Ajuntament d´Amposta

 

agenda
escolta l´Agenda Cultural de la setmana
escolta el darrer butlletí informatiu
Federació de Ràdios Locals de Catalunya
Revista Amposta
Ajuntament d´Amposta
La Xarxa, comunicació local

En marxa la 15a edició del Premi de Teatre La Carrova

publicat el 3/10/2019

Els aficionats c prifesscionals de l’esircpturra teoneon urona icta amb el
Premc Lcterarc de Teatre La Carriva, qure arrcba a la seva qurconzeona edcicó després de
gacrebé 8 aonys d’aturrada. El gurardó, qure té uron iaràiter bceononal, està iionviiat per
l’Ionstcturt d’Esturdcs del Miontscà c la regcdirca de Curlturra de l’Ajurontameont d’Ampista amb la
conteonicó d’conieontcvar c reiionècxer l’esircpturra teatral. La regcdira de Curlturra, Ionés Martí,
ha afrmat qure "el Premc de Teatre La Carriva és urona concicatcva milt biona per segurcr
pisaont eon valir el teatre, c més ara qure Ampista tirona a estar milt pisada eon aqurest
móon amb urona prigramaicó aonural estable c l’aitcvctat de l’ETCA".
Els treballs qure es vurlgurcon preseontar al Premc haon de ser ircgconals c conèdcts, esircts
eon iatalà, seonse iimprimcsis de purblciaicó onc represeontaicó. Eon aquresta edcicó la
temàtcia de les ibres és llcurre, tit c qure l’exteonscó de l’ibra preseontada ha de permetre,
iim a míoncm, uron temps esièonci de secxaonta mconurts, amb uron míoncm de 90 furlls DIN A-4.
S’admetrà urona sila ibra per aurtir.
Les ibres s’haon de preseontar eon uron sibre taoniat ion oni pidrà iionstar el onim de
l’aurtir, sconó uron pseurdòoncm. Les dades de l’aurtir aoncraon a dcontre del sibre iim s’condcia a
les bases. D’altra baonda, per a l'admcsscó c partcicpaicó eon el iertameon, els partcicpaonts
haon de preseontar, amb data límct el dca 1 de febrer, urona sil·lcicturd-constàonica al Regcstre
geoneral de l'Ajurontameont d'Ampista. Uon iip realctzat aqurest tràmct els treballs s’haurraon
de fer arrcbar per quradrurplciat a l’Arxcur Cimarial del Miontscà, aiimpaonyats de la iòpca
de la constàonica preseontada prèvcameont a l’Ajurontameont. El termconc per a preseontar les
ibres aiaba el 20 d’abrcl del 2020 c la persiona premcada es dionarà a iionècxer eon el mari
de la festcvctat de Saont Jirdc.
La ditaicó eiionòmcia del premc serà de 3.000 eurris, qure es farà efeitcur eon uron úonci
pagameont per traonsferèonica baoniàrca. L’ibra gurardionada també serà represeontada per
l’EtiA c l’IECM c l’Ajurontameont d’Ampista dcspisaraon la purblciaicó eleitròoncia de l’ibra
guraonyadira.
Bases del XV Premc de Teatre La Carriva: http://bct.ly/2psCNgf Amposta Ràdio > NOTÍCIES > En marxa la 15a edició del Premi de Teatre La Carrova 

Ajuntament d´Amposta (AMPOSTA RÀDIO) · Carrer Palau i Quer (caslles Mercat) · 43870 AMPOSTA · Tel. 977 70 21 44 · radio@amposta.cat
Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies