Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Creació de borsa d’Auxiliar de suport centraleta telefònica. Oferta reservada per a persones amb discapacitat

Oferta de treball: Creació de borsa d’Auxiliar de suport centraleta telefònica. Oferta reservada per a persones amb discapacitat

publicat el 21/09/2022

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/09/2022

Nom de l’oferta de treball:

Creació de borsa d’Auxiliar de suport centraleta telefònica. Oferta reservada per a persones amb discapacitat.

Categoria:

AgP-7 (AgP.6)

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Regim intern - OAC

Llocs de treball oferts:

1 plaça, amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/09/2022 al 03/10/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 04/10/2022
 • Període d’al·legacions: 2 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: 07/10/2022

Funcions del lloc de treball:

 • Suport atenció telefònica a la centraleta de l’Ajuntament
 • Informar als usuaris que facin consultes telefònicament
 • Distribució de trucades telefòniques als diferents departaments segons peticions dels usuaris
 • Totes aquelles funcions relacionades amb el lloc de treball

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

Funcionari interí

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

1.157,70 € (per una jornada sencera, amb 14 pagues)

Lloc de treball:

Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Entrevista i valoració de mèrits

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals.
 • Les persones que hagin tingut ja contracte amb l’Ajuntament d’Amposta o qualsevol de les seves empreses públiques, durant un termini superior a divuit mesos dins un període de vint-i-quatre mesos, amb solució de continuïtat o sense, per al mateix lloc de treball o un de diferent amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, seran admesos en el procés de selecció que es convoca i si el superen passaran a formar part de la borsa, però no podran ser contractats fins que la normativa vigent ho permeti,i amb les excepcions que hi contempla d’acord amb l’article 15.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Procés selectiu. concurs-oposició

Fase I. Prova tipus test. 10 punts (per superar aquesta prova caldrà obtenir un mínim de 5 punts). Durada: 60 minuts.

Es realitzarà una prova tipus test amb 10 preguntes. Cada pregunta tindrà 3 opcions de resposta, de les quals una correcta i la resta incorrectes. Cada pregunta contestada correctament sumarà un punt. Les preguntes contestades incorrectament o en blanc no puntuen.

Les preguntes versaran sobre les funcions del lloc de treball i també sobre els següents temes:

 • Funcionament de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament d’Amposta
 • Servei de gestor de cues i serveis de cita prèvia
 • Serveis i tràmits de l’Ajuntament d’Amposta

Tota la informació es pot trobar a la pàgina web de l’ens convocant.

Aquelles persones aspirants que necessitin alguna adequació en temps o mitjans materials específics per a realitzar les proves ho ha de fer constar al moment de presentar la sol·licitud de participació. Només es tindran en compte aquelles sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació directa amb la prova a realitzar. Correspon a l’òrgan de selecció resoldre sobre l’oportunitat i concreció de l’adaptació en funció de les circumstàncies específiques de cada prova selectiva.

Fase II. Valoració de mèrits. 5 punts.

IMPORTANT: La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 5 punts, d’acord amb els següents criteris:

Experiència professional (fins a un màxim de 2 punts):

 • En llocs de treball vinculats al lloc de treball que ens ocupa: 0,006 punts per dia treballat, fins a un màxim de 2 punts.

Formació (fins a un màxim de 3 punts):

 • Per titulacions acadèmiques, relacionades amb el lloc de treball que ens ocupa:
  • CFGM: 1
  • CFGS: 2
 • Per cursos de formació i perfeccionament, relacionats amb el lloc de treball:
  • Per cursos de 8 a 25 hores, 0’20 punts per curs.
  • Per cursos de 26 a 50 hores, 0’30 punts per curs.
  • Per cursos de 51 a 100 hores, 0’40 punts per curs.
  • Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,50 punts per curs.

Els mèrits que es vulguin al·legar s’han de presentar durant el període d’inscripció de les sol·licituds, en fotocòpies dels originals.

Els candidats/es per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i, en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits.

El Tribunal podrà sol·licitar tots els aclariments que estimi oportuns.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies