• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants municipals d’Amposta (curs 2021-22)

Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants municipals d’Amposta (curs 2021-22)


El termini de sol·licitud és del 10 al 21 de maig de 2021.

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la preinscripció a les llars d’infants municipals d’Amposta.

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Oferta inicial de places: del 5 al 7 de maig.
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 10 al 21 de maig.
 • Llistat de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny.
 • Període de reclamacions: del 2 al 8 de juny.
 • Sorteig en cas d’empat: entre el 9 i l’11 de juny (data exacta a determinar).
 • Llista ordenada: 15 de juny.
 • Matriculació: del 16 al 22 de juny (a l’Oficina de Gestió Tributària).

Criteris de prioritat i documentació que ho acredita

Aplicació dels criteris de prioritat generals

Els criteris de prioritat generals són els següents:

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·lici tat, o si el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballen, s’obtenen 40 punts. Aquest és el cri teri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o mare hi treba lla, també obté aquesta puntuació. La puntuació també s’aplica quan els germans estan escolaritzats en centres d’infantil o secundària adscrits al l’escola bressol o llar d’infants a la què es vol accedir.
 • Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
  Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies: 
  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
   Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
   Documentació: Volant empadronament, còpia de contracte, certificat d’empresa emès per a aquest efecte. En cas dels treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris ( model 036 i 037)
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.  Quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
  Documentació: Acreditació de ser beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
  Documentació: Fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten certificats d’altres comunitats autònomes. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% les pensionistes de la seguretat social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Aplicació del criteri de prioritat complementari

De criteri complementari, només n’hi ha un:

 • Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals. Quan l’infant forma part d’una família monoparental o bé d’una família nombrosa sumarà 15 punts addicionals.
  Documentació: Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.
  Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris de prioritat generals com del complementari s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Assignació de plaça

Un cop determinada la pertinència o no d’atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Cada escola ordena totes les sol·licituds que ha rebut segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s’aplica el criteri de prioritat complementari.

Finalment, si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s’ordenen a partir d’un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.

Documentació a aportar

Els documents a aportar són:

 • Sol·licitud degudament emplenada.
 • DNI, NIE o PASSAPORT del pare i mare o tutor i tutora i el de l’alumne (si en té).
 • Llibre de família.
 • Llibre de vacunes.
 • Targeta Sanitària.
 • Si al formulari indiqueu que compliu algun dels criteris de prioritat, també s’ha d’enviar el document que ho acrediti (com per exemple el volant d’empadronament, podeu consultar els criteris de prioritat a dins del formulari de sol·licitud).

Més informació

Podeu consultar més informació a la pàgina de Preinscripcions del departament d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta.

Com es pot sol·licitar?

Telemàticament (preferentment):

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

   1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Sol·licitud online (descarregar PDF i enviar per email)".
   2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
    • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
    • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
   3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
   4. Envïi un correu electrònic a sequieta@amposta.cat o a gruneta@amposta.cat, adjuntant el formulari PDF de sol·licitud i tota la documentació requerida.
Sol·licitud online (descarregar PDF INS165 i enviar per email)

Formulari/s addicionals a adjuntar al correu electrònic:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Enviar per correu electrònic la sol·licitud i la documentació requerida (al centre escollit com a primera opció):

Presencialment:

La preinscripció es farà preferentment de manera telemàtica (consulteu les instruccions més amunt). En cas d’haver-la de fer presencialment, cal demanar cita prèvia al centre que es triï com a primera opció:

   1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
   2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
    • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
    • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
   3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
   4. Demanar cita prèvia al centre escollit com a primera opció:
   5. El dia i hora que li hagin assignat haurà de lliurar presencialment la sol·licitud i la documentació al centre escollit.
Tramitació presencial (descarregar PDF INS165)

Demanar cita prèvia al centre escollit com a primera opció:

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament