra banda, pregunta per què no es proposen coses i simplement es voten i la dinamitzadora respon que el que es busca és construir consensos, el diàleg i fomentar la participació ciutadana.

Un dels assistents pregunta com es mirarà si són viables econòmicament les proposes, la dinamitzadora respon que aquest número, els 150.000€ són orientatius. També destaca la importància de conèixer les necessitats i demandes de la ciutadania per part de l’Ajuntament.

ACORDS GENERATS:

Assumpte/Acció Responsable Data

Elaboració d’un text per compartir per whatsapp per convidar a més persones a les jornades de participació

C.B.C

Agost

Assistència a les 3 sessions participatives

Tots els membres

15 de setembre

29 de setembre

6 d’octubre

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament