• Webs Municipals  

Inici Tràmits i gestions Sol·licitud d’ajuts a la contractació de treballadors/es

Sol·licitud d’ajuts a la contractació de treballadors/es

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar uns ajuts a les empreses que incrementin el nombre de treballadors/es de la seva plantilla amb residència a Amposta. Aquests tipus d’ajuts són totalment compatibles amb la resta d’ajuts previstos per a aquests conceptes d’altres administracions.

Aquest tràmit consta de les següents fases:

 1. Sol·licitud prèvia a l’ajuda en la contractació de treballadors/es
 2. Sol·licitud d’acolliment a l’ajuda en la contractació de treballadors/es
 3. Justificació de l’ajuda a la contractació de treballadors/es

Qui el pot demanar?

Empreses, sigui persona física o jurídica, que afilien un treballador/a a la Seguretat Social. Queden excloses les empreses concessionàries i contractistes que tinguin adjudicat un servei públic amb l’Ajuntament d’Amposta.

Període de l’any en què es pot demanar

Convocatòria anual. Es pot presentar durant tot l’any natural.

Termini de les sol·licituds

Sol·licitud prèvia

No n’hi ha.

Sol·licitud d’acolliment

Dins dels 4 mesos posteriors al registre de la sol·licitud prèvia.

Justificació

Abans del 28 de febrer del tercer any natural posterior a l registre de la sol·licitud d’acolliment.

Requisits previs

Requisits previs a complir pel contractant:

 • Estar al corrent de els obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
 • Formalitzar el contracte laboral amb la persona contractada subjecta a la subvenció d’acord amb la normativa laboral vigent.
 • No haver realitzat un acomiadament declarat improcedent o nul o haver realitzat un procés de regulació d’ocupació en els dos últims anys.
 • Tenir concedides o tramitades totes les llicències pertinents
 • Estar al corrent de les obligacions laborals amb els treballadors
 • Mantenir o incrementar la plantilla mitjana de la contractant durant els trenta-sis mesos següents des de que es comunica a l’Ajuntament l’afiliació d’un treballador
 • No cedir el personal contractat del qual obtindrà l’ajut a terceres persones
 • No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats, o molt greu en matèria de relacions laborals o de seguretat i salut en el treball durant l’any anterior a la convocatòria
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes per l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • No trobar-se en el supòsit de successió d’empresa o vinculada

Requisits previs a complir per l’afiliat:

 • Estar empadronat/ada a Amposta amb una antiguitat mínima de dos anys en el moment en que el contractant notifiqui a l’Ajuntament les dades identificatives de l’afiliat.
 • Haver estat empadronat a Amposta durant almenys 5 anys els darrers 10 anys.
 • Estar empadronat/ada a Amposta durant el termini per al qual es demana l’ajut.
 • Estar en situació d’atur i constar com inscrit al SOC.
 • No haver treballat per a l’empresa sol·licitant de l’ajuda o vinculades en els 24 mesos precedents a la data de la nova contractació per a la qual se sol·licita la subvenció. Resten excloses les contractacions a familiars, a cònjuges, ascendents, descendents i parents fins a segon grau.
 • Haver estat contractat d’acord amb els termes previstos a la legislació laboral.

Preu / Taxa

No n’hi ha.

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals

Documentació a aportar

1) Documentació a aportar amb la sol·licitud prèvia

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).

En cas d’actuar com a representant legal, a més:

 • Document identificatiu del la persona que actua com a representant legal (DNI/NIE/Passaport).
 • Document justificatiu de la representació (poders notarials, sentència judicial ferma o mandat).

2) Documentació a aportar amb la sol·licitud d’acolliment

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).
 • Memòria de l’activitat, que com a mínim ha de contenir la següent informació:
  1. Denominació legal i comercial.
  2. Adreça, domicili fiscal i el de l’activitat.
  3. Objecte social, amb menció al CNAE
  4. Per a noves implantacions: Pla d’empresa a tres anys signat per professional titulat competent en la matèria que expliqui i detalli el projecte de la nova empresa, elements rellevants, recursos necessaris i accions a dur a terme per a la posada en marxa del nou projecte empresarial.
  5. Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat.
 • DNI/NIF, numero afiliació seguretat social (còpia validada).
 • Estatuts de la societat inscrits el registre mercantil (còpia validada).
 • Vida laboral del contractant (en el cas de persona jurídica, dels socis que composin la propietat) (còpia validada).
 • Certificat d’Hisenda històric de les activitats censades del compte propi, de l’empresa i els seus socis (aliè) (còpia validada).
 • Títol de propietat o d’us de la finca o local on es desenvolupa l’activitat (còpia validada).
 • Certificat nominatiu de la Seguretat Social de les persones contractades durant els darrers dotze mesos o document equivalent acreditatiu. Dades afiliat: DNI, número afiliació Seguretat Social, certificat històric empadronament (còpia validada).
 • Certificat del llibre de socis de la contractant (còpia validada).
 • Conveni col·lectiu aplicable a l’activitat de la contractant (còpia validada).
 • Copia de la llicència d’activitats atorgada per l’ajuntament, corresponent en cas de no estar ubicada a Amposta (còpia validada).
 • Còpia compulsada del contracte/s del nou/s treballador/es.

En cas d’actuar com a representant legal:

 • Document identificatiu del la persona que actua com a representant legal (DNI/NIE/Passaport).
 • Document justificatiu de la representació (poders notarials, sentència judicial ferma o mandat).

3) Documentació a aportar amb la justificació

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).
 • Certificat de la vida laboral de l’afiliat/ada amb una antiguitat mínima de dos anys.
 • Copia de les nomines de l’afiliat/ada degudament signades.
 • Manifestació, amb signatura legitimada, pel qual l’afiliat certifica que ha cobrat la totalitat de les nomines objecte d’ajut.
 • Certificat del/la contractant d’estar al corrent d’obligacions tributaries i de la seguretat social.
 • Còpia validada del contracte de treball del treballador i del TC2 corresponent al termini per al qual es demani l’ajut.
 • Certificat d’empresa del termini treballat o pròrroga del contracte existent.
 • Declaració, amb signatura legitimada de la contractant per la qual s’acrediti el manteniment o increment de la plantilla mitja de la contractant en els termes d’aquestes bases, i copia validada dels documents de suport.
 • Declaració, amb signatura legitimada, de la contractant pel qual es certifiqui que l’afiliat no ha treballat o format part, directament o de forma vinculada, amb la plantilla de la contractant.
 • Document bancari de titularitat del compte validat per l’entitat bancària.
 • Auditoria laboral, formulada per expert independent, que validi tots el terminis d’aquestes bases de concessió d’ajut, si s’escau.

En cas d’actuar com a representant legal:

 • Document identificatiu del la persona que actua com a representant legal (DNI/NIE/Passaport).
 • Document justificatiu de la representació (poders notarials, sentència judicial ferma o mandat).

Normativa

 • Bases reguladores de les ajudes a la la contractació de treballadors/es de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.
 • Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 5 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social aprovat.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Reial Decret de 22 d’agost de 1885, pel qual es publica el Codi de Comerç.

Termini de Resolució

Els expedients es resoldran com a màxim durant el primer semestre de cada any.

Silenci administratiu

Negatiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Sol·licitud presencial

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”.
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

1) Sol·licitud prèvia

Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

2) Sol·licitud d’acolliment

Dins dels 4 mesos posteriors al registre de la sol·licitud prèvia.

Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

3) Justificació

Abans del 28 de febrer del tercer any natural posterior a l registre de la sol·licitud d’acolliment.

Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”. Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

2) Sol·licitud d’acolliment

Dins dels 4 mesos posteriors al registre de la sol·licitud prèvia.

Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

3) Justificació

Abans del 28 de febrer del tercer any natural posterior a l registre de la sol·licitud d’acolliment.

Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament