Inici Serveis i tràmits Llicència d’ús periòdic d’equipaments esportius

Llicència d’ús periòdic d’equipaments esportius

Descripció

Aquest tràmit permet a les entitats del municipi d’Amposta sol·licitar una llicència d’ús periòdic d’equipaments esportius per a entrenaments i/o competició esportiva que durin tota la temporada esportiva o curs escolar.

Qui el pot demanar?

La persona representant de l’entitat interessada.

Període de l’any en què es pot demanar

Del 15 de juny al 15 de juliol. Les sol·licituds presentades fora d’aquest termini seran tingudes en compte però no tindran la preferència de les rebudes en termini.

Termini de la sol·licitud

Abans de l’inici de la temporada.

Requisits previs

Els requisits previs són:

 • Realitzar una de les activitats esportives recollides a l’art. 8 del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals, que són:
  1. Esports d’iniciació.
  2. Esports de competició.
  3. Educació física escolar.
  4. Serveis propis de l’Ajuntament d’Amposta.
  5. Activitat física i esportiva de lleure.
  6. Activitat amb una component de salut.
 • Que l’activitat esportiva duri tota la temporada esportiva o curs escolar.

Preu / Taxa

Segons ordenances fiscals.

Mitjans de pagament

Segons ordenances fiscals

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Sol·licitud de llicència d’ús periòdic d’equipaments esportius municipals.
 • Document acreditatiu del nombre d’esportistes i equips temporada anterior.
 • Document amb la previsió del nombre d’esportistes i equips per a la següent temporada.
 • Calendari de competició de tots els equips i esportistes (abans de l’inici de temporada).

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
 • Ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Reglament d’ús de les instal·lacions esportives de l’Ajuntament d’Amposta.

Termini de Resolució

Tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”.
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.


Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”. Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies