• Webs Municipals  

Inici Tràmits i gestions Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges

publicat el 10/08/2017

Descripció

Aquest procediment regula i fixa els criteris i els procediments de sol•licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Amposta dirigides a la rehabilitació del parc privat existent d’habitatges i d’edificis d’habitatges ubicats on marqui la convocatòria destinats principalment a residència habitual i permanent, per tal d’incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà, dins els límits pressupostaris previstos, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta.

Qui el pot demanar?

Les subvencions podran ser concedides a una sola persona física o jurídica que actuï en el seu propi nom i interès, copropietaris de la mateixa finca, a les comunitats de propietaris, a les agrupacions de comunitats de propietaris, que actuïn conjuntament, a propietaris únics d’edificis d’habitatges, havent de comparèixer, en tot cas, totes les persones interessades sota una sola representació.

Període de l’any en què es pot demanar

Segons marqui la convocatòria.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació d’instàncies s’indicarà a la preceptiva convocatòria.

Requisits previs

Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

 1. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i l’Ajuntament. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol•licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 3. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 5. Haver presentat amb caràcter previ a l’inici de les actuacions objecte de subvenció, la documentació que consta a la clàusula setena d’aquestes bases, referent a la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.
 6. Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.
 7. No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol•licitud d’ajuts, ni d’haver rebut el comunicat tècnic inicial previst en l’article sisè d’aquest document.
 8. Resten expressament excloses d’aquests ajuts les actuacions definides com a gran rehabilitació en l’article 3 h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge.

Els beneficiaris han de complir els requisits tècnics següents:

Les actuacions han d’estar sotmeses a la legalitat urbanística i paisatgística, a l’autorització o llicència municipal d’obres o al règim de comunicació prèvia, i tenir coherència tècnica i constructiva.

L’obtenció de la llicència d’obres, en el cas que sigui preceptiva, és un requisit necessari però no suficient per obtenir els ajuts regulats en aquestes bases. A més de la llicència d’obres caldrà complir els requisits tècnics fixats com a obligatoris en l’informe previst en l’article sisè d’aquestes bases reguladores i en les convocatòries que es realitzin. El no compliment d’aquests requisits serà causa de denegació de la subvenció de l’actuació corresponent.

Per acollir-se als ajuts és necessari que, prèviament, l’edifici tingui seguretat estructural o l’aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.


Requisits que han de complir els immobles:

 1. Que estiguin ubicats al terme urbà d’Amposta, dintre de l’àmbit d’actuació que es delimiti a la convocatòria.
 2. Que no siguin propietat de entitats bancaries o empreses vinculades al sector bancari.
 3. En el cas de persones jurídiques que promoguin actuacions de rehabilitació de façanes en els habitatges, l’import de la inversió objecte d’aquestes bases sigui igual o superior a la meitat base imposable positiva de l’impost sobre societats de l’exercici en que s’atorgui l’ajut. En el supòsit d’adaptacions interiors dels habitatges destinada a facilitar la mobilitat de les persones, l’import de la inversió objecte d’aquestes bases sigui igual o superior a la meitat base imposable positiva de l’impost sobre societats de l’exercici en que s’atorgui l’ajut.
 4. Els edificis i habitatges per als quals s’hagin concedit ajuts segons aquestes bases no poden rebre nous ajuts pel mateix tipus d’ actuació fins que hagin transcorregut deu anys a comptar des de la data de resolució de concessió.

Preu/Taxa

No n’hi ha.

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals

Documentació a aportar

A la comunicació prèvia la documentació a presentar a l’Ajuntament serà la següent:

 • Identificació de la persona, adreça, domicili fiscal i el d’on es pretén realitzar la inversió. Informació relativa al Projecte de inversió, incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte, els objectius a aconseguir. Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses, la quantia de l’ajut que se sol•licita i el detall de les fonts de finançament. En cas que per la llicència no sigui preceptiu aportar un projecte, o que per l’actuació no sigui preceptiu l’obtenció d’una llicència caldrà aportar memòria tècnica i pressupost detallat (amidament * preu unitari), amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d’actuació per a la qual es sol•liciten els ajuts. Identificació del beneficiari, Adreça, domicili fiscal i el d’on es pretén realitzar la inversió.
 • La sol•licitud de la llicència d’obres, l’obtenció de la llicència, el pagament de les taxes de la llicència, la informació relativa al Projecte de inversió, incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte, els objectius a aconseguir, el pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses, la quantia de l’ajut que se sol•licita i el detall de les fonts de finançament es consultaran d’ofici.
 • Memòria descriptiva i gràfica (fotografies) de l’immoble objecte de inversió previ a l’inici de la inversió. Referència cadastral de l’immoble/s on es faci la inversió. En el cas de façanes exteriors la fotografia haurà de contemplar la façana en la seva totalitat.
 • Acreditació de propietat o d’us de la finca o local on es desenvolupa la inversió.
  •  Si es tracta de comunitats de propietaris:
   • Document d’identificació de la Comunitat (NIF).
   • Certificat de l’acta de la Comunitat on s’aprovin les obres respecte de les que es demana l’ajut econòmic, i de nomenament d’un representant de la Comunitat de Propietaris, degudament signat.
  • Si es tracta de propietats verticals (persones físiques):
   • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
   • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
   • Acord de la reunió on s’aprovin les obres, respecte de les que es demana l’ajut econòmic, i de nomenament d’un representant dels propietaris a efectes de tramitació d’ajuts.
  • Si es tracta de propietats verticals (persones jurídiques):
   • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
   • NIF de la societat o de la Comunitat de Béns.
   • Document acreditatiu que faculti al representant per actuar i tramitar l’expedient en nom de la societat o de la Comunitat de Béns.
   • En el cas de Comunitats de Béns, constitució de la Comunitat de Bens.
  • Si es tracta d’habitatges individuals:
   • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
   • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
   • Acreditació dels ingressos de la unitat familiar. Aquests ingressos es podran acreditar mitjançant el certificat d’imputacions realitzat per l’Agència Tributària.
   • Nomenament, si s’escau, d’un representant dels propietaris a efectes de tramitar
   • En cas que l’ajut el sol•liciti el propietari d’un habitatge llogat haurà d’aportar el contracte de lloguer i acreditar en finalitzar les obres que l’habitatge segueix llogat a la mateixa unitat familiar.
   • En cas que qui sol•liciti l’ajut sigui el llogater haurà d’aportar l’autorització del propietari per fer les obres.
 • Informe d’avaluació de l’edifici que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació i ha de contenir : l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE) que analitza i qualifica el seu estat de conservació, i l’informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat
  • Part I: Revisió tècnica de l’estat de conservació de l’edifici (ITE). En cas d’edificis unifamiliars i/o habitatges individuals, aquesta part podrà ser substituïda per la cèdula d’habitabilitat vigent. (L’ITE tant sols és obligatori per a edificis acabats fins l’any 1991)
  • Part II: Determinació de les condicions bàsiques d’accessibilitat.
  • Part III: Certificat d’eficiència energètica.

A la sol•licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

 • DNI o NIF dels sol•licitants i, si s’escau, dels qui n’ostentin la representació, acreditant aquesta.
 • Còpia de l’ofici conforme van presentar al Registre General d’aquest Ajuntament la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.
 • Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol•licitud, el programa al qual s’acull, la quantia sol•licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol•licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’han sol•licitat
 • Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat. Donar compliment a l’art 14 de la Llei 39/2105, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques segons model. Disposar i acreditar tenir certificat signatura electrònica als efectes de notificacions vigent. Disposar de certificat digital reconegut i classificat per CATcert-Agència.
 • Autorització expressa per la qual es faculta l’Ajuntament, en qualsevol moment fins al pagament de l’ajut, a verificar la veracitat de les dades declarades. Autorització a l’Ajuntament d’Amposta per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics.
 • Declaració jurada de que compleix amb la totalitat dels requisits necessaris per sol•licitar la subvenció
 • Memòria d’actuació justificativa del compliment de la inversió. Ha de contenir una relació descriptiva i memòria gràfica (fotografies) de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts subvencionades.
 • Memòria econòmica o compte justificatiu. S’ha de presentar:

Relació classificada del les despeses i inversions de la inversió subvencionada amb identificació del creditor i del document, import, data d’emissió, i en el seu cas data de pagament. La declaració de justificació de les despeses i la relació ordenada i numerada dels justificants de les despeses incorregudes en la realització de la inversió subvencionada acompanyada de les factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments. Relació de factures i la documentació acreditativa del pagament. Extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament. No s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol•licitant a la proveïdora. Tampoc s’admetran els obtinguts mitjançant internet si no estan validats per l’entitat bancària. No s’admetran justificants de pagaments fets en efectiu.

 • Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb la indicació de l’import i procedència

 • Certificats d’estar al corrent de d’obligacions tributàries i amb la Seguretat social, i amb l’Ajuntament d’Amposta
 • Copia dels darrers comptes anuals presentats al registre mercantil i/o impost de societats per a les entitats amb personalitat jurídica, darrera declaració de la renda per a les persones físiques.
 • Document bancari de titularitat del compte segons model aprovat i publicitat a la pagina web de l’Ajuntament d’Amposta (www:amposta.cat) validat per entitat bancària.
 • Certificat final d’obra signat del tècnic competent.

Normativa

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
 • Bases reguladores per a la concessió de subvencions per la rehabilitació d’habitatges.

Termini de Resolució

El termini màxim per resoldre les sol·licituds de subvenció serà el que es fixi en la convocatòria, i en cap cas podrà ser superior als 6 mesos des de l’aprovació de la convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu, excepte informe tècnic que serà positiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”.
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.


Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”. Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament