• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Ajuts en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats

Ajuts en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats

publicat el 11/10/2017

Descripció

Aquest procediment regula la concessió de l’ajut que atorga l’Ajuntament d’Amposta dirigit a fomentar la implantació, modernització i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta, dins els límits previstos, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta.

Qui el pot demanar?

Persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial o de serveis

Període de l’any en què es pot demanar

Segons convocatòria.

Termini de la sol·licitud

El termini de presentació d’instàncies s’indicarà a la preceptiva convocatòria.

Requisits previs

 • Que estigui ubicat al terme municipal d’Amposta.
 • Que els Immobles estiguin afectats exclusivament a l’activitat obert al públic.
 • Micro-empresa o Petita empresa: entenent com a tal la que ocupi a 8 o menys treballadors i tingui un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros. Per el càlcul de la mitjana de plantilla es consideraran els treballadors i les treballadores per any a jornada completa. En el cas de persones treballadores amb jornada parcial el seu còmput serà proporcional a les hores treballades.

 • Que la superfície de l’establiment no superi els 300 metres quadrats de superfície afectes a l’activitat (per al càlcul de les superfícies s’estarà al que consti al cadastre).
 • Que no estigui vinculada o participada en mes d’un 25 % per empreses que no reuneixin algun dels requisits anteriorment exposats (escriptura de constitució i estatuts).
 • La seva activitat principal tindrà que estar emmarcada dins els epígrafs objecte de l’ajut que en cada convocatòria es fixi.
 • Les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat, sempre que prèviament a la resolució de la subvenció s’hagi comunicat a l’Ajuntament l’alta de l’activitat econòmica en aquest municipi (alta de IAE i declaració responsable llicència d’obertura).
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 • Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
 • Haver presentat amb caràcter previ a l’inici de les actuacions objecte de subvenció, la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada
 • No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 • Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 • Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
 • En el cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Els sol·licitants s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

Preu/Taxa

No n’hi ha.


Documentació a aportar

A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

 1. Memòria de l’activitat amb el següent contingut mínim:
  • Denominació legal i comercial. Adreça, domicili fiscal i el de l’activitat. Objecte social, amb menció al CNAE. Informació relativa al Projecte d’activitat o actuacions, incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte, els objectius a aconseguir. Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament
  • Memòria descriptiva i gràfica (fotografies) del immoble afecte a l’activitat previ a l’inici de la inversió. Referencia cadastral de l’immoble/s on es faci la inversió. Títol de propietat o d’us de la finca o local on es desenvolupa l’activitat.
   • Còpia de la llicència d’activitats atorgada per l’ajuntament o declaració responsable d’iniciar el tràmit.
  • Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s’acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’han sol·licitat
  • Autorització expressa per la qual es faculta  l’Ajuntament, en qualsevol moment fins al pagament de l’ajut, a verificar la veracitat de les dades declarades. Autorització a l’Ajuntament d’Amposta per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics.
   • Declaració jurada de que compleix amb la totalitat dels requisits necessaris per sol·licitar la subvenció
 2. Persones Físiques. Documentació, còpia validada de:
  • DNI/NIF, numero afiliació seguretat social.
  • Vida laboral del beneficiari.
 3. Còpia de la instància conforme van presentar al Registre General d’aquest Ajuntament la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.
 4. Persones Jurídiques. Documentació, còpia validada de:
  • Estatuts de la societat inscrits el registre mercantil. Si fora una societat participada, copia dels estatuts de la societat matriu.

 

Per a la justificació de la subvenció:

 1. Memòria d’actuació justificativa del compliment de l’activitat. Ha de contenir una relació descriptiva i memòria gràfica (fotografies) de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts subvencionats.
 2. Memòria econòmica o compte justificatiu. S’ha de presentar:
  1. Relació classificada del les despeses i inversions de l’activitat subvencionada amb identificació del creditor i del document, import, data d’emissió, i en el seu cas data de pagament. La declaració de justificació de les despeses i la relació ordenada i numerada dels justificants de les despeses incorregudes en la realització de l’activitat subvencionada acompanyada de les factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments. Relació de factures i la documentació acreditativa del pagament. Extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament. No s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitant a la proveïdora. Tampoc s’admetran els obtinguts mitjançant internet si no estan validats per l’entitat bancària.  No s’admetran justificants de pagaments fets en efectiu.
  2. Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb la indicació de l’import i procedència

  3. Certificats d’estar al corrent de d’obligacions tributàries i amb la Seguretat social, i amb l’Ajuntament d’Amposta
  4. Copia dels darrers comptes anuals presentats al registre mercantil i/o impost de societats per a les entitats amb personalitat jurídica, darrera declaració de la renda per als autònoms.
  5. Document bancari de titularitat del compte segons model aprovat i publicitat a la pagina web de l’Ajuntament d’Amposta (www.amposta.cat) validat per entitat bancària.

Normativa

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.

 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.

 • Bases  reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats.

Termini de Resolució

El termini màxim per resoldre les sol•licituds de subvenció serà el que es fixi en la convocatòria, i en cap cas podrà ser superior als 6 mesos des de l’aprovació de la convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

Obtingui més informació a:

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".

 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:

  Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".

  També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.

 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.

 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

  Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 5. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 6. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 7. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.


Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament