Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de transmissió de parada del Mercat Municipal

Sol·licitud de transmissió de parada del Mercat Municipal

Descripció

Amb aquesta sol·licitud es pot demanar la transmissió d’una parada al Mercat Municipal, ja sigui Interior, dels dimarts o dels dissabtes (de la verdura).

Dintre del període de vigència de les llicències ( de 15 anys), l’autorització pot ser transmesa pel temps que resta de vigència a l’autorització inicial que es transmet.

Excepte causa justificada, no es podrà transmetre abans que transcorrin 1 any des de la seva obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de cinc anys en cas que es reincorpori a l’activitat professional.

La transmissió únicament podrà facultar per a la venda de la mateixa classe d’articles comercialitzats pel titular cedent, excepte que raons de conveniència en la organització del mix comercial aconsellen admetre una altra tipologia de producte.

Per a poder perfeccionar la transmissió es necessari que l’adquirent acrediti complir tots els requisits exigibles per al desenvolupament de l’activitat que fixi la normativa vigent i el Reglament del Mercat o de la venda no sedentària d’Amposta.

En cas de jubilació, cessament, mort o d’impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar l’activitat per part de la persona titular, tenen dret preferent a la transmissió de l’autorització el cònjuge o parella de fet, els fills, els empleats i altres familiars que hagin col·laborat amb el titular en l’activitat. En els casos de dissolució i cessament en l’activitat d’una persona jurídica tenen dret preferent a la transmissió de les autoritzacions de què fora titular, aquelles persones que hagin exercit la venda per compte i en nom d’aquesta.

En cas de renúncia a una autorització sense que existeixi voluntat de transmissió d’aquesta, l’Ajuntament aplicarà el procediment previst per a la provisió de vacants en el Reglament.

Qui el pot demanar?

Qualsevol titular d’una llicència al Mercat Municipal.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

 • Tenir la perceptiva llicència d’ocupació del Mercat Municipal d’Amposta en vigència.
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament.
 • Pagar la taxa corresponent a cada cas concret per a la transmissió.
 • Aportar tota la documentació requerida.

Preu/ Taxa

La transmissió, l’atorgament inicial de l’autorització o la renovació de l’autorització estarà subjecta al pagament de la taxa corresponent establint-se tres supòsits:

1. Transmissió per mort o jubilació de la persona titular o dissolució de la persona jurídica titular de la llicència

 • Si la transmissió es fa a favor del cònjuge, fills o col·laterals fins el 4t grau de consanguinitat, o socis de l’entitat jurídica, la taxa per expedició de documents aplicable serà de 100,00 €.
 • Si la transmissió es fa a favor d’un tercer, la taxa per expedició de documents aplicable serà de 150,00 €.

2. Transmissió per situacions sobrevingudes del seu titular com poden ser els casos d’incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions anàlogues degudament acreditades

 • Si la transmissió es fa a favor del cònjuge, fills o col·laterals fins el 4t grau de consanguinitat, la taxa per expedició de documents aplicable serà de 150,00 €.
 • Si la transmissió es fa a favor d’un tercer, la taxa per expedició de documents aplicable serà de 200,00 €.

3. Transmissió per cessament voluntari del seu titular, sempre que hagi transcorregut 1 any des de la seva obtenció

 • Si la transmissió es fa a favor del cònjuge, fills o col·laterals fins el 4t grau de consanguinitat, la taxa per expedició de documents aplicable serà de 200,00 €.
 • Si la transmissió es fa a favor d’un tercer, la taxa per expedició de documents aplicable serà de 250,00 €.

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals

Documentació a aportar

En cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit.

Els documents a aportar són els següents:

Documents de la persona sol·licitant (transmetent):

 • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència). En cas de tràmit electrònic aquesta autenticació és implícita amb l’ús del certificat electrònic.
 • Còpia de la Llicència d’ocupació.
 • Informe o certificat d’ OGT confirmant que no té deutes esdevinguts de la seva parada amb l’ajuntament.

En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau):

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència) (si s’escau).
 • Document acreditatiu de la representació (formulari PDF d’atorgament de representació INS148, poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

Documents a aportar per part de la persona a la que se li transmet la parada:

L’Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual del domicili per comprovar la veracitat de les dades.

Normativa

 • Reglament del Mercat Municipal d’Amposta (consultar pàgina d’ordenances i reglaments).
 • Reglament de la venda no sedentària a la ciutat d’Amposta (consultar pàgina d’ordenances i reglaments).
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
 • Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de subvencions.

Termini de Resolució

Tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 21 de la llei 39/2015).

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Sol·licitud presencial

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a la Oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament d’Amposta (OAC), situada a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial - descarregar sol·licitud (INS192, PDF)

Formularis i documents addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència). En cas de tràmit electrònic aquesta autenticació és implícita amb l’ús del certificat electrònic.
 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).
 • Dues fotografies de carnet (del titular i dels treballadors en cas que n’hi hagi).
 • Contracte de treball dels treballadors (si n’hi ha).
 • Carnet de manipulador d’aliments si la venta està relacionada amb aliments (si s’escau).
 • Rebut de pagament de l’IAE o tribut que el substitueixi en tot cas.
 • Declaració de l’alta al cens de l’IAE.
 • Alta a la Seguretat Social (del titular i dels treballadors en cas que n’hi hagi, si s’escau).
 • Vida Laboral (del titular i dels treballadors en cas que n’hi hagi, si s’escau).
 • Assegurança de responsabilitat Civil.
 • Certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social (del titular i dels treballadors en cas que n’hi hagi).
 • Certificat de no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta (s’ha de demanar a l’Oficina de Gestió Tributària) o bé emplenar el formulari d’autorització d’obtenció de dades d’altres administracions (formulari INS125).
 • Declaració responsable Mercat Municipal (formulari INS193).
 • Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA de l’Ajuntament d’Amposta (català-castellà) (formulari PDF INS179).
 • En cas de ser societat, l’escriptura de constitució (si s’escau).

Sol·licitud telemàtica

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 6. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 7. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s de sol·licitud a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Altres formulari/s i documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).
 • Dues fotografies de carnet (del titular i dels treballadors en cas que n’hi hagi).
 • Contracte de treball dels treballadors (si n’hi ha).
 • Carnet de manipulador d’aliments si la venta està relacionada amb aliments (si s’escau).
 • Rebut de pagament de l’IAE o tribut que el substitueixi en tot cas.
 • Declaració de l’alta al cens de l’IAE.
 • Alta a la Seguretat Social (del titular i dels treballadors en cas que n’hi hagi, si s’escau).
 • Vida Laboral (del titular i dels treballadors en cas que n’hi hagi, si s’escau).
 • Assegurança de responsabilitat Civil.
 • Certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social (del titular i dels treballadors en cas que n’hi hagi).
 • Certificat de no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta (s’ha de demanar a l’Oficina de Gestió Tributària) o bé emplenar el formulari d’autorització d’obtenció de dades d’altres administracions (formulari INS125).
 • Declaració responsable Mercat Municipal (formulari INS193).
 • Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA de l’Ajuntament d’Amposta (català-castellà) (formulari PDF INS179).
 • En cas de ser societat, l’escriptura de constitució (si s’escau).

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies