Inici Serveis i tràmits Sol·licitud d’alta al padró municipal d’habitants

Sol·licitud d’alta al padró municipal d’habitants

Descripció

Alta al Padró Municipal d’Habitants per naixement o canvi de residència de persones procedents d’un altre municipi de l’Estat espanyol o procedents d’altres països.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Estar residint la major part de l’any en el domicili on us voleu empadronar.

Preu/ Taxa

Aquest tràmit no té taxa associada

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals

Documentació a aportar

Documents d’identificació

 • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència).
 • DNI o Passaport o NIE (tots en vigor o sol·licitud de renovació)
 • En el cas de persones estrangeres d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres de l’Espai Econòmic Europeo (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’Acord de Luxemburg) també poden aportar Certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen en vigor.
 • En cas de persones estrangeres no comunitàries també poden aportar targeta de residència en vigor.
 • La cèdula d’inscripció per aquelles persones que no tenen nacionalitat (apàtrides).
 • Els documents provisionals d’identitat de les persones sol·licitants d’asil. No són vàlids els documents provisionals en els que s’especifica que està a l’espera de ser o no admesa a tràmit la petició.
 • Documents d’identitat expedits per la Secretaria d’Estat de les Institucions Penitenciàries per a les persones recloses en les que apareixen un número d’identificació, foto i empremta dactilar.
 • Documents d’identitat consular i acreditació d’organismes internacionals expedits pel Ministeri d’Assumptes exteriors i Cooperació.

En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau)

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència).
 • Document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació - INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

Documentació de l’habitatge

 • Escriptura de propietat de l’immoble o últim rebut de l’IBI pagat al seu nom, o contracte de lloguer acompanyat del darrer rebut de lloguer pagat, o bé, escriptura o sentència d’usdefruit o acceptació d’escriptura d’herència (originals i sense esmenes).
  Al rebut de lloguer ha de constar obligatòriament la data o mensualitat del darrer rebut i alguna d’aquestes dades: nom de la persona propietària del pis o immobiliària, nom de la persona llogatera, número de compte corrent que figura en el contracte o signatura de la part arrendatària, adreça o concepte: lloguer pis.
 • Si la persona que sol·licita l’empadronament no és titular de l’habitatge, haurà d’aportar, a més, el formulari d’autorització d’inscripció en el padró municipal (INS211).
 • En el cas d’empadronament en un habitatge on hi resideixen altres persones:
  • Autorització expressa, signada original, d’una persona major d’edat que ja està inscrita en l’adreça on es demana la inscripció, acompanyada d’una fotocòpia del seu document d’identitat on consti la seva signatura.
  • Autorització del propietari/a de l’habitatge, si la persona interessada no consta al contracte de lloguer i en cas de no ser ascendents o descendents.
 • En cas d’empadronar-se en una fonda, hotel o allotjament col·lectiu:
  • Document original del centre o equipament signat pel seu Director/a; el document ha de portar el segell original del centre.
 • Si l’habitatge és propietat d’una societat:
  • Poders que acreditin que la persona que autoritza l’empadronament representa legalment la societat. Si la persona autoritzant representa la societat en el contracte, no caldrà aportar els poders.
 • Els documents abans esmentats han de ser originals i sense esmenes. En cas que hi hagi alguna correcció, ha de constar-hi la diligència de modificació.

En el cas de menors d’edat

Documentació necessària:

 • DNI/NIE/Passaport (obligatori a partir dels 14 anys), llibre de família, certificat de naixement o resolució de la inscripció de naixement (durant 3 mesos des del seu naixement).

La representació legal de les persones menors: Les persones progenitores que ostentin la pàtria potestat tenen la representació legal dels seus fills/es menors no emancipats, pel que en principi serà suficient amb la presentació del llibre de família o certificat de naixement per acreditar la representació. Si no estan empadronats en el mateix domicili, caldrà analitzar altres documents.

En el cas de separació o divorci, la pàtria potestat s’exerceix per aquella persona amb qui convisqui, per tan les variacions padronals es faran pel progenitor/a que ostenti la guàrdia i custòdia, i s’haurà d’acreditar amb la corresponent resolució judicial.

Exemple: menor que s’empadrona en el domicili on hi ha les persones progenitores: No necessitem document d’habitatge i amb una persona declarant major d’edat: pare, mare, àvia, amic... que faci el tràmit, n’hi ha prou.

En cas que els menors s’empadronin amb només un dels progenitors (en el cas que en tinguin 2):

 • Autorització signada per la persona progenitor/a que no s’empadrona, i fotocòpia document identificatiu (es tractarà de la mateixa manera el cas de la custòdia compartida que no aclareixi amb qui cal empadronar els menors).
 • Resolució judicial ferma de la guàrdia i custòdia del/ de la menor o conveni regulador de la separació signat per les dues persones progenitores. (Les resolucions judicials o els convenis reguladors han de presentar-se amb paper timbrat o oficial).
 • Declaració responsable (declaració jurada) del progenitor/a o tutor/a que ve a fer el tràmit de tenir la capacitat legal per empadronar al menor. (aquesta opció de la declaració jurada no és vàlida en els casos de CD on el menor està empadronat amb una de les dues persones progenitores (o amb totes dues); i ve l’altre persona progenitora i vol empadronar el menor amb ella. En aquest cas ha de portar autorització signada o resolució judicial o informe social.)

Si no es disposa dels documents abans esmentats, existeix la possibilitat de portar un informe original de l’assistent social del lloc de procedència que confirmi la situació familiar especial.

En cas de tutela i/o acolliment per part de l’Administració o persona jurídica, cal un document que acrediti que ostenta la representació del menor: resolució, certificat original del/de la director/a dels centres, document identificatiu del menor i de la persona declarant.

En cas que un menor s’empadroni amb una persona major d’edat que NO sigui cap progenitor/a, cal autorització de les dues persones progenitores, o bé sentència de tutela,acolliment, etc., o informe social en el cas que no es pugui tenir cap altre document.

Cal tenir en compte que mai poden quedar menors sols empadronats excepte que tinguin la consideració d’emancipats o emancipades.

Els menors adoptats/es per persones espanyoles es poden empadronar amb nacionalitat espanyola encara que en la documentació que es presenti consti una altra nacionalitat, si aporten sentència de l’adopció original (amb traducció jurada, si cal), si és que encara no figuren en el llibre de família.

Menors de 18 anys: si estan casats/des significa que estan emancipats/des, per tant, poden fer tràmits sense autorització dels pares. S’acredita amb la inscripció de matrimoni del llibre de família.

Menors, majors de 16 anys: Es reputarà per tots els efectes com a emancipat/a al fill o a la filla major de 16 anys que amb el consentiment dels progenitors visqués independentment del pares. Aquest consentiment es pressuposa.

Qualsevol menor a partir dels 16 anys podrà sol·licitar la modificació de les seves dades padronals, aportant la documentació corresponent.

L’Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual del domicili per comprovar la veracitat de les dades.

Normativa

 • Resolució de 17 de febrer de 2020 i Resolució de 3 de febrer de 2023, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de Resolució

Tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Silenci administratiu

Positiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies