Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de fraccionament o ajornament o compensació

Sol·licitud de fraccionament o ajornament o compensació

publicat el 02/10/2018

Descripció

Mitjançant aquest tràmit els subjectes passius podran sol·licitar el fraccionament, ajornament o compensació del deute tributari.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

  Tenir un deute tributari de tributs gestionats amb l’Ajuntament d’Amposta.

  Preu/Taxa

  No en té.

  Documentació a aportar

  Els documents a aportar són, en tots els casos:

  • DNI, NIE o passaport originals, per facilitar la identificació de l’interessat.

  Els documents a aportar en cas fraccionament o ajornament:

  • Certificat bancari del compte del deutor.
  • Declaració de responsable de no disposar de béns o d’altres béns dels disposats en garantia.

  Normativa

  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

  • Reglament Orgànic Municipal

  Termini de Resolució

  Sis mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

  Silenci administratiu

  Negatiu.

  Normativa del silenci administratiu

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

  • Real Decreto Legislatiu 2/2004, de 5 de març, por el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre , General Tributària.

  • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, por el que s’aprova el Reglament General de Recaptació.

  • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, por el que s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.

  Termini de resolució

  6 mesos

  Silencia administratiu

  Negatiu.

  Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

  Vies de recurs

  Les ordinàries en via administrativa i les reclamacions econòmic-administratives en matèria tributària.

  Com es pot sol·licitar?

  Presencialment:

  1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
  2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
   • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
   • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
  4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

  Telemàticament:

  Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

  1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
  2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
   • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
   • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
  4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
  5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
  6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies