Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de llicència urbanística

Sol·licitud de llicència urbanística

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència d’obres.

A continuació es detallen els supòsits que estan sotmesos al règim de llicència d’obra, segons l’article 187 del text refós de la Llei d’urbanisme:

 • La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
 • Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
 • La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
 • La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
 • La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.
 • L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
 • Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
 • La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
 • Actuacions subjectes a comunicació prèvia quan es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte que estiguin emparades per un projecte d’actuació urbanística o un pla urbanístic que no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 • L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
 • El canvi dels edificis a un ús residencial.
 • Els usos i les obres provisionals.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

No n’hi ha

Preu / Taxa

El que marca l’Ordenança Fiscal núm. 11 - Taxa per la concessió de llicències urbanístiques (podreu trobar-la a l’apartat d’ordenances fiscals).

Mitjans de pagament

Efectiu o transferència bancària

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Sol·licitud de llicència urbanística (formulari pdf INS044).
 • Documentació identificativa de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).
 • Fotografia.
 • Projecte tècnic per duplicat.
 • Assumeix director d’obra.
 • Nomenament contractista.
 • Assumeix director execució de l’obra.
 • Document acceptació del gestor de residus autoritzat.
 • Fotocòpia del rebut IBI.
 • Estudi seguretat i salut, si s’escau.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut, si s’escau.
 • Projecte ICT, si s’escau.
 • Liquidació provisional taxes.

Normativa

 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, al terme municipal d’Amposta.
 • Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
 • Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 • Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Termini de Resolució

Tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Silenci administratiu

Negatiu

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (OAC - Oficina d’Atenció al Ciutadà), situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (formulari PDF INS044)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haurà d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies