Inici Serveis i tràmits Sol·licitud per agrupar els tributs municipals de BASE i fraccionar el pagament

Sol·licitud per agrupar els tributs municipals de BASE i fraccionar el pagament

publicat el 11/01/2018

Els contribuents interessats de sol·licitar aquest nou servei de cara a l’any 2018 poden fer-ho fins al proper 31 de desembre via telemàtica a la web de BASE, www.base.cat, en qualsevol de les 39 oficines de Base repartides pel territori, o bé a les Oficines de l’Ajuntament.

Descripció

El Compte de Pagament Personalitzat facilita el pagament en 9 mensualitats (del febrer a l’octubre) dels tributs en venciment periòdic i període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d’un exercici, corresponents a:

 • Impost d’Activitats Econòmiques
 • Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana)
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 • Taxa de recollida d’escombraries


Qui el pot demanar

Tot subjecte passiu dels objectes es podrà incorporar amb aquest sistema si compleix els requisits.
No es podrà acollir en aquest sistema, els qui tinguin els tributs com a tercer.

Termini de la sol·licitud

La sol·licitud haurà de presentar-se com a màxim el 31 de desembre, per acceptar-se la inclusió en l’expedient de Pagament Personalitzat de l’any següent.

Requisits previs

 • L’import mínim del total de rebuts ha de ser de 300 €.
 • No tenir deute pendent en període executiu, llevat que aquest deute estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de baixa.
 • El sol·licitant ha de ser el subjecte passiu dels rebuts a incloure en l’expedient de Pagament Personalitzat.
 • Domiciliació dels pagaments. El titular del compte ha de ser necessàriament el mateix obligat tributari.
 • El sol·licitant ha d’indicar en el moment d’emplenar la sol·licitud els objectes que vol excloure de l’Expedient de Pagament Personalitzat.

Clàusules legals

 • Els objectes poden ser els emesos per un o més municipis.
 • L’acolliment al sistema de Pagament Personalitzat a terminis, es prorrogarà automàticament pels exercicis següents, sempre que l’interessat no hi renunciï de forma expressa i continuï complint els requisits.
 • Els pagaments totals o parcials es podran realitzar sempre i quan els rebuts estan al cobrament, segons el calendari específic.
 • Els nous objectes tributaris s’incorporaran automàticament al sistema de pagament Personalitzat.
 • Si la regularització resultés negativa, la devolució de l’excés es realitzarà d’ofici al mateix compte corrent des del qual s’han efectuat els pagaments mensuals.

Preu/ Taxa

Import dels pagaments mensuals

 • La primera quota mensual es carregarà al compte del sol·licitant en el mes de febrer i la darrera al mes d’octubre.
 • Quan BASE tingui els imports correctes de cada tribut per l’exercici actual, regularitzarà la quota mensual en les mensualitats de setembre i octubre.
 • Sense cost ni interessos.

Efectes de l’incompliment

L’impagament de qualsevol dels terminis suposarà la pèrdua automàticadel dret a gaudir d’aquest sistema de pagament, passant a regir-se pel sistema general de pagament i, per tant, havent-se de liquidar el deute dintre del període voluntari establert per cada tribut si aquest encara no s’hagués esgotat, o en període executiu en cas contrari.

Documentació a adjuntar per l’interessat/ada

 • Acreditació de la identificació del sol·licitant i del representant legal (si n’hi ha), mitjançant la documentació en vigor.
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si s’escau.
 • Per la sol·licitud d’alta de pagament personalitzat (Model 114), la fotocòpia de la llibreta bancària del compte IBAN o document que n’acrediti la titularitat.
  Si necessiteu més espai per a escriure informació podeu utilitzar l’imprès Model 902.

Models normalitzats

Documentació necessària

 • Acreditació de la identificació del sol·licitant i del representant legal (si n’hi ha), mitjançant la documentació en vigor.
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si s’escau.
 • Per la sol·licitud d’alta de pagament personalitzat (Model 114), la fotocòpia de la llibreta bancària del compte IBAN o document que n’acrediti la titularitat.

Si necessiteu més espai per a escriure informació podeu utilitzar l’imprès Model 902.

Com es pot sol·licitar?

 • Presencial

  Podeu presentar el document en qualsevol de les oficines de Base-Gestió d’Ingressos o bé a les oficines de l’Ajuntament.
 • Correu Postal

  A les adreces de qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos o bé al registre general de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
 • Tramitació online

  També podeu realitzar aquest tràmit a la Seu electrònica de BASE.
  ATENCIÓ: Abans de fer clic a l’enllaç ha de disposar d’un certificat digital vàl·lid ja carregat.

Més informació

Podeu trobar tota la informació a www.base.cat

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies