Inici Serveis i tràmits Declaració d’IBI Rústica

Declaració d’IBI Rústica

Descripció

Aquest tràmit permet als interessants, titulars de drets de propietat sobre bens immobles rústics, declarar al cadastre una sèrie d’alteracions físiques, econòmiques o jurídiques. Les alteracions a declarar, són:

 • Declaració d’alteració de la titularitat.
 • Declaració per variació de la quota de participació en béns immobles.
 • Declaració per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació.
 • Declaració per agregació, agrupació, segregació o divisió.
 • Declaració per canvi de classe de cultiu o aprofitament, canvi d’ús i demolició o enderroc.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

No n’hi ha.

Requisits previs

Els requisits previs són:

 • Ser titular d’un dret de propietat sobre un bé immoble rústic.

Preu / Taxa

Segons ordenances fiscals.

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Sol·licitud de declaració d’IBI Rústica.
 • Document identificatiu de la persona interessada (DNI, NIF, NIE,passaport). En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l’interessat.
 • Model 902N/903N/904N del Cadastre, depenent del motiu d’alteració:
  • 902N: Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles.
  • 903N: Agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles.
  • 904N: Canvi de cultiu o aprofitament, canvi d’ús o demolició o enderroc de béns immobles.
 • Document que origini l’alteració

En cas d’adquisició del bé o dret en comú dels cònjuges, a més:

 • Llibre de família.

En cas de constituir-se un dret de superfície o una concessió administrativa sobre part d’un bé immoble, a més:

 • Descripció gràfica de l’immoble original, amb planells a escala que reflecteixin totes les cotes
 • necessàries per realitzar el càlcul de superfícies.
 • Descripció gràfica de l’immoble resultant, amb planells a escala que reflecteixin totes les cotes necessàries per realitzar el càlcul de superfícies.

Normativa

 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat pel RDLeg. 1/2004, de 5 de març, i RD 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es dóna desenvolupament al TRLCI.
 • Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú.

Termini de Resolució

Tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.


Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”.
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.


Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb “lletra d’impremta”. Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies