Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de beneficis fiscals de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i sobre la llicència d’obres

Sol·licitud de beneficis fiscals de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i sobre la llicència d’obres

Descripció

Bonificacions pel preceptiu pagament de la taxa per la llicència d’obres i l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, en els següents casos:

 • Incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar:

  Bonificació de fins al 95%

 • Construccions, instal·lacions i obres específiques necessàries per afavorir l’accés i habitabilitat dels discapacitats

  Bonificació del 90% per aquella part del projecte que afecti únicament a aquest fet.

 • Foment de l’ocupació (especial interès o utilitat pública)

  Bonificació de fins un 90% atent a la mitjana de la plantilla de personal de l’empresa.

  Plantilla mitjana

  Bonificació fora de polígons

  Bonificació polígons

  1 sol treballador

  50,00%

  75,00%

  De 2 a 5 treballadors

  68,00%

  81,75%

  De 6 a 10 treballadors

  80,00%

  86,25%

  D’11 a 25 treballadors

  87,00%

  88,88%

  Més de 25 treballadors

  90,00%

  90,00%

 • Històric-artístiques i culturals (especial interès o utilitat pública)

  Bonificació de fins un 95%

  • Per obra nova o de rehabilitació a la ciutat vella (casc antic).

  • Per obra nova o rehabilitació al Barri del Grau, delimitat pels carrers Buenos Aires, Canal de la Dreta, Tarragona, Palau i Quer, i Dos de Maig quan:

   • Les obres s’han d’efectuar sobre una edificació que tingui, al menys, 40 anys.

   • Han de destinar-se a habitatge.

  • Per aquelles actuacions que siguin realitzades per entitats sense afany de lucre, degudament inscrites al registre d’entitats d’aquest Ajuntament i que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, i sempre i quan destinen els seus recursos que genera el seu patrimoni a l’objecte social de l’entitat.

Qui el pot demanar?

Qualsevol obligat tributari subjecte a aquesta taxa i tribut.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

Per tal de gaudir de la bonificació esmentada serà necessari que el subjecte passiu la sol·liciti en el moment de presentar la corresponent sol·licitud de llicència o comunicació prèvia d’obres, construccions o instal·lacions. En qualsevol cas, les sol·licituds de bonificacions que es presentin amb posterioritat a la sol·licitud de llicència o comunicació, així com amb posterioritat a la finalització de les obres, construccions o instal·lacions, es consideraran extemporànies.

Requisits previs

No n’hi ha.

Preu/ Taxa

Aquest tràmit no té taxa associada.

Mitjans de pagament

No aplica.

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència) (si s’escau).
 • Document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

En el cas d’incorporació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar:

 • Llicència d’obres o comunicació prèvia realitzada al departament d’obres.
 • Declaració responsable vinculada amb la sol·licitud de bonificació fiscal de la taxa i l’ICIO per a sistemes de l’energia solar (INS207).
 • Factures de la instal·lació segellades per l’empresa instal·ladora.
 • Certificat d’homologació dels components instal·lats per l’òrgan competent de la Generalitat.
 • Memòria descriptiva o del disseny de la instal·lació:
  • En el cas d’incorporació de sistemes solars tèrmics adjuntar també:
   • Certificat d’homologació dels col·lectors solars tèrmics.
   • Certificat final i d’especificacions tècniques de la instal·lació per a l’aprofitament d’energia solar tèrmica signada per l’instal·lador o el director de l’obra.
   • Justificant de presentació de la declaració responsable per instal·lacions tèrmiques en edificis en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, si escau.
  • En el cas d’incorporació de sistemes solars fotovoltaics adjuntar també:
   • Justificant de presentació de la sol·licitud de posada en funcionament, o l’autorització administrativa en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, segons el model que correspongui.

En el cas de construccions, instal·lacions i obres específiques que siguin necessàries per afavorir l’accés i habitabilitat dels discapacitats:

 • Llicència d’obres o comunicació prèvia realitzada al departament d’Obres.
 • Documentació acreditativa justificativa de la condició de discapacitat.
 • Memòria descriptiva o del disseny de la instal·lació.

En el cas d’obra nova o rehabilitació de la ciutat vella (casc antic) o Barri del Grau:

 • Llicència d’obres o comunicació prèvia realitzada al departament d’Obres.
 • Memòria descriptiva o del disseny de la instal·lació.

En el cas de foment de l’ocupació:

 • Llicència d’obres o comunicació prèvia realitzada al departament d’Obres.
 • En el cas de ser autònom:
  • L’última quota d’autònom pagada o el certificat de la Seguretat Social.
 • En el cas de tenir treballadors:
  • Contractes de treball de cadascun dels empleats.
  • L’informe de vida laboral de cadascun d’ells.
  • Butlletins de la cotització a La Seguretat Social.

Normativa

 • Ordenança Fiscal núm. 5/2022. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
 • Ordenança Fiscal núm. 11/2022. Taxa per la concessió de llicències urbanístiques.
 • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini de Resolució

Sis mesos a comptar des de la data d’aportació de tota la documentació requerida per a la tramitació de l’expedient. Assenyalar que en cas de no adjuntar tota la documentació requerida no es podrà iniciar el tràmit.

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Sol·licitud presencial

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a la Oficina d’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament d’Amposta (OAC), situada a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial - descarregar sol·licitud (INS206, PDF)

Formularis i documents addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

Sol·licitud telemàtica

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 6. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 7. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s de sol·licitud a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Altres formulari/s i documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies