• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística

Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística

Descripció

Per les activitats sotmeses a autoritzacions ambientals, és l’Informe urbanístic emès per l’Ajuntament on s’ubiqui l’activitat, i que acredita la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l’activitat (article 17.2.d. de la Llei 20/2009, de 4 de desembre).
Per les activitats sotmeses a llicències ambientals, prèviament a la redacció del projecte i a la sol·licitud de la llicència ambiental, l’interessat pot sol·licitar l’informe urbanístic que acredita la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic (article 39.1. de la Llei 20/2009, de 4 de desembre). [OPCIÓ RECOMANABLE]. Sinó, serà l’Ajuntament qui d’ofici ha d’incorporar l’informe a la sol·licitud de llicència ambiental presentada.
Pels establiments i espais oberts al públic on es desenvolupen els espectacles públics i les activitats recreatives, l’informe urbanístic municipal que acredita la plena compatibilitat amb l’ordenament urbanístic vigent s’ha de presentar de manera exclusiva en aquells casos en què la sol·licitud de la llicència o autorització es presenti davant l’Administració de la Generalitat. En els caos en què la llicència o la comunicació prèvia es substanciï davant l’Ajuntament, és aquest qui d’ofici ha d’incorporar directament l’informe a la sol·licitud presentada (article 32 del Decret 112/2010, de 31 d’agost).


Qui el pot demanar?


La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

No n’hi ha.

Preu/ Taxa


Segons ordenança fiscal


Documentació a aportar

Documentació que cal presentar per a l’obtenció del certificat de compatibilitat urbanística.

 • Sol·licitud. (model normalitzat)
 • 2 còpies de la memòria descriptiva de l’activitat que ha de contenir com a mínim:
  • Descripció del tipus d’activitat que es vol desenvolupar, de l’ús pretès i de la superfície aproximada total
   i de cadascuna de les plantes o nivells que s’ocupen.
  • Referència cadastral de l’immoble.
  • Classificació de l’activitat d’acord amb el règim de comunicació prèvia que li és d’aplicació.
  • Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  • Requeriments de l’activitat respecte el serveis públics municipals.
  • Plànol de situació del local respecte la resta de l’immoble.
  • Plànol acotat de la instal·lació respecte dels límits de la parcel·la.
  • Plànol de planta del local o instal·lació acotat amb la superfície que ocupa l’ús pretès.
  • Plànol de secció acotat.
  • Plànol de distribució de la maquinaria i llistat de maquinaria de fabricació i/o reparació, potència
   elèctrica prevista i tipus de maquinaria que es vol instal·lar. (En cas d’activitat industrial)
 • Taxa per l’expedició per a CERTIFICAT DE COMPTATIBILITAT URBANÍSTICA. D’acord amb allò previst a
  l’Ordenança municipal de mesures fiscals.

Normativa

 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos.
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent.
 • Ordenances fiscals.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit disposa d’un formulari online específic per tal de realitzar la seva tramitació:

 1. Faci clic al botó "Tramitació online".
 2. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 3. Emplenar el formulari amb les dades oportunes.
 4. Adjuntar la documentació a aportar.
 5. Emplenar i adjuntar els formularis addicionals, si n’hi ha.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament