• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

És aquest el tràmit que busca? Ho pot comprovar aquí

Descripció

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial. Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

 • D’activitat sotmesa a llicència ambiental:
  1. La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.
  2. La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.
 • D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:
  1. La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.
  2. En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica titular d’una activitat o el/la representant legal degudament acreditat/da i autoritzat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de les sol·licituds

La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Requisits previs

 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 • En cas d’activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà informe favorable del Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l’article 21 del Decret 136/2009, d’1 de setembre.

Preu / Taxa

Segons ordenances fiscals.

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI/NIE/Passaport).
 • Document de comunicació d’una modificació no substancial d’una activitat.

En cas d’actuar com a representant legal, a més:

 • Document identificatiu del la persona que actua com a representant legal (DNI/NIE/Passaport).
 • Document justificatiu de la representació (poders notarials, sentència judicial ferma o mandat).

Documentació a aportar en cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Atmosfera:

 • Descripció i identificació dels processos, equips i instal·lacions afectats pel canvi que generen noves emissions o les modifiquen (vehiculades i difuses).
 • Característiques de les emissions vehiculades i difuses, contaminants i mesures correctores associades que estiguin afectades pel canvi.
 • El balanç dels contaminants per tal de justificar l’augment de les emissions totals de l’activitat i la metodologia de l’elaboració d’aquest balanç.

Aigua:

 • Dades del possible increment en el consum o abocament d’aigües i, si s’escau, acreditació de la disponibilitat del recurs.
 • Declaració d’abocament.
 • Dades dels nous focus emissors d’aigües residuals.
 • Granges: pla de gestió de les dejeccions ramaderes del canvi, informat pel DAR
 • Dipòsits controlats o monodipòsits: si hi ha afeccions a noves lleres o s’incrementa la profunditat del vas, cal aportar estudi hidrogeològic i mesures correctores.

Residus:

En el cas de tractar-se de canvis que afecten la producció de residus:

 • Descripció dels canvis que produeixen un increment en la producció de residus.
 • Indicar pels nous residus generats: la descripció, el codi CER, la producció anual (en t/a), el sistema i capacitat màxima d’emmagatzematge, la seva ubicació en un plànol i la destinació final
 • Indicar la producció anual (en t/a) de cadascun dels residus produïts, agrupant-los en perillosos i no perillosos, abans i després de la modificació plantejada (incloent els nous residus generats després de la modificació plantejada). Caldrà prendre com a referència (com a quantitats abans de la modificació) les quantitats indicades en l’Autorització/Llicència ambiental inicial.

En el cas de tractar-se de canvis que afecten a gestors de residus, caldrà aportar, a més:

 • Descripció dels canvis que afecten la gestió dels residus a tractar (increment dels residus, increment de la capacitat de tractament, increment de la capacitat d’emmagatzematge dels residus abans de tractar...).
 • Indicar la capacitat de tractament anual (t/a) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada.
 • Indicar la capacitat d’emmagatzematge (t) del conjunt de residus a tractar, abans i després de la modificació plantejada

Llum:

 • Un informe de les característiques de la nova il·luminació exterior de l’activitat modificada que indiqui: la zona de protecció envers la contaminació lluminosa on s’ubica la instal·lació, les característiques de la llum, de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació, els sistemes de regulació horària, i la justificació d’ús en horari de nit, si escau.

Accidents greus:

En els supòsits d’activitats de l’Annex II afectades pel Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, que aprova mesures de control de riscos inherents als accidents greus en els què intervenen substàncies perilloses o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixin per la normativa de seguretat industrial.

 • Descripció general del canvi projectat.
 • Descripció dels increments/reduccions de substàncies classificades d’acord amb la normativa vigent d’accidents greus que suposarà el canvi.
 • Justificació de la no substancialitat del canvi d’acord amb els criteris fixats a tal efecte per l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial i per comparativa amb la notificació d’accidents greus vigent.

Emissions radioelèctriques:

 • Descripció general del canvi projectat.
 • Alçada de les antenes del sistema radiant.
 • Diagrama de radiació indicant la potencia isotròpica radiada equivalent (W) màxima en la direcció de màxima radiació, la inclinació mecànica més elèctrica i l’azimut de les antenes del sistema radiant. Si es tracta d’un emplaçament en el que operen diverses tecnologies (d’un o diversos o operadors), indicar la PIRE total en les direccions màximes de radiació (en aquells casos en els que es donin les condicions per a tenir encompte l’aportació de més d’un transmissor en alguna direcció, i que són:
  1. Que els azimuts divergeixin menys de 30º
  2. Que la distància entre centre d’antena sigui menor d’1,5 m
  3. Que la distància en planta sigui menor de 3 m
 • Dimensions de cada antena transmissora
 • Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades, amb indicació específica de les freqüència i potències a les que opera
 • Plànol d’emplaçament indicant cota altimètrica corresponent (a escala 1:200)
 • Plànols en planta i alçat de la situació relativa a les edificacions habitades més properes en un radi de 100 metres respecte l’emplaçament. En aquests plànols caldrà dibuixar les figures de protecció corresponents (a escala 1:500).
 • Indicació del nivell de camp elèctric (V/m) i de la densitat de potència mesurats en els tres últims controls efectuats de la instal·lació per donar compliment a un tràmit reglamentari, o en el seu defecte aportació de tres mesures separades en un interval superior a 30 minuts entre les mateixes en un mínim de tres punts de mesura.

Normativa

 • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
 • Ordenança d’intervenció municipal d’activitats d’Amposta.

Termini de Resolució

Dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.

Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució que determina que la modificació no és substancial podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.

Si l’òrgan ambiental considera que la modificació és substancial no es podrà dur a terme fins que s’hagi atorgat una nova llicència.

Silenci administratiu

Positiu. Si transcorre més d’un mes des de la data de la comunicació sense que s’adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès

Quan les modificacions de l’activitat comportin un canvi d’annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l’article 59 d’aquesta Llei i se subjectaran al règim d’intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit disposa d’un formulari online específic per tal de realitzar la seva tramitació:

 1. Faci clic al botó "Tramitació online".
 2. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 3. Emplenar el formulari amb les dades oportunes.
 4. Adjuntar la documentació a aportar.
 5. Emplenar i adjuntar els formularis addicionals, si n’hi ha.
Tramitació online

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament