• Webs Municipals  

Oferta de treball: Agents Policia Local

publicat el 12/02/2019

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/02/2019

Descripció del lloc de treball:

Agent de la Policia Local

Categoria:

C2

Departament:

Policia Local

Llocs de treball oferts:

7

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: a determinar
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: a determinar
 • Període d’al·legacions: a determinar
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Les  que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament d’Amposta.

Requisits imprescindibles:

 • Els propis de les Bases reguladores de la convocatòria, entre els quals:
  • Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
  • Estar en possessió del títol d’educació secundària obligatòria o equivalent.
  • Haver complert 18 anys i no tenir l’edat de jubilació obligatòria quan finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
  • No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni haver estat acomiadat disciplinàriament en l’àmbit del sector públic. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
  • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
  • Tenir una alçada mínima d’1,60 cm per les dones i d’1,65 cm pels homes.
  • Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B.  En relació al permís A2, el termini màxim que s’estableix per posseir-lo és abans de finalitzar el Curs de Formació Bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o abans de la incorporació efectiva al cos de la Policia Local d’Amposta, la data que produeixi primer.
  • Compromís de portar armes, que es presentarà  mitjançant declaració jurada junt amb la corresponent sol·licitud.
  • No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
  • Declaració jurada per la qual es pren compromís de mantenir vigents els permisos de conduir requerits per prendre part en aquesta convocatòria  mentre existeixi la relació de servei de la persona aspirant amb la Policia Local d’Amposta.
 • Documentació a presentar:
 • No s’adjuntarà cap document acreditatiu de mèrits.
 • En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica, la compulsa de la documentació es realitzarà en el moment que determini el Tribunal.

 

Requisits valorables:

Els especificats a la base Setena de la convocatòria.

Lloc de treball:

Policia Local

Descripció del procés de selecció:

 • Prova 1. Coneixements de la llengua catalana
 • Prova 2. Cultura general
 • Prova 3. Prova teòrica
 • Prova 4. Aptitud física
 • Prova 5. Psicotècnic
 • Prova 6. Reconeixement mèdic
 • Fase de Concurs

Observacions (particularitats de la gestió):

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.


Bases específiques de la convocatòria per a l’accés mitjançant concurs- oposició lliure de 7 places d’agent de la Policia Local integrades a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe Policia Local, grup c, subgrup C2 de titulació


Descarregar PDF

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament