• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de premi a l’excel·lència universitària, cicles formatius de grau superior, màsters universitaris i estudis superiors de música i dansa

Sol·licitud de premi a l’excel·lència universitària, cicles formatius de grau superior, màsters universitaris i estudis superiors de música i dansa

publicat el 14/09/2018

Descripció

L’objecte d’aquestes Bases és regular les ajudes que concedeixi l’Ajuntament d’Amposta, un cop finalitzat el curs acadèmic 2018-2019, per a premiar aquells estudiants que, cursant estudis universitaris, cicles formatius de grau superior , estudis superiors de música i dansa o màsters universitaris, hagin aprovat totes les assignatures matriculades i hagin excel·lit en algunes d’aquestes.

Qui el pot demanar?

Podran sol·licitar els premis tots aquells estudiants empadronats al municipi d’Amposta, que cursin estudis superiors universitaris, cicles formatius de grau superior, estudis superiors de música i dansa, màsters universitaris, un cop finalitzat el curs acadèmic 2018-2019, que compleixin els requisits per obtenir subvencions, recollits a la Llei General de Subvencions i el seu reglament.

Període de l’any en què es pot demanar

Segons convocatòria.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació d’instàncies s’indicarà a la preceptiva convocatòria.

Requisits previs

  • Estar empadronats en el municipi d’Amposta un mínim de 5 anys, durant els últims 10 anys.
  • Acreditar la superació de totes les assignatures del curs acadèmic 2018-2019 que s’estigui cursant.
  • Presentar la documentació establerta en la base vuitena.
  • No trobar-se sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions establert a l’article 10 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
  • No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

  Preu/Taxa

  No aplica.

  Documentació a aportar

  Documents necessaris en el moment de demanar l’ajut:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Fotocòpia compulsada de la matrícula del curs acadèmic 2018-2019.
  • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic del curs 2018-2019 de qualsevol universitat o centre amb totes les assignatures aprovades.
  • Imprès de sol·licitud degudament emplenat, posant e-mail i telèfon (es podrà descarregar des del web www.amposta.cat )
  • Declaració responsable de no tenir deutes amb hisenda ni amb la seguretat social o autoritzar a l’Ajuntament d’Amposta a comprovar en tot moment si es troba al corrent amb hisenda i SS (està al full de sol·licitud)
  • Full de dades bancàries (en el cas de no haver rebut ni cobrat mai cap ajut o pagament de l’Ajuntament)

  Normativa

  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Llei 39/2105, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
  • Ordenança municipal de subvencions

  Termini de Resolució

  Segons convocatòria

  Més informació

  Obtingui més informació a:

  Com es pot sol·licitar?

  Presencialment:

  1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".

  2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dues maneres:

   Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".

   També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.

  3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.

  4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

   Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
  5. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dues maneres:
   • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
   • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  6. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
  7. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.


  Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

  RSS de lRSS de l'Ajuntament