• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

publicat el 02/11/2017

És aquest el tràmit que busca? Ho potcomprovar aquí

Descripció

És el règim d’intervenció municipal al qual els municipis subjecten l’exercici d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

  • Es duen a terme amb motiu de festes segons calendari o revetlles populars.
  • Es duen a terme en espais oberts sense infraestructures fixes de cap tipus

En tots els altres supòsits s’ha de realitzar aquest tràmit a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol dur a terme un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert al públic el seu representant legal. En aquest darrer cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha

Requisits previs

Els requisits previs són:

   • Sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
   • Presentar el pla d’autoprotecció a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció (Hermes) i haver-lo implantat abans de l’inici de l’activitat.
   • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Nota: És necessària l’elaboració i homologació d’un pla d’autoprotecció en els següents casos (annex I Decret de PAU):

 • Espectacles en espais no delimitats a l’aire lliure amb nombre d’assistents previst superior a 2.000 persones i inferior a 20.000 persones.
 • Espectacles en espais delimitats a l’aire lliure amb nombre d’assistents previst superior a 2.000 persones i inferior a 5.000.
 • Activitats en espais no delimitats que siguin considerats d’especial risc.

Cal contractar vigilants de seguretat privada per activitats i espectacles musicals (art. 43 Llei de recreatives) si l’aforament és:

 • Igual o més de 500 persones: 1 vigilant
 • Igual o més de 1000 persones: 2 vigilants
 • Un vigilant per cada 500 persones de més

Cal que hi hagi personal de control d’accés (art. 56) quan l’aforament és:

 • Entre 150 i 500 persones: 2 persones
 • Entre 501 i 1000 persones: 3 persones
 • A partir de 1001 persones: 4 persones i 1 persona per cada 1000 persones de més.

Serveis d’higiene (art. 47.3): Una cabina amb vàter i lavabo per cada 150 persones.

Dispositius d’assistència sanitària (art. 48):

 • Espectacles musicals a partir de 1.000 persones d’aforament: Infermeria o farmaciola i presència de vehicles medicalitzats mentre es dugui a terme l’espectacle.
 • Resta: farmaciola amb materials i equips adequats per primeres cures.


Preu/Taxa

Segons ordenances fiscals.

Mitjans de pagament

Segons indiquin les ordenances fiscals

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

   1. Sol·licitud de llicència d’espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari d’acord amb el model normalitzat.
   2. Una memòria amb el contingut mínim següent:
    1. Identificació de l’espectacle públic o activitat recreativa per a la qual es sol·licita llicència.
    2. Data o dates i horari previst per a la realització.
    3. Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
    4. Descripció breu de l’espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se’ls oferiran.
    5. Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d’accés o policia local, si s’escau, i mesures per prevenir molèsties a tercers especialment en matèries de sorolls i trànsit així com en matèria de prevenció i extinció d’incendis.
    6. Una anàlisi de la mobilitat que provocarà l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada
    7. Una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle o de l’activitat recreativa i, si escau, de les mesures que s’adoptaran per prevenir-lo i minimitzar-lo.
    8. Descripció dels serveis d’higiene i dels dispositius d’assistència sanitària que s’instal·laran.
    9. Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el riscque pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
    10. Identificació de la persona o persones titulars de l’establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l’espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.
   3. Autorització per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.

Normativa

   • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
   • Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
   • Ordenança d’intervenció municipal d’activitats d’Amposta

Termini de Resolució

Hi ha resolució.

La resolució que dicta l’Ajuntament sobre la sol·licitud de llicència posa fi al procediment i s’ha de dictar i notificar en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci Administratiu

Negatiu.

Opera en el termini d’un mes des que es va presentar la sol·licitud de llicència.

Normativa del silenci administratiu

   • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
   • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès

   En el moment d’iniciar l’activitat s’ha d’acreditar la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).

El promotor haurà de demanar aquesta llicència amb l’antelació suficient perquè l’Ajuntament pugui resoldre el seu atorgament, tenint en compte que per fer-ho disposa del termini d’un mes

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

   1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
   2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
    • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
    • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
   3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
   4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (descarregar PDF)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Telemàticament:

Aquest tràmit disposa d’un formulari online específic per tal de realitzar la seva tramitació:

   1. Faci clic al botó "Tramitació online".
   2. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
   3. Emplenar el formulari amb les dades oportunes.
   4. Adjuntar la documentació a aportar.
   5. Emplenar i adjuntar els formularis addicionals, si n’hi ha.
Tramitació online

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Aquest tràmit no disposa de cap formulari addicional.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament