Pla de Mobilitat d'Amposta
  < Pla de mobilitat
  < Regidoria de Governació
ESTRATÈGIES EN EL TRANSPORT

Les grans infrastructures

La jerarquització viària suposa la diferenciació dels carrers atenent a la seva secció i funció en la distribució de la circulació de vehicles. Es diferencia així entre:

- Xarxa d'accessos (N-340, C-12, etc.)

- Rondes o carrers de connexió (av. Araganossa, J. Tarradelles, Av. Catalunya)

- Xarxa bàsica (ja dins de l'entramat urbà compleix la funció de distribuir el trànsit per la ciutat)

- Xarxa veïnal (son els carrers propis d'accés als barris)

L'Ajuntament d'Amposta dedica esforços importants també a millorar els carrers de connexió o “rondes”. Vies l'adequació de les quals precisa obres d'una envergadura considerable.