Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de llicència d’instal·lació d’una grua

Sol·licitud de llicència d’instal·lació d’una grua

publicat el 19/11/2018

Descripció

Mitjançant aquest tràmit les persones físiques o jurídiques poden sol·licitar una llicència d’instal·lació de grua.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/ada i acreditat/ada.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

  No n’hi ha.

  Preu/Taxa

  El que marca la Ordenança 21 Fiscal - Taxa ocupació terrenys amb material construcció.

  Mitjans de pagament

  Efectiu o transferència bancària.

  Documentació a aportar

  Grua torre autodesplegable amb moment nominal comprés entre 15 kN.m i 170 kN.m:

  • Fitxa tècnica de la grua.
  • Declaració "CE" de conformitat o certificat de fabricació.
  • Plànols de situació i d’emplaçament.
  • Informe d’inspecció d’un O.C.A. (darrera en vigència).
  • Document de lliurament de lagrua signat per l’empresainstal·ladora i l’usuari.
  • Contracte de conservació amb empresa autoritzada per a tot el temps de permanència de la grua enl’emplaçament.
  • Documentació a presentar un cop obtinguda la llicència, muntada la grua i abans de la posada en marxa.

  Documentació a presentar per a l’obtenció de la llicència d’instal·lació de grua no inclosa en l’apartat anterior.

  • 2 còpies visades del projecte, amb aquest contingut mínim:
   • Plànol d’emplaçament amb radi de gir de la grua i la seva relació amb els edificis veïns.
   • Ocupació de via pública que es fa, grafiant els tancaments i acotant els espais de pas per a vianants i vehicles, així com la senyalització envers a aquests.
   • Especificar la llicència d’edificació a la que l’instal.lació donarà servei.
   • Justificar el compliment de les disposicions legals de compliment obligatori, senyalades a l’últim apartat.
  • Estudi de seguretat i salut.
  • Certificat actualitzat, on s’expliciti que la grua reuneix les condicions tècniques de seguretat per a la seva instal·lació.
  • Nomenament director/a de l’execució d’obra.
  • Documentació a presentar un cop obtinguda la llicència, muntada la grua i abans de la posada en marxa:
   • CERTIFICAT visat i signat pel tècnic/a director/a que ha dirigit el muntatge, on s’expliciti que l’instal.lació esmentada s’ha acabat correctament, que s’ajusta al projecte amb el que s’ha obtingut la llicència, que compleixamb la Normativa vigent i que s’han fet i superat les proves prèvies de funcionament.
   • Tramitar l’autorització de la instal·lació de la grua al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, un cop presentat el certificat final d’obra a l’Ajuntament i aportar CÒPIA DE L’AUTORITZACIÓ a l’Ajuntament

   Normativa

   • RD 2291/1985, de 8 de novembre - Reglament d’aparells d’elevació i manutenció.
   • RD 836/2003, de 27 de juny - Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-2.
   • RD 842/2002, de 2 de agost - Reglamento electrotécnico para la baja tensión.
   • Norma UNE 58.101 - Condicions de resistència i seguretat de les grues torre desmuntables per a obres.
   • RD 1627/1997, de 24 d’Octubre - Estudi de seguretat.

   Termini de Resolució

   Dos mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

   Silenci administratiu

   Negatiu.

   Normativa del silenci administratiu

   • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
   • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

   Vies de reclamació

   Les ordinàries del procediment administratiu.

   Com es pot sol·licitar?

   Presencialment:

   1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
   2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
    • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
    • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
   3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
   4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
   Tramitació presencial (descarregar PDF)

   Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

   • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

   Telemàticament:

   Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

   1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
   2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
    • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
    • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
   3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
   4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
   5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
   6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

   Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
   Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


   Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


   Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
   Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies