Inici Edifici Lo Sindicat Orientació laboral Programes de foment de l’ocupació

Programes de foment de l’ocupació

El Servei Públic d’Ocupació impulsa serveis, programes i actuacions en l’àmbit del foment de l’ocupació volen facilitar la inserció de persones en situació d’atur que tenen dificultats afegides o especials a l’hora de trobar feina. En aquest àmbit, es promouen les iniciatives destinades -de manera prioritària- a persones desocupades que formen part de col•lectius amb més risc d’exclusió laboral o social, per proporcionar-los l’experiència laboral en entorns reals de treball i la qualificació necessària per a la inserció.

Treball i formació

El Programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral; mitjançant el suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Què ofereix?

El programa subvenciona les actuacions de contractació laboral i, si escau, les actuacions formatives i/o les actuacions d’acompanyament:

 • Actuació de contractació laboral: destinat especialment al col·lectiu de persones que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral i es troben en situació de vulnerabilitat social.
 • Actuació de formació: que inclou certificats de professionalitat, formació transversal i formació en competències bàsiques.
 • Actuació d’acompanyament: actuació d’acompanyament de les persones contractades durant l’execució del programa.

Quines Línies gestionem a Lo Sindicat – Ajuntament d’Amposta?


Línia Joves tutelats i extutelats


Objectiu:

L’objectiu del “Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats” és facilitar experiències professionals a un sector de població jove, especialment vulnerable, com són els joves tutelats i extutelats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per tal de facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

Aquestes experiències professionals poden tenir una durada de fins a 12 mesos i van acompanyades d’accions de formació.

El programa està cofinançat per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l’any 2022.

Persones destinatàries:

 • Persones joves entre 17 i 25 anys que tinguin condició de tutelades i/o extutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • També poden ser persones destinatàries els o les joves entre 17 i 25 anys que disposin d’un document acreditatiu de ser atès per Serveis Socials.

Així mateix hauran de complir el requisit d’estar en situació de demandants d’ocupació no ocupats (DONO) de manera prèvia a la data d’inici de la relació laboral, i no haver estat contractades per la convocatòria EMT/2870/2021, de 17 de setembre, de la línia de subvenció del ’Programa Treball i Formació Joves tutelats i extutelats’.


Línia extraordinària UCRAÏNA


Objectiu:

L’objectiu del “Programa Treball i Formació Línia extraordinària UCRAÏNA” es dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral. Aquestes experiències professionals poden tenir una durada de fins a 12 mesos a jornada completa i l’acompanyament a les persones contractades.

Persones destinatàries:

 • La convocatòria es dirigeix a persones demandants d’ocupació no ocupades, provinents d’Ucraïna —d’acord amb l’Ordre PCM/170/2022— a les quals se’ls hagi concedit la protecció temporal, amb la targeta d’identificació d’estranger o bé la resolució de concessió que indiqui que es tracta del permís de protecció temporal.

Línia Dona


Objectiu:

L’objectiu del “Programa Treball i Formació Línia DONA” és dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral. Aquestes experiències professionals poden tenir una durada de fins a 12 mesos a jornada completa, les accions formatives obligatòries durant el contracte i dins de l’horari laboral i l’acompanyament a les persones contractades.

Persones destinatàries:

 • Dones víctimes de violència masclista i dones en situació d’atur inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Es prioritzen dones monoparentals, dones amb responsabilitats familiars i dones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.


Línia MG52, PRGC i PANP


Objectiu:

L’objectiu d’aquest programa és què les persones en situació d’atur i més allunyades del mercat de treball, o bé amb més dificultats d’accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat tot facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.

Persones destinatàries:

 • MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
 • PRGC: persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
 • PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.


Línia ACOL


Objectiu:

Subvencions destinades a un dels col·lectius de persones més desprotegits i, per tant, amb més risc d’exclusió social: les persones migrades en situació administrativa irregular que complexin els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i puguin subscriure un contracte de treball —i contribuir d’aquesta manera a la seva inserció sociolaboral—.

El SOC subvenciona els contractes de treball de, fins a una durada de 12 mesos a jornada completa. Així mateix, i amb caràcter opcional, se subvencionen hores d’acompanyament a les entitats que les sol·licitin. Aquestes hores són per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l’execució del programa, i d’aquesta manera facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.

Persones destinatàries:

Les persones en situació administrativa irregular que estiguin en disposició d’obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i que compleixin els requisits específics establerts a la resolució de convocatòria.


30 PLUS

Programa d’inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més. Se’ls hi proporciona recursos, formació i competències per tal de poder ocupar un lloc de treball determinat.


Objectiu:

Desenvolupar actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d’atur de 30 i més anys i proporcionar-los, entre d’altres recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Requisits per participar:

 • Tenir més de 30 anys
 • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat/da (DONO)
 • Preferentment amb baixa qualificació professional
 • Si es disposa d’una qualificació professional més elevada, s’ha de tenir en compte si es compleix algun dels requisits següents: ser major de 45 anys, aturat de llarga durada, família nombrosa, estar en situació de risc, dones en situació de violència de gènere.
 • La persona participant no pot haver mantingut una relació contractual anterior amb l’empresa que el contractarà a través del 30 Plus.

Persones destinatàries:

Persones en situació d’atur de 30 anys i més. Es prioritzarà l’atenció dels col·lectius amb especials dificultats d’inserció social següents:

 • Persones en situació de risc d’exclusió social.
 • Persones amb baixa qualificació professional.
 • Persones treballadores en situació d’atur més grans de 45 anys.
 • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
 • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Requisits imprescindibles de les empreses:

 • No es considerarà com a persona candidata, i per tant no podrà entrar dins del procés de selecció, aquella persona que hagi estat proposada per l’entitat contractant.
 • Destinar a una persona referent d’entre els seus treballadors per fer les funcions de tutorització en el lloc de treball de la persona contractada i aquesta persona es coordinarà amb la tutora del programa.
 • No haver acomiadat a una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional que contractaran, qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu de persones treballadores en els tres mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.
 • La persona participant haurà de ser contractada amb una durada mínima de 6 mesos i fins a un màxim de 9 mesos, mitjançant qualsevol modalitat contractual. En cas d’un acomiadament improcedent, NO es rebria la subvenció. En cas d’un acomiadament procedent o baixa voluntària, SI es rebria la subvenció del període treballat.
 • La persona participant en aquest programa haurà de realitzar accions formatives, amb l’objectiu que la persona pugui desenvolupar les tasques corresponents al lloc de treball objecte de la contractació laboral. Aquesta formació consistirà en 20 hores mínim en adaptació al lloc de feina i 5 hores en competències transversals.
 • Disposar d’un certificat de solidesa per poder dur a terme la formació i la contractació laboral

FPO Dual

Programa que facilita a les persones joves en situació d’atur, sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, la millora de la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual: un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge.

Objectiu:

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és facilitar a les persones en situació d’atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació en alternança o formació dual, d’un certificat de professionalitat i un contracte de formació en alternança.

Persones destinatàries:

Persones joves majors de 16 anys i fins a 29 anys amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o sense educació secundària post-obligatòria i aturats de llarga durada.

També poden ser destinatàries les persones que formin part dels següents col·lectius:

 • Persones majors de 29 anys en risc d’exclusió social que així ho acreditin mitjançant un certificat o informe emès per Serveis Socials, o afectades per un expedient de regulació d’ocupació i que estiguin en el marc de processos de re-industrialització o que estiguin en itineraris de requalificació o reciclatge professional, i que acreditin la seva vulnerabilitat amb informe emès per les Oficines de Treball.
 • Persones amb una resolució favorable per a l’arrelament per formació.
 • Persones en situació d’atur de llarga durada majors de 45 anys que així ho acreditin. S’entén per persones en situació d’atur de llarga durada les que hagin estat en aquesta situació els últims 12 mesos.
 • Persones amb discapacitat o amb trastorn mental que així ho acreditin.
 • Dones en situació de violència de gènere

Joves en pràctiques

Programa que pretén incentivar la contractació en pràctiques, durant 6 mesos, de persones joves beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya amb titulació universitària o formació professional.

Objectiu:

Incentivar la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir, i d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps

Persones destinatàries:

 • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional.
 • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies